Prelegenci / Paneliści

Dr Jędrzej Bujny

Dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2024 r. i jego konsekwencje dla gospodarki wodami opadowymi w gminach a. zakaz zaliczania kosztów odprowadzania wód opadowych do kalkulacji taryf, b. konsekwencje wyroku dla przedsiębiorstw...

Igor Cyran

Igor Cyran

Uponor Infra sp. z o.o.

System Stormwise kluczem do skutecznego gospodarowania ilościowego i jakościowego wodami opadowymi w obszarach zurbanizowanych

Piotr Czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wsparcie z Funduszy UE na zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz zielono-niebieską infrastrukturę Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w...

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński

BBA Pumps PL Sp. z o.o.

Mobilne pompy samozasysające średniej i dużej wydajności a zabezpieczenie ochrony przeciwpowodziowej Mobilne pompy są kluczowym narzędziem w działaniach przeciwpowodziowych, umożliwiającym szybkie i efektywne odwadnianie zalanych terenów. Dzięki ich mobilności można...

Anna Czyżewska

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu przez NFOSiGW Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze Projektów Budownictwa...

Ryszard Gajewski

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Polityka zagospodarowania wód opadowych na terenach prywatnych w Gdańsku – relacje z inwestorami Prezes Gdańskie Wody sp. z o.o., odpowiedzialnej za administrowanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej dyrektor ds. techniczno-operacyjnych w Gdańskiej...

Grzegorz Gałabuda

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2024 r. i jego konsekwencje dla gospodarki wodami opadowymi w gminach a. zakaz zaliczania kosztów odprowadzania wód opadowych do kalkulacji taryf, b. konsekwencje wyroku dla przedsiębiorstw...

Marcin Glixelli

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Odporność miasta Krakowa na zmiany klimatyczne na przykładzie nowoczesnych wdrożeń w WMK S.A. Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Modelowania Systemów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska...

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983 r.). Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W 1983 roku został zatrudniony jako asystent projektanta w Biurze Projektów Zakładów Azotowych...

Agnieszka Kowalkiewicz

Agnieszka Kowalkiewicz

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Moż/rze bez plastiku – jak mówić o zanieczyszczeniu deszczówki? Z wykształcenia ekonomistka, kieruje działem adaptacji do zmian klimatu w spółce Gdańskie Wody, odpowiedzialnej za utrzymanie miejskiego systemu zarządzania deszczówką. Pełni także funkcję rzecznika...

Wojciech Kozak

Wojciech Kozak

Dyr. RZGW w Krakowie

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Współpraca i koordynacja działań służb na przykładzie RZGW w Krakowie Internet oraz ogromna rola social mediów w szybkości przekazu informacji we współczesnej komunikacji wymuszają na instytucjach sfery publicznej adekwatną szybką...

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Mikro retencja w budownictwie jednorodzinnym - dobra praktyka czy regulacja? Zmiany klimatu nieuchronnie pukają również do drzwi domów jednorodzinnych. Podlewanie przydomowych trawników i rabat ze względu na coraz dłużej utrzymujące się wysokie temperatury może zacząć...

Maciej Pawlak

Maciej Pawlak

HAURATON Polska

Systemy zagospodarowania wody deszczowej w mieście na przykładzie realizacji Stary Rynek w Poznaniu Wyzwaniem XXI w. jest zagospodarowanie wody deszczowej. Nagłe ulewy mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Szczególnie w mieście, gdzie przeważająca część nawierzchni...

Łukasz Pawlik

Łukasz Pawlik

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zielona retencja w Krakowie. Pierwsze wdrożenia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i plany zrównoważonego zarządzania wodą Przebudowa ulicy Krupniczej w Krakowie, zakończona w maju ubiegłego roku, jest przykładem nowatorskich rozwiązań zielonej retencji, które mogą...

Paulina Pierzchała

Paulina Pierzchała

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Paulina Pierzchała jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania, gdzie studiowała nowe media, zarządzanie firmą i biznesem oraz dziennikarstwo. Karierę zawodową rozpoczęła w 2013 roku i pracowała m.in. w...

Radosław Radoń

Radosław Radoń

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Realizacja zadań. Wymiana doświadczeń i współpraca między RZGW w Krakowie a organizacjami ekologicznymi RZGW w Krakowie realizuje szereg zadań inwestycyjnych, utrzymaniowych, jak również projektów ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego. We wszystkich...

dr inż. Krzysztof Radzicki

dr inż. Krzysztof Radzicki

Politechnika Krakowska

Stan techniczny budowli piętrzących w Polsce w aspekcie ich starzenia się, zmian klimatu - kontekst światowy, zagrożenia, wyzwania, metody poprawy sytuacji W kilku ostatnich latach miała niespotykana dotychczas  tak często ilość ekstremalnych powodzi oraz katastrof...

Dr inż. Klara Ramm

Dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawiciel Polski w komisji ds. wody federacji EurEau

Plan zarządzania ryzykiem wynikający z nowej dyrektywy ściekowej Unijne akty prawne dotyczące środowiska wprowadzają obowiązek oceny ryzyka. Nowa dyrektywa ściekowa nakłada konieczność oceny ryzyka w kontekście zanieczyszczenia wód opadowych i ścieków oraz ich wpływu...

Michał Sienkiewicz

Michał Sienkiewicz

AUMA Polska sp. z o.o.

Napędy elektryczne jako kompleksowe rozwiązanie automatyzacji w ochronie przeciwpowodziowej

Paweł Sikorski

Paweł Sikorski

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Prawne aspekty regulacji w zakresie wód opadowych i roztopowych Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z...

Dr inż. Radosław Stodolak

Dr inż. Radosław Stodolak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

"Znikające cieki", czyli o przeksztalceniach sieci hydrograficznej  i jej skutkach hydrologicznych na obszarach poddanych urbanizacji Omawiane zagadnienie dotyczy konsekwencji hydrologicznych i hydraulicznych związanych z przekształceniami sieci hydrograficznej na...

Witold Sumisławski

Witold Sumisławski

Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Od Małych Projektów do Wielkich Inwestycji: Wyzwania i rozwiązania w kontekście wód opadowych Wystąpienie skupi się na uniwersalnych wyzwaniach związanych z zarządzaniem wodami opadowymi, które napotykają zarówno małe projekty, jak i wielkie inwestycje budowlane....

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Doświadczenia Wodociągów Zielonogórskich w gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi” Od 7 lat jest Prezesem Zarządu Spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, od 2007 roku zasiadał w organach spółek prawa handlowego. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w...

Agnieszka Wrzesińska

Agnieszka Wrzesińska

Orbia Building & Infrastructure (Wavin)

Rozwiązania wspierające obniżenie temperatury miejskiej wyspy ciepła oraz wykorzystanie wody deszczowej w obiegu zamkniętym „Pozbycie” się wody deszczowej w czasie obfitych opadów,  bez konieczności wprowadzania jej do kanalizacji, jest kluczowym zagadnieniem, gdy...

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Wpływ materiałów stosowanych do budowy i napraw rur kanalizacyjnych na jakość wody deszczowej – potencjalne zagrożenia dla środowiska Prezentacja wniosków zawartych w artykule naukowym pt. „Impacts of stormwater pipe materials and pipe repairs on stormwater quality: a...

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 21 lat. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim...

Tomasz Zwarzany

Tomasz Zwarzany

AMIBLU Poland

Szanujmy wodę tak, jak na to zasługuje - stosując nowoczesne materiały rurowe i inteligentne rozwiązania W swoim wystąpieniu prelegent poruszy następujące wątki: Nowa rzeczywistość - zmiany klimatu, postępująca urbanizacja, transformacja energetyczna – jak rozwiązać...

Piotr Zymon

Piotr Zymon

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Ograniczenie ryzyka podtopień w zlewniach miasta poprzez wykorzystanie modelowania hydrodynamicznego w procesie inwestycyjnym Gminy Kraków (współpraca jednostek miejskich) - odtworzenie traconej retencji naturalnej. Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierownik działu...