Udostępnij stronę

Cezary Madryas

Cezary Madryas

Podziemne retencyjne obiekty tunelowe

Prezentacja będzie dotyczyła problemu retencji wód opadowych na obszarach miejskich. Omówione zostaną rozwiązania techniczne oraz technologie zastosowane przy budowie tunelowych obiektów pełniących funkcje retencyjne. Wskazane zostaną przede wszystkim możliwości techniczne, jakie zapewnia technologia mikrotunelowania, w tym wszelkie metody tarczowe.
Problem budowy podziemnych zbiorników retencyjnych omówiony zostanie przede wszystkim w aspekcie realizacji obiektów, ze wskazaniem źródeł napływu wód opadowych, mogących powodować lokalne podtopienia oraz powstawanie zjawiska tzw. „powodzi miejskich”.

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej
Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971–1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 r. Od 2007 r.pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Profesor jest promotorem lub opiekunem sześciu obronionych (z wyróżnieniem) prac doktorskich oraz czterech przewodów doktorskich w toku. Wielokrotnie opracowywał recenzje prac na stopień doktora oraz doktora habilitowanego, do tytułu profesora i do godności doktora honoris causa. Jest autorem wielu recenzji wydawniczych monografii i podręczników akademickich, a także dużej liczby artykułów i referatów w czasopismach technicznych i naukowych, w tym w trzech indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (Tunnelling and Underground Space Technology, Water Research, Archives of Civil and Mechanical Engieering), a także w takich periodykach zagranicznych jak Journal of Civil Engeneering and Architecture, Water Science czy The Hong Kong Institution of Engineers Transaction. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Archives of Civil and Mechanical Engineering, Inżynieria Bezwykopowa i Geoinżynieria. Działalność naukowa profesora jest wysoko oceniania: w 2005 r. został laureatem prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o subsydia profesorskie (edycja: „Mistrz 2005” – temat badawczy: „Strategia przystosowania konstrukcji sieci kanalizacyjnych dla potrzeb miasta przyszłości”). Projekt ten realizował do 2008 r., kiedy został wybrany do pełnienia funkcji Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało go na rektora Politechniki Wrocławskiej na kadencję 2016–2020. Funkcję tę zaczął pełnić 1 września 2016 r. Profesor jest autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR)..