Udostępnij stronę

Katarzyna Siekanowicz-Grochowina

Katarzyna Siekanowicz-Grochowina

Potencjał wykorzystania GIS w zarządzaniu wodami opadowymi

Systemy informacji geograficznej (GIS) to narzędzie do inwentaryzacji, przetwarzania danych i analiz przestrzennych. Dla potrzeb zarządzania wodami opadowymi GIS stanowić może bazę danych o majątku sieciowym, obiektach hydrologicznych, zagospodarowaniu zlewni oraz ukształtowaniu i pokryciu terenu. Zbiory te z kolei posłużyć mogą jako materiał wejściowy do modelowania warunków hydraulicznych i hydrologicznych zlewni. Potencjalne zastosowania GIS w obszarze „deszczówki” obejmują też m.in. zagadnienia takie jak: naliczanie opłat za wody opadowe i roztopowe, wsparcie dla zarządzania kryzysowego czy też odniesienie przestrzenne dla systemów RTC. GIS pozwala także na wykorzystanie danych teledetekcyjnych - zobrazowań z radarów meteorologicznych jako danych o opadach, czy też danych z lotniczego skaningu laserowego dla potrzeb określenia kierunków spływu i przepuszczalności zlewni.
Oprogramowanie GIS wykorzystywane jest także dla potrzeb stworzenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa). Platforma PANDa ma być źródłem aktualnych i niepodważalnych informacji o natężeniach deszczów miarodajnych do projektowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych w Polsce.

Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, RETENCJAPL sp. z o.o. 
Absolwentka Planowania Przestrzennego oraz Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. Doktorantka na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W pracy doktorskiej podejmuje tematykę miejskiego pola opadowego. Zawodowo zajmuje się systemami informacji geograficznej (GIS). Jest współautorką Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa).