Udostępnij stronę

Maciej Mrowiec

Maciej Mrowiec

Efektywność urządzeń mikroretencyjnych w obszarach zurbanizowanych

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w polskich miastach wymaga zmiany podejścia do zagadnień związanych z projektowaniem i budową urządzeń retencyjnych. Coraz powszechniej stosowane powinny być urządzenia mikroretencyjne, które umożliwiają zagospodarowanie wód z pojedynczych nieruchomości. Instalacja dużej liczby urządzeń o małej jednostkowej objętości retencyjnej umożliwia znaczącą poprawę niezawodności hydraulicznej sieci kanalizacyjnej. W prezentacji przedstawiony zostanie przykładowa wpływu zastosowania mikroretencji na miejski system kanalizacji ogólnospławnej.

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska
Absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 2003 za rozprawę „Teoretyczno-eksperymentalna analiza hydraulicznego działania rurowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej”, w której opisane zostały autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Kierownik dwóch grantów badawczych, poświęconych problematyce sterowania w czasie rzeczywistym przepływem ścieków w systemach kanalizacyjnych, finansowanych przez MNiSW. W roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy „Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych”. Działalność badawcza obejmuje zarówno rozwój innowacyjnych konstrukcji zbiorników jak i metod obliczania wymaganej pojemności urządzeń retencyjnych. Wyniki swoich badań opublikował w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Water Science and Technology), a także prezentował na najważniejszych międzynarodowych konferencjach dotyczących problematyki gospodarowania wodami i ściekami opadowymi (Int. Conference on Urban Drainage, Urban Drainage Modeling, Novatech). Jest autorem i współautorem patentów i zgłoszeń patentowych obejmujących zbiorniki retencyjne oraz urządzenia infiltracyjno-retencyjne. Wykonywał liczne ekspertyzy i prace zlecone dla przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie pełniący funkcje Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Politechnika Częstochowska).