Udostępnij stronę

Jędrzej Bujny

Jędrzej Bujny

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - co z opłatami i taryfami?

20 lipca 2017 r. sejm przyjął ustawę Prawo wodne, a w sierpniu ustawa została podpisana przez prezydenta. W rezultacie reforma w zakresie gospodarki wodnej wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r. Oznacza to m.in. istotną zmianę przepisów dotyczących wód opadowych i roztopowych. Wśród nowych regulacji wiele kontrowersji wywołuje m.in. propozycja wyłączenia „wód opadowych i roztopowych” z pojęcia ścieków. Co istotne, powyższe zmiany dotyczą zarówno definicji obowiązującej obecnie na gruncie ustawy Prawo wodne, jak i definicji przewidzianej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328). Należy przy tym podkreślić, że zmiana definicji ścieków na gruncie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zacznie obowiązywać już dzień po ogłoszenia ustawy Prawo wodne w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji usunięcie wód opadowych i roztopowych z zakresu pojęcia ścieków rodzi pytanie o los prawny dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które uwzględniają opłaty za odprowadzanie deszczówki. Wątpliwości prawne budzi również to, czy nowe przepisy uniemożliwią dalsze pobieranie tego rodzaju opłaty w taryfach na kolejne lata. Ponadto nowe Prawo wodne reformuje system finansowana gospodarki wodnej. Kluczową zmianą w tym zakresie jest wprowadzenie opłaty za usługi wodne, a w tym opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Mając na uwadze powyższe, powstaje pytanie o koszty, jakie będą ponosiły przedsiębiorstwa wod-kan w związku z wprowadzeniem systemu opłat za usługi wodne. Celem niniejszego referatu jest syntetyczne przedstawienia aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących wód opadowych i roztopowych, a w tym próba odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.