Udostępnij stronę

Prelegenci

Oczekujemy na zgłoszenia tematów i streszczeń referatów. Prosimy wysyłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podziemne retencyjne obiekty tunelowe

Prezentacja będzie dotyczyła problemu retencji wód opadowych na obszarach miejskich. Omówione zostaną rozwiązania techniczne oraz technologie zastosowane przy budowie tunelowych obiektów pełniących funkcje retencyjne. Wskazane zostaną przede wszystkim możliwości techniczne, jakie zapewnia technologia mikrotunelowania, w tym wszelkie metody tarczowe.
Problem budowy podziemnych zbiorników retencyjnych omówiony zostanie przede wszystkim w aspekcie realizacji obiektów, ze wskazaniem źródeł napływu wód opadowych, mogących powodować lokalne podtopienia oraz powstawanie zjawiska tzw. „powodzi miejskich”.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych. Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie. Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną.
Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - co z opłatami i taryfami?

20 lipca 2017 r. sejm przyjął ustawę Prawo wodne, a w sierpniu ustawa została podpisana przez prezydenta. W rezultacie reforma w zakresie gospodarki wodnej wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r. Oznacza to m.in. istotną zmianę przepisów dotyczących wód opadowych i roztopowych. Wśród nowych regulacji wiele kontrowersji wywołuje m.in. propozycja wyłączenia „wód opadowych i roztopowych” z pojęcia ścieków. Co istotne, powyższe zmiany dotyczą zarówno definicji obowiązującej obecnie na gruncie ustawy Prawo wodne, jak i definicji przewidzianej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328). Należy przy tym podkreślić, że zmiana definicji ścieków na gruncie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zacznie obowiązywać już dzień po ogłoszenia ustawy Prawo wodne w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji usunięcie wód opadowych i roztopowych z zakresu pojęcia ścieków rodzi pytanie o los prawny dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które uwzględniają opłaty za odprowadzanie deszczówki. Wątpliwości prawne budzi również to, czy nowe przepisy uniemożliwią dalsze pobieranie tego rodzaju opłaty w taryfach na kolejne lata. Ponadto nowe Prawo wodne reformuje system finansowana gospodarki wodnej. Kluczową zmianą w tym zakresie jest wprowadzenie opłaty za usługi wodne, a w tym opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Mając na uwadze powyższe, powstaje pytanie o koszty, jakie będą ponosiły przedsiębiorstwa wod-kan w związku z wprowadzeniem systemu opłat za usługi wodne. Celem niniejszego referatu jest syntetyczne przedstawienia aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących wód opadowych i roztopowych, a w tym próba odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Problemy z gospodarowaniem wodami w średnich miastach na przykładzie Rumi

Rumia, jako miasto powstałe z połączonych wsi po II wojnie światowej, boryka się zarówno z tematami charakterystycznymi dla miast nieposiadających praw powiatu, jak i z własnymi unikalnymi problemami. Sprawy te dotyczą prawa, własności oraz problemów czysto inżynierskich. Część z nich udało się już rozwiązać (często w unikalny sposób), część czeka jeszcze na swoją kolej.

Paweł Dąbrowski, UM Rumia
Studiował na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną specjalnością jest geodezja. Przez 15 lat zajmował się polową geodezją. Od 2004 r. jest naczelnikiem wydziału GNR UM Rumia. W latach 2012-2016 był członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Aktualnie koordynuje wszystkie sprawy dotyczące wód opadowych i płynących oraz kanalizacji deszczowej w mieście Rumia.

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Bydgoski projekt modernizacji systemu odwadniania i dostosowania go do retencji i zagospodarowania wód opadowych

Po kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy w ramach programów unijnych BSWiK i BSWiK II, realizowanych w latach 2002–2013, przyszedł czas na porządkowanie „deszczówki”, czyli rozwiązanie problemów związanych ze skutecznym odprowadzeniem i zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z obszarów zabudowanych w mieście. Problemy są uciążliwe i dokuczliwe, gdyż:
- kanalizacja deszczowa była przez długie lata traktowana „po macoszemu”, jako że nie miała jednego właściciela, który mógłby kompleksowo o nią zadbać, a do tego zawsze brakowało środków na jej czyszczenie i modernizację;
- postępujące wciąż dogęszczanie powierzchni uszczelnionych (nowe budynki, parkingi, ulice), bez jednoczesnego dostosowania istniejącego systemu do zwiększonego obciążenia, skutkuje coraz mniejszą efektywnością odprowadzania wód z intensywnych opadów;
- zaprojektowana w minionych latach sieć kanalizacyjna nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wód będących efektem zmian klimatycznych charakteryzujących się bardziej gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu.

Skutkiem takiej sytuacji są m.in. zalane ulice i posesje. Uliczne „rwące potoki” w wielu miejscach w mieście powodują nie tylko utrudnienia w komunikacji, ale też często poważne straty z tytułu podmytych torowisk tramwajowych, zalanych budynków itp. Żeby przeciwdziałać tym skutkom, MWiK w Bydgoszczy przygotował projekt modernizacji systemu deszczowego w mieście, który zakłada m.in.:
- przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oceną jej stanu technicznego;
- opracowanie zakresu czyszczenia i renowacji istniejących kanałów;
- opracowanie lokalnego modelu opadu dla miasta Bydgoszczy na podstawie pomiarów z kilkudziesięciu ostatnich lat wraz z prognozą ich zmian do 2050 r.;
- budowę zintegrowanego modelu hydrodynamicznego zlewni, dzięki któremu można obliczyć i zobrazować cały proces przepływu ścieków deszczowych w zlewni;
- opracowanie koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowej, która przede wszystkim zakłada retencjonowanie nadmiaru ścieków, w celu zabezpieczenia przed ich wypływem z przeciążonych kanałów;
- opracowanie katalogu tzw. „zielono-niebieskiej infrastruktury”, będącego zbiorem przykładowych metod zagospodarowania wód opadowych w miejscach ich powstawania.

Projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w kwocie 130 mln zł i była to, jak dotąd, największa inicjatywa współfinansowana ze środków POIiŚ spośród tego typu projektów. Realizacja projektu kosztować ma ponad 216 mln zł i obejmie m.in. budowę 14 km i renowację 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Będzie to I etap niezbędnych modernizacji kanalizacji deszczowej w naszym mieście. Pozostałe potrzeby w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w Bydgoszczy będą zaspokajane sukcesywnie m.in. dzięki wprowadzeniu opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych, gwarantującej środki finansowe na eksploatację i dalszą modernizację systemu deszczowego miasta.

Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 
Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika działu eksploatacji. Po przyjeździe do Bydgoszczy od 1988 r. podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, gdzie zajmował się projektowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a w 1995 r. w wodociągach miejskich na stanowisku kierownika działu techniczno-inwestycyjnego. W 1997 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. We wrześniu 1999 r. został powołany do zarządu MWiK, w którym do dzisiaj pełni funkcję dyrektora naczelnego – prezesa zarządu. W latach 2002–2012 kierował modernizacją całego bydgoskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach dwóch projektów inwestycyjnych: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) i Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (BSWiK II). W tym czasie zrealizowano łącznie 31 zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy wodociągowej i kanalizacyjnej infrastruktury technicznej. Równolegle z pracą zawodową pełnił wiele funkcji w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W latach 2002–2012 był członkiem Rady Izby, w tym w latach 2004–2006 wiceprezesem, a w latach 2006–2011 prezesem Izby. Ponadto w okresie 2005–2006 był członkiem zarządu Spółki Wodnej Kapuściska.

 

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Kanalizacja deszczowa dzisiaj i w przyszłości

Włodzimierz Dudlik, Aquanet S.A.
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego o kierunku inżynieria środowiska. W branży wodociągowo-kanalizacyjnej pracuje od 1985 r. Zajmował stanowiska na różnych szczeblach kierowniczych. W latach 2003–2015 pełnił funkcję dyrektora technicznego i członka zarządu Aquanet S.A. W ramach organizacji był odpowiedzialny za realizację inwestycji z funduszy europejskich. Jest współautorem, uczestnikiem modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego aglomeracji poznańskiej. Zawodowo w sposób szczególny związany z technologią oczyszczania ścieków i przetwarzaniem osadu. W działaniach zawsze zaangażowany na rzecz ochrony środowiska. Obecne sprawuje stanowisko dyrektora departamentu technologii oraz pełnomocnika prezydenta m. Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Retencja a detencja. Czy można pogodzić przeciwdziałanie podtopieniom w miastach z wykorzystaniem zretencjonowanej wody?

Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu projektu związanego z modelowaniem sieci, opracowaniem programu inwestycyjnego i gospodarowania wodami deszczowymi w Bydgoszczy, autorzy – inżynierowie z zespołu wodnego w firmie Arup – musieli zmierzyć się z zagadnieniem nie tylko detencji, a więc chwilowego przetrzymania i opóźnienia spływu wód opadowych, ale także ich długotrwałego magazynowania i ponownego wykorzystania. Doświadczenia w Polsce w tym zakresie są znikome. Tymczasem zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne, dotykając takich obszarów jak: planowanie przestrzenne i woda w przestrzeni publicznej, zielono-niebieska infrastruktura, podlewanie parków i ogrodów, ogródków przydomowych, przeciwdziałanie przesuszeniu czy wyspom ciepła, ale i zanieczyszczeniu i zapyleniu miast. W projektach podejmuje się temat zmywania ulic, a w niektórych inwestycjach budowlanych nawet ponownego wykorzystania wody w instalacjach budynków. W swoim wystąpieniu autorzy skupią się raczej na rozwiązaniach sieciowych niż instalacyjnych, dlatego, że to właśnie ten obszar z punktu widzenia firm wodociągowych i miast staje się istotny. Pokazane zostaną też doświadczenia z projektów zagranicznych. Czy tego typu systemy wymagają sterowania? A może konieczne jest powiązanie z prognozami meteorologicznymi? Jak projektować zbiorniki i podejść do jakości wód? Czy konieczny jest system podczyszczania? Warto wprowadzić ten temat do dyskusji wśród uczestników GWOR i specjalistów od wód opadowych w Polsce, szczególnie, że w niektórych miejscach – takich jak Bydgoszcz - wchodzi on w fazę realizacji. A może do słownika specjalistów wodnych wprowadzić słowo „detencja wód”?

Tomasz Glixelli, Ove Arup & Partners
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, prowadzi zespół inżynierii wodnej w firmie Arup. Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodnej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych, prowadząc projekty infrastrukturalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych. Umiejętnie łączy wiedzę w zakresie modelowania kanalizacji i projektowania zrównoważonych, ekonomicznie racjonalnych rozwiązań technicznych. Zespół pod jego kierunkiem przygotował w ostatnim czasie kilka różnej skali projektów dotyczących zarządzania wodami opadowymi, a także analiz zagrożenia podtopieniami w miastach z oceną skutków zmian klimatu.

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Mieczysław Góra, dyrektor techniczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie 
Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej Wydziału Melioracji Wodnych, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Do 1994 r. projektant infrastruktury miejskiej w zakresie wodociągów i kanalizacji w Polsce południowej w tym w Krakowie. Pracownik MPWiK S.A. od 1994 r. – od 2003 r. na stanowisku wiceprezesa. Fachowiec mający uprawnienia budowlane do sporządzania projektów i kierowanie robotami. Posiada znajomość zagadnień z dziedziny kontraktów międzynarodowych i procedur przetargowych kontraktów międzynarodowych. Do szczególnych osiągnięć zalicza pierwsze w historii sprawdzenie hydrauliczne kanalizacji Krakowa nowoczesnymi metodami w ramach programu PHARE w składzie Duńskiej Firmy KRÜGER – CONSULT oraz wykonanie koncepcji kanalizacji dla większości rejonów Krakowa pozbawionych tej sieci. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego w MPWiK S.A. w Krakowie.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Prawo wodne - wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan

Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wiceprezesem Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zajmowała stanowisko dyrektora wydziału w urzędzie wojewódzkim, później dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 r. jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 r jej prezesem. Reprezentując Izbę, zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Nadzoruje ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Od 1994 r. działa aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszcz, przewodniczącą rady, a także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie jest radną Sejmiku.

 

System skutecznego odwadniania powierzchni utwardzonych

W prezentacji zostanie przedstawiony system skutecznego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg oraz innych nawierzchni twardych. System, który będzie omawiany, oparty jest o kraty kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM i połączony z tym program obliczeniowy.

Arkadiusz Kieda, Saint-Gobain PAM
Mgr inż. budownictwa o specjalności urządzenia sanitarne. Specjalista ds. technicznych w zakresie zastosowania żeliwa sferoidalnego w systemach wod-kan. W Saint-Gobain PAM pracuje od 2003 r.

Zielona infrastruktura w jednostkach zurbanizowanych jako technologia przyszłości w dziedzinie eko-inżynierii

Można śmiało postawić tezę, że współczesne miasta to konglomeraty powierzchni nieprzepuszczalnych, stanowiących barierę dla retencji wód opadowych w miejscu ich wystąpienia. Znaczącą rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu i zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi odgrywa zielona infrastruktura w miastach. W referacie mowa będzie zarówno o rozwiązaniach sprzyjających gospodarowaniu wodami opadowymi na miejscu ze szczególnym uwzględnieniom ogrodów wertykalnych, jak również odniesienie do unijnej strategii na rzecz europejskiej zielonej infrastruktury.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A., Członek Zarządu SWWŚ
Ze spółką Katowickie Wodociągi S.A. związany jest od 2012 r., przez cztery lata był członkiem zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-administracyjnych. W 2016 r. został prezesem zarządu spółki. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, a także członkiem Komisji ds. uzgodnień projektu i realizacji przebudowy koryta rzeki Rawy na terenie miasta Katowice.
Posiada wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie we współpracy i nadzorowaniu podmiotów realizujących zadania z obszaru gospodarki komunalnej. Jako radca prawny współpracował z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach oraz Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. w Katowicach. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach.

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Potencjał praktycznego wykorzystania modeli opadowych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)

Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa, realizowany przez spółkę RETENCJAPL sp. z o.o. we współpracy z IMGW-PIB w ramach projektu POIR.01.01.01-00-1428/15 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ma na celu kompleksową poprawę krajowego warsztatu projektowania, modelowania i eksploatacji systemów odprowadzania wód deszczowych. Efektem zakończonego już pierwszego etapu projektu jest ogólnopolska baza opadowa, składająca się z 30-letnich cyfrowych zapisów opadów w wysokiej rozdzielczości czasowej dla 100 stacji na terenie całego kraju. Baza ta daje już podstawę do tworzenia wiarygodnych i aktualnych lokalnych modeli opadowych. Modele takie powstały i zostały wdrożone w praktykę inżynierską już w kilku miastach Polski.
W referacie zostaną zaprezentowane korzyści wynikające ze stosowania wiarygodnych modeli opadowych w kontekście różnych zagadnień inżynierskich związanych z projektowaniem i modelowaniem systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych. Omówiony zostanie także potencjał stosowania modeli opadowych PANDa w praktyce eksploatacji systemów odwodnienia w świetle nowego prawa wodnego.

dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora doktor nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt.: „Modelowanie procesów erozji wodnej w małej zlewni rolniczej”. Jako młody naukowiec wyróżniony krajowymi stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2004–2005 oraz sześcioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt.: „Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych”. Od roku 2012 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, aktualnie w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji.
Jego zainteresowanie zagadnieniami hydrologii miejskiej zapoczątkowane zostało w 1996 r. w trakcie trymestru studiów na Union Colleague w Schenectedy, NY w USA. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA (Purdue University, University of Iowa, stypendium Fulbrighta), we Włoszech (Universita di Bologna, stypendium Fundacji Batorego), w Niemczech (Technische Universität Kaiserslautern, stypendium DAAD) oraz staże krótkoterminowe w Niemczech, USA i Słowacji.
Promotor trzech zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych. Wyniki badań prezentował na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi z USA, Włoch i Niemiec. Od roku 2012 członek Rady Ekspertów MPWiK w Warszawie, a od 2014 r. edytor pomocniczy czasopisma Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Impact Factor: 2.673).

Eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej Miasta Krakowa

Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie system kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krakowa. Omówione będą m.in. zasady funkcjonowania oraz podział kompetencji w zarządzaniu systemem kanalizacji deszczowej. Ponadto prelegent zaprezentuje zakres prac eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejącego systemu.

Marcin Łukaszewicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.

 

Podziemne retencyjne obiekty tunelowe

Prezentacja będzie dotyczyła problemu retencji wód opadowych na obszarach miejskich. Omówione zostaną rozwiązania techniczne oraz technologie zastosowane przy budowie tunelowych obiektów pełniących funkcje retencyjne. Wskazane zostaną przede wszystkim możliwości techniczne, jakie zapewnia technologia mikrotunelowania, w tym wszelkie metody tarczowe.
Problem budowy podziemnych zbiorników retencyjnych omówiony zostanie przede wszystkim w aspekcie realizacji obiektów, ze wskazaniem źródeł napływu wód opadowych, mogących powodować lokalne podtopienia oraz powstawanie zjawiska tzw. „powodzi miejskich”.

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej
Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971–1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 r. Od 2007 r.pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Profesor jest promotorem lub opiekunem sześciu obronionych (z wyróżnieniem) prac doktorskich oraz czterech przewodów doktorskich w toku. Wielokrotnie opracowywał recenzje prac na stopień doktora oraz doktora habilitowanego, do tytułu profesora i do godności doktora honoris causa. Jest autorem wielu recenzji wydawniczych monografii i podręczników akademickich, a także dużej liczby artykułów i referatów w czasopismach technicznych i naukowych, w tym w trzech indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (Tunnelling and Underground Space Technology, Water Research, Archives of Civil and Mechanical Engieering), a także w takich periodykach zagranicznych jak Journal of Civil Engeneering and Architecture, Water Science czy The Hong Kong Institution of Engineers Transaction. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Archives of Civil and Mechanical Engineering, Inżynieria Bezwykopowa i Geoinżynieria. Działalność naukowa profesora jest wysoko oceniania: w 2005 r. został laureatem prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o subsydia profesorskie (edycja: „Mistrz 2005” – temat badawczy: „Strategia przystosowania konstrukcji sieci kanalizacyjnych dla potrzeb miasta przyszłości”). Projekt ten realizował do 2008 r., kiedy został wybrany do pełnienia funkcji Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało go na rektora Politechniki Wrocławskiej na kadencję 2016–2020. Funkcję tę zaczął pełnić 1 września 2016 r. Profesor jest autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR)..

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach

Bartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Główny specjalista w Departamencie Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE i krajowych. Uczestniczy w przygotowywaniu naborów konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest również członkiem komisji oceny projektów.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Retencja wody w nowym prawie wodnym z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

Jednym z ważnych elementów reformy przeprowadzanej na mocy nowej ustawy Prawo wodne jest próba zwiększenia nakładów na retencjonowanie wody. Przejawem tego jest m.in. wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Wskazana opłata będzie pobierana w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Co istotne, wysokość powyższej opłaty będzie uzależniona od tego, czy na danej nieruchomości zastosowano kompensację retencyjną, czyli odpowiednie urządzenia do retencjonowania wody. Należy przy tym zauważyć, że poziom retencjonowania wody będzie miał również wpływ na wysokość opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych. Na tym tle pojawia się pytanie o to, jakie konsekwencje przyniosą powyższe zmiany dla przedsiębiorstw wod-kan. W praktyce istotne będzie również, to kto de facto zostanie obłożony nowymi ciężarami, a tym samym o potencjalną grupę podmiotów, która powinna być zainteresowana retencjonowaniem wody. Celem niniejszego referatu jest analiza nowych regulacji prawnych z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan oraz próba wskazania działań, mających na celu optymalizację kosztów związanych z ponoszeniem powyższych opłat.

Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
Prawnik, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na łamach m.in. „Studiów Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Jak kompleksowo gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi za pomocą komór drenażowych?

W swoich działaniach firma nastawiona jest na proponowanie inwestorom kompleksowych rozwiązań, systemów do zagospodarowania, podczyszczania, pompowania wód deszczowych oraz roztopowych. Podczas prezentacji omówiony zostanie kompletny system NT-PMBP, który kompleksowo pokazuje, jak zagospodarować, podczyścić, zretencjonować lub rozsączyć wody deszczowe. Omówione zostaną również przykładowe realizacje.

Grzegorz Miś, NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Pracę zawodową rozpoczynał w biurach projektowych. Po okresie zakończonym praktyką na budowie w firmie wykonawczej uzyskał branżowe uprawnienia projektowe. Ma za sobą wieloletni okres pracy w charakterze doradcy technicznego w zakresie produktów dla branży wodno-kanalizacyjnej, co wiązało się ze stałą współpracą z projektantami, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi oraz gazowniczymi. Zdobył także doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżera produktu oraz inżyniera sprzedaży. Obecnie jest zatrudniony w firmie NAVOTECH Inżynieria Środowiska jako project manager. Zajmuje się doborem i projektowaniem urządzeń i produktów związanych z oczyszczaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej oraz oczyszczaniem ścieków.

Efektywność urządzeń mikroretencyjnych w obszarach zurbanizowanych

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w polskich miastach wymaga zmiany podejścia do zagadnień związanych z projektowaniem i budową urządzeń retencyjnych. Coraz powszechniej stosowane powinny być urządzenia mikroretencyjne, które umożliwiają zagospodarowanie wód z pojedynczych nieruchomości. Instalacja dużej liczby urządzeń o małej jednostkowej objętości retencyjnej umożliwia znaczącą poprawę niezawodności hydraulicznej sieci kanalizacyjnej. W prezentacji przedstawiony zostanie przykładowa wpływu zastosowania mikroretencji na miejski system kanalizacji ogólnospławnej.

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska
Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 2003 za rozprawę „Teoretyczno-eksperymentalna analiza hydraulicznego działania rurowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej”, w której opisane zostały autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Kierownik dwóch grantów badawczych, poświęconych problematyce sterowania w czasie rzeczywistym przepływem ścieków w systemach kanalizacyjnych, finansowanych przez MNiSW. W roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy „Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych”. Działalność badawcza obejmuje zarówno rozwój innowacyjnych konstrukcji zbiorników jak i metod obliczania wymaganej pojemności urządzeń retencyjnych. Wyniki swoich badań opublikował w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Water Science and Technology), a także prezentował na najważniejszych międzynarodowych konferencjach dotyczących problematyki gospodarowania wodami i ściekami opadowymi (Int. Conference on Urban Drainage, Urban Drainage Modeling, Novatech). Jest autorem i współautorem patentów i zgłoszeń patentowych obejmujących zbiorniki retencyjne oraz urządzenia infiltracyjno-retencyjne. Wykonywał liczne ekspertyzy i prace zlecone dla przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie pełniący funkcje Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Politechnika Częstochowska).

Potencjał wykorzystania GIS w zarządzaniu wodami opadowymi

Systemy informacji geograficznej (GIS) to narzędzie do inwentaryzacji, przetwarzania danych i analiz przestrzennych. Dla potrzeb zarządzania wodami opadowymi GIS stanowić może bazę danych o majątku sieciowym, obiektach hydrologicznych, zagospodarowaniu zlewni oraz ukształtowaniu i pokryciu terenu. Zbiory te z kolei posłużyć mogą jako materiał wejściowy do modelowania warunków hydraulicznych i hydrologicznych zlewni. Potencjalne zastosowania GIS w obszarze „deszczówki” obejmują też m.in. zagadnienia takie jak: naliczanie opłat za wody opadowe i roztopowe, wsparcie dla zarządzania kryzysowego czy też odniesienie przestrzenne dla systemów RTC. GIS pozwala także na wykorzystanie danych teledetekcyjnych - zobrazowań z radarów meteorologicznych jako danych o opadach, czy też danych z lotniczego skaningu laserowego dla potrzeb określenia kierunków spływu i przepuszczalności zlewni.
Oprogramowanie GIS wykorzystywane jest także dla potrzeb stworzenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa). Platforma PANDa ma być źródłem aktualnych i niepodważalnych informacji o natężeniach deszczów miarodajnych do projektowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce.

Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, RETENCJAPL sp. z o.o. 
Absolwentka Planowania Przestrzennego oraz Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. Doktorantka na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W pracy doktorskiej podejmuje tematykę miejskiego pola opadowego. Zawodowo zajmuje się systemami informacji geograficznej (GIS). Jest współautorką Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa).

Odwodnienia liniowe jako element zbierający i retencyjny w systemie kanalizacyjnym

Prezentacja podzielona będzie na trzy części. Pierwsza obejmuje informacje dotyczące odwodnień liniowych zgodnie z PN EN 1433, ich podział, rodzaje i specyfikę. Druga część przedstawia ofertę odwodnień firmy HABA-BETON, począwszy od tych najmniejszych i najprostszych aż po te o sporych gabarytach i wysokim zawansowaniu technicznym. Trzecia część, wykorzystująca obliczenia hydrauliczne za pomocą programu SWMM, szczególnie podkreśla znaczenie odwodnienia liniowego jako elementu zbierającego i retencyjnego w systemie kanalizacyjnym.

Tomasz Poloczek, HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Mechanicznym, specjalizacja: inżynieria środowiska. Początkowo pracował jako logistyk oraz doradca techniczny w transporcie ciekłych chemikaliów. Od 2009 r. pracuje w firmie HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o. na stanowisku doradcy technicznego ds. biur projektowych w zakresie systemów zebrania oraz zagospodarowania wód opadowych, jak i systemów kanalizacji.

Systemy polietylenowe jako elastyczne, wielowariantowe rozwiązania retencji ścieków deszczowych

Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

prof. Bartosz Rakoczy, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie“
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego.

Dotychczasowy i aktualny stan prawny oraz realizacja w praktyce gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady IGWP
Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prezes zarządu Tarnowskich Wodociągów sp. z o. o., członek Komitetu Ochrony Środowiska i Komitetu Gospodarki Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady programowej czasopisma „Technologia wody”.
Z wykształcenia fizyk i chemik, dr nauk technicznych, inżynier specjalista I stopnia. Jest też nauczycielem akademickim, autorem kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych oraz monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji – od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku”, współautor kilku książek, w tym „Encyklopedii Tarnowa”.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Paweł Senderek, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Z Wodociągami Krakowskimi jest związany od roku 1999. Pracę w spółce rozpoczął na stanowisku kierownika działu przetargów i umów, a następnie zdobywał doświadczenie pełniąc m.in. funkcje: głównego specjalisty - pełnomocnika prezesa ds. udzielania zamówień i przygotowania inwestycji, zastępcy dyrektora ds. inwestycji i rozwoju, zastępcy dyrektora ds. inwestycji i funduszy europejskich, p.o. dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych. Przed powołaniem na wiceprezesa zarządu pracował na stanowisku dyrektora technicznego. Od 14.09.2004 r. był również prokurentem samoistnym MPWiK S.A.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

mec. Paweł Sikorski, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie", którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z ramienia IGWP uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych. W ramach obsługi prawnej doradza również przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, będącym członkami IGWP.

Systemy retencyjne GRP dla sieci kanalizacyjnych rozdzielczych i ogólnospławnych

W referacie omówione zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu podziemnych systemów retencyjnych budowanych z użyciem wielkośrednicowych rur GRP. Prezentowane przykłady zastosowanych rozwiązań umożliwią przedstawienie sposobów magazynowania ścieków na sieciach rozdzielczych i ogólnospławnych w czasie nawalnych opadów. Zbiorniki retencyjne z rur GRP wyposażone w odpowiednio zaprojektowane urządzenia działają w sposób bezobsługowy, spełniając standardy ekologiczne, zachowując jednocześnie projektowaną funkcjonalność eksploatacyjną. Zakres dostępnych rozwiązań i ich wzajemnych konfiguracji pozwala zaplanować inwestorom systemy poprawne technicznie i atrakcyjne ekonomicznie.

Robert Walczak, Amiblu
Ukończył Politechnikę Wrocławską w 1999 r. na wydziale budownictwa w specjalizacji budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej. Karierę rozpoczął jako inżynier do spraw fundamentowania specjalnego w KGHM. Od roku 2000 rozpoczął pracę w przemyśle rur GRP jako inżynier ds. aplikacji w zakresie instalacji bezwykopowych. Od 2002 r. zajmuje stanowisko kierownika działu technicznego w AMIANTIT Poland sp. z o.o., (obecnie Amiblu) producenta systemów rurowych z GRP.

 

Żelbetowe zbiorniki retencyjne w technologii ścian szczelinowych

W referacie zostanie omówiona technologia ścian szczelinowych wykorzystywana do budowy podziemnych zbiorników retencyjnych. Na przykładzie zbiornika wykonanego na terenie Elektrowni Opole, a także podobnych inwestycji w Europie, przedstawiony będzie proces konstruowania ścian szczelinowych, a także zalety związane z wykorzystaniem tej technologii w obszarach zabudowanych. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją narastającego problemu odprowadzania wód opadowych. Wynika ona m.in. z coraz bardziej znaczącego pokrycia terenów miejskich materiałami utrudniającymi wnikanie wód opadowych w podłoże gruntowe. Przedstawiona w wystąpieniu technologia realizacji zbiorników retencyjnych w obudowie ze ścian szczelinowych stanowi ciekawą alternatywę dla stosowanych systemów odprowadzania wód w zurbanizowanej przestrzeni.

Tomasz Wiernikowski, Soletanche Polska sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. W Soletanche Polska pracuje od 2009 r., obecnie na stanowisku kierownik projektów. Od marca 2017 r. jest również ekspertem Soletanche Polska w biurze handlowych we Wrocławiu.

System monitorowania kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz zbiorników przeciwpowodziowych

Tematem prezentacji jest sposób monitorowania sieci kanalizacyjnej (deszczowej oraz sanitarnej) na podstawie poziomu napełnienia. Porównany zostanie system oparty na przepływach (m3/godz.) i poziomie napełnienia (m, % napełnienia rurociągu). Zaprezentowany będzie również sposób skutecznego monitorowania przelewów i system ostrzegania przed ich uruchomieniem. Słuchacze dowiedzą się także, jakie są możliwości wykorzystania do ww. monitoringu deszczomierzy.

Adam Włodarczyk, Złote Runo sp. z o.o.

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Bartosz Zaborski, kierownik projektu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Podwójny absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Środowiska, na kierunkach: Ochrona środowiska i Budownictwo wodne. Kierownik projektu pn. „Wykonanie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w m. st. Warszawie” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Retencja a detencja. Czy można pogodzić przeciwdziałanie podtopieniom w miastach z wykorzystaniem zretencjonowanej wody?

Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu projektu związanego z modelowaniem sieci, opracowaniem programu inwestycyjnego i gospodarowania wodami deszczowymi w Bydgoszczy, autorzy – inżynierowie z zespołu wodnego w firmie Arup – musieli zmierzyć się z zagadnieniem nie tylko detencji, a więc chwilowego przetrzymania i opóźnienia spływu wód opadowych, ale także ich długotrwałego magazynowania i ponownego wykorzystania. Doświadczenia w Polsce w tym zakresie są znikome. Tymczasem zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne, dotykając takich obszarów jak: planowanie przestrzenne i woda w przestrzeni publicznej, zielono-niebieska infrastruktura, podlewanie parków i ogrodów, ogródków przydomowych, przeciwdziałanie przesuszeniu czy wyspom ciepła, ale i zanieczyszczeniu i zapyleniu miast. W projektach podejmuje się temat zmywania ulic, a w niektórych inwestycjach budowlanych nawet ponownego wykorzystania wody w instalacjach budynków. W swoim wystąpieniu autorzy skupią się raczej na rozwiązaniach sieciowych niż instalacyjnych, dlatego, że to właśnie ten obszar z punktu widzenia firm wodociągowych i miast staje się istotny. Pokazane zostaną też doświadczenia z projektów zagranicznych. Czy tego typu systemy wymagają sterowania? A może konieczne jest powiązanie z prognozami meteorologicznymi? Jak projektować zbiorniki i podejść do jakości wód? Czy konieczny jest system podczyszczania? Warto wprowadzić ten temat do dyskusji wśród uczestników GWOR i specjalistów od wód opadowych w Polsce, szczególnie, że w niektórych miejscach – takich jak Bydgoszcz - wchodzi on w fazę realizacji. A może do słownika specjalistów wodnych wprowadzić słowo „detencja wód”?

Jacek Zalewski, Ove Arup & Partners
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje biurem firmy Arup w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, realizację aż po końcową ewaluację efektów. Od wielu lat współpracuje ze spółkami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Ostatnio szczególnie zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami oraz odpornością na zmiany klimatu. Do projektów modernizacji kanalizacji deszczowej podchodzi całościowo: dąży do ich powiązania z planowaniem przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni publicznych i optymalizacji kosztów przy uzyskaniu wymiernych efektów dla zarządzającego wodami opadowymi. Promuje zintegrowane modelowanie kanalizacji, akcentując konieczną współpracę solidnie przygotowanych inżynierów z urbanistami i architektami. Prowadził szereg konsultacji społecznych oraz ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych, przede wszystkim w gospodarce wodnej.