Udostępnij stronę

Paweł Licznar

Paweł Licznar

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Potencjał praktycznego wykorzystania modeli opadowych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)

Projekt Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa, realizowany przez spółkę RETENCJAPL sp. z o.o. we współpracy z IMGW-PIB w ramach projektu POIR.01.01.01-00-1428/15 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ma na celu kompleksową poprawę krajowego warsztatu projektowania, modelowania i eksploatacji systemów odprowadzania wód deszczowych. Efektem zakończonego już pierwszego etapu projektu jest ogólnopolska baza opadowa, składająca się z 30-letnich cyfrowych zapisów opadów w wysokiej rozdzielczości czasowej dla 100 stacji na terenie całego kraju. Baza ta daje już podstawę do tworzenia wiarygodnych i aktualnych lokalnych modeli opadowych. Modele takie powstały i zostały wdrożone w praktykę inżynierską już w kilku miastach Polski.
W referacie zostaną zaprezentowane korzyści wynikające ze stosowania wiarygodnych modeli opadowych w kontekście różnych zagadnień inżynierskich związanych z projektowaniem i modelowaniem systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych. Omówiony zostanie także potencjał stosowania modeli opadowych PANDa w praktyce eksploatacji systemów odwodnienia w świetle nowego prawa wodnego.

dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora doktor nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt.: „Modelowanie procesów erozji wodnej w małej zlewni rolniczej”. Jako młody naukowiec wyróżniony krajowymi stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2004–2005 oraz sześcioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt.: „Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych”. Od roku 2012 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, aktualnie w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji.
Jego zainteresowanie zagadnieniami hydrologii miejskiej zapoczątkowane zostało w 1996 r. w trakcie trymestru studiów na Union Colleague w Schenectedy, NY w USA. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA (Purdue University, University of Iowa, stypendium Fulbrighta), we Włoszech (Universita di Bologna, stypendium Fundacji Batorego), w Niemczech (Technische Universität Kaiserslautern, stypendium DAAD) oraz staże krótkoterminowe w Niemczech, USA i Słowacji.
Promotor trzech zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych. Wyniki badań prezentował na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi z USA, Włoch i Niemiec. Od roku 2012 członek Rady Ekspertów MPWiK w Warszawie, a od 2014 r. edytor pomocniczy czasopisma Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Impact Factor: 2.673).