Udostępnij stronę

Mikołaj Maśliński

Mikołaj Maśliński

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Retencja wody w nowym prawie wodnym z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

Jednym z ważnych elementów reformy przeprowadzanej na mocy nowej ustawy Prawo wodne jest próba zwiększenia nakładów na retencjonowanie wody. Przejawem tego jest m.in. wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Wskazana opłata będzie pobierana w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Co istotne, wysokość powyższej opłaty będzie uzależniona od tego, czy na danej nieruchomości zastosowano kompensację retencyjną, czyli odpowiednie urządzenia do retencjonowania wody. Należy przy tym zauważyć, że poziom retencjonowania wody będzie miał również wpływ na wysokość opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych. Na tym tle pojawia się pytanie o to, jakie konsekwencje przyniosą powyższe zmiany dla przedsiębiorstw wod-kan. W praktyce istotne będzie również, to kto de facto zostanie obłożony nowymi ciężarami, a tym samym o potencjalną grupę podmiotów, która powinna być zainteresowana retencjonowaniem wody. Celem niniejszego referatu jest analiza nowych regulacji prawnych z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan oraz próba wskazania działań, mających na celu optymalizację kosztów związanych z ponoszeniem powyższych opłat.

Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
Prawnik, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na łamach m.in. „Studiów Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.