Prelegenci

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Polityka zagospodarowania wód opadowych na terenach prywatnych w Gdańsku – relacje z inwestorami

Prezes Gdańskie Wody sp. z o.o., odpowiedzialnej za administrowanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej dyrektor ds. techniczno-operacyjnych w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. realizacji projektu dużego programu inwestycyjnego pod nazwą Gdański projekt wodno-ściekowy. Koordynator Programu Zielone Miasto w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Członek Komisji Ekspertów „Klimat i Przestrzeń” przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Koordynator grupy komunalnej w ramach inicjatywy Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich „Polskie Miasta Ukrainie”. Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, inżynier z uprawnieniami budowlanymi oraz tytułem Master of Business Administration uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim.