Prelegenci

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2024 r. i jego konsekwencje dla gospodarki wodami opadowymi w gminach
a. zakaz zaliczania kosztów odprowadzania wód opadowych do kalkulacji taryf,
b. konsekwencje wyroku dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz gmin,
c. wpływ na wysokość cen zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kwalifikacje w zakresie: finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto jest biegłym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W latach 2011–2012 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Wodociągi i Kanalizacja. W latach 2012–2015 był prezesem zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku.
Doradca zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z wieloletnim doświadczeniem.