Prelegenci

Witold Sumisławski

Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Od Małych Projektów do Wielkich Inwestycji: Wyzwania i rozwiązania w kontekście wód opadowych

Wystąpienie skupi się na uniwersalnych wyzwaniach związanych z zarządzaniem wodami opadowymi, które napotykają zarówno małe projekty, jak i wielkie inwestycje budowlane. Przedstawione zostaną wspólne problemy, takie jak punktowe podejście i brak bilansów wód, ryzyko podtopień i powodzi miejskich a mpzp, przeciążenia infrastruktury GWO oraz wpływ zmian klimatycznych. Omówimy praktyczne metody i strategie, które mogą być zastosowane niezależnie od skali inwestycji, aby skutecznie gospodarować wodami opadowymi. Prezentacja będzie bazować na analizie rzeczywistych przypadków i dostarczy narzędzi oraz wskazówek, które mogą pomóc wszystkim zaangażowanym w realizację projektów budowlanych.

 

Właściciel firmy doradczej, menedżer o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu sektorem publicznym i prywatnym. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym w gospodarce wodnej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Twórca wizji i strategii organizacji. Ekspert w zakresie konsolidacji gospodarki wodnej, tworzenia prawa na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Autor kilkudziesięciu opracowań, analiz, ekspertyz dla podmiotów zagranicznych i krajowych, m.in. z obszaru europejskich systemów taryfowych, regulacji taryf oraz wpływu opłat za wodę i ścieki na dochody rozporządzalne w Polsce, analizy wielokryterialnej (MCA) wielowariantowego strategicznego projektu systemu zaopatrzenia aglomeracji w wodę, analizy potrzeb i możliwości zabezpieczenia miasta w wodę na wypadek wystąpienia zjawisk kryzysowych, analizy stanu oraz koncepcji zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi. Pełnione funkcje to m.in. Prezes MPWiK we Wrocławiu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu, Pełnomocnik Spółki MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi.