Prelegenci

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wsparcie z Funduszy UE na zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz zielono-niebieską infrastrukturę

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przy wdrażaniu projektów ISPA, POIiŚ (sektor wodno-kanalizacyjny, odpadowy), a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, jak również przygotowywaniu zmian legislacyjnych w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Pełnił też funklcję Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zajmującego się adaptacją do zmian klimatu. Był odpowiedzialny za zrealizowanie projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” (MPA). Obecnie zajmuje się programowaniem Perspektywy 2021-2027 w obszarze adaptacji do zmian klimatu i środowiska, w tym w zakresie zrównoważonych systemów gospodarowania wdami opadowymi oraz zielono-niebieskiej infrastruktury, a także w obszarze różnorodności biologicznej (Program FEnIKS, Program FEPW). Autor „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, Członek Komitetu Sterującego Programu NCBiR „BIOSTRATEG”, Komitetu Sterującego ds. aPZRP, Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy KE, Grupy Ekspertów ds. Oceny Skutków Zmian Klimatu i Adaptacji do Zmian Klimatu Transportu Śródlądowego EKG ONZ, a także grupy ekspertów Task Force on Climate Change Adaptation OECD.