Udostępnij stronę

Stanisław Drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Bydgoski projekt modernizacji systemu odwadniania i dostosowania go do retencji i zagospodarowania wód opadowych

Po kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy w ramach programów unijnych BSWiK i BSWiK II, realizowanych w latach 2002–2013, przyszedł czas na porządkowanie „deszczówki”, czyli rozwiązanie problemów związanych ze skutecznym odprowadzeniem i zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z obszarów zabudowanych w mieście. Problemy są uciążliwe i dokuczliwe, gdyż:
- kanalizacja deszczowa była przez długie lata traktowana „po macoszemu”, jako że nie miała jednego właściciela, który mógłby kompleksowo o nią zadbać, a do tego zawsze brakowało środków na jej czyszczenie i modernizację;
- postępujące wciąż dogęszczanie powierzchni uszczelnionych (nowe budynki, parkingi, ulice), bez jednoczesnego dostosowania istniejącego systemu do zwiększonego obciążenia, skutkuje coraz mniejszą efektywnością odprowadzania wód z intensywnych opadów;
- zaprojektowana w minionych latach sieć kanalizacyjna nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wód będących efektem zmian klimatycznych charakteryzujących się bardziej gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu.

Skutkiem takiej sytuacji są m.in. zalane ulice i posesje. Uliczne „rwące potoki” w wielu miejscach w mieście powodują nie tylko utrudnienia w komunikacji, ale też często poważne straty z tytułu podmytych torowisk tramwajowych, zalanych budynków itp. Żeby przeciwdziałać tym skutkom, MWiK w Bydgoszczy przygotował projekt modernizacji systemu deszczowego w mieście, który zakłada m.in.:
- przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oceną jej stanu technicznego;
- opracowanie zakresu czyszczenia i renowacji istniejących kanałów;
- opracowanie lokalnego modelu opadu dla miasta Bydgoszczy na podstawie pomiarów z kilkudziesięciu ostatnich lat wraz z prognozą ich zmian do 2050 r.;
- budowę zintegrowanego modelu hydrodynamicznego zlewni, dzięki któremu można obliczyć i zobrazować cały proces przepływu ścieków deszczowych w zlewni;
- opracowanie koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowej, która przede wszystkim zakłada retencjonowanie nadmiaru ścieków, w celu zabezpieczenia przed ich wypływem z przeciążonych kanałów;
- opracowanie katalogu tzw. „zielono-niebieskiej infrastruktury”, będącego zbiorem przykładowych metod zagospodarowania wód opadowych w miejscach ich powstawania.

Projekt pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w kwocie 130 mln zł i była to, jak dotąd, największa inicjatywa współfinansowana ze środków POIiŚ spośród tego typu projektów. Realizacja projektu kosztować ma ponad 216 mln zł i obejmie m.in. budowę 14 km i renowację 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Będzie to I etap niezbędnych modernizacji kanalizacji deszczowej w naszym mieście. Pozostałe potrzeby w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w Bydgoszczy będą zaspokajane sukcesywnie m.in. dzięki wprowadzeniu opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych, gwarantującej środki finansowe na eksploatację i dalszą modernizację systemu deszczowego miasta.

Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 
Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika działu eksploatacji. Po przyjeździe do Bydgoszczy od 1988 r. podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, gdzie zajmował się projektowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a w 1995 r. w wodociągach miejskich na stanowisku kierownika działu techniczno-inwestycyjnego. W 1997 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. We wrześniu 1999 r. został powołany do zarządu MWiK, w którym do dzisiaj pełni funkcję dyrektora naczelnego – prezesa zarządu. W latach 2002–2012 kierował modernizacją całego bydgoskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach dwóch projektów inwestycyjnych: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) i Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (BSWiK II). W tym czasie zrealizowano łącznie 31 zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy wodociągowej i kanalizacyjnej infrastruktury technicznej. Równolegle z pracą zawodową pełnił wiele funkcji w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W latach 2002–2012 był członkiem Rady Izby, w tym w latach 2004–2006 wiceprezesem, a w latach 2006–2011 prezesem Izby. Ponadto w okresie 2005–2006 był członkiem zarządu Spółki Wodnej Kapuściska.