Prelegenci

Dr inż. Radosław Stodolak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Znikające cieki”, czyli o przeksztalceniach sieci hydrograficznej  i jej skutkach hydrologicznych na obszarach poddanych urbanizacji

Omawiane zagadnienie dotyczy konsekwencji hydrologicznych i hydraulicznych związanych z przekształceniami sieci hydrograficznej na obszarach poddanych urbanizacji. Przeanalizowano zmiany układu rzecznego w wybranych miastach na przestrzeni kilku ostatnich stuleci.

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Instytucie Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalista w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, a także ochrony przed powodzią i suszą. Od 2016 pełni funkcję eksperta kluczowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły realizowanych ze środków Banku Światowego. Brał udział w opracowaniu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz jego aktualizacji, pełniąc funkcję kierownika Regionu Wodnego Górnej Odry.