Udostępnij stronę

Tomasz Abel

Tomasz Abel

Podziemne retencyjne obiekty tunelowe

Prezentacja będzie dotyczyła problemu retencji wód opadowych na obszarach miejskich. Omówione zostaną rozwiązania techniczne oraz technologie zastosowane przy budowie tunelowych obiektów pełniących funkcje retencyjne. Wskazane zostaną przede wszystkim możliwości techniczne, jakie zapewnia technologia mikrotunelowania, w tym wszelkie metody tarczowe.
Problem budowy podziemnych zbiorników retencyjnych omówiony zostanie przede wszystkim w aspekcie realizacji obiektów, ze wskazaniem źródeł napływu wód opadowych, mogących powodować lokalne podtopienia oraz powstawanie zjawiska tzw. „powodzi miejskich”.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych. Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie. Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną.
Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.