Udostępnij stronę

Prelegenci

Oczekujemy na zgłoszenia tematów i streszczeń referatów. Prosimy wysyłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polowe badania geotechniczne na obiektach hydrotechnicznych

W trakcie referatu autorzy podejmą się zaprezentowania możliwości badawczych na wałach zbiorników wodnych, wałach przeciwpowodziowych itp.
Zajmą się także uporządkowaniem informacji co do rozstawu punktów badawczych i ich głębokości; kryteriami prowadzenia badania, nie zmieniając stanu technicznego obiektów; możliwościami zastosowania pomiarów sondy CPTU do oceny szczelności przegród przeciwfiltracyjnych; ustaleniami współczynników filtracji wody w gruncie oraz ciśnienia wody w porach gruntu przy swobodnym i  napiętym zwierciadle wody gruntowej.

dr inż. Irena Bagińska, Politechnika Wrocławska

Współautor: dr inż. Eugeniusz Sawicki, Politechnika Wrocławska

Nowe rozwiązania sprzętowe do iniekcji wysoko- i niskociśnieniowych

W referacie omówione zostaną nowe rozwiązania sprzętowe do iniekcji wysoko- i niskociśnieniowych (kolumny jet-grouting JG-3 i kolumny DSM) w oparciu o pompy firmy TECNIWELL typu TW 700 i TWG 45 oraz mieszalnik TWM 50. Prezentacja będzie się opierać na konkretnych projektach budowlanych. Przedstawione zostanie też wzmacnianie i uszczelnianie gruntów, a w szczególności formowanie przesłon poziomych i pionowych.

Alberto Battini, TECNIWELL
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu (Piacenza), Università Cattolica. Od 1997 r. pracuje w TECNIWELL, początkowo w dziale sprzedaży, następnie jako kierownik działu sprzedaży, a od 2014 r. jako wiceprezes i członek zarządu.

Referat opracowany we współpracy z Antonim Domaszewskim z firmy AD sp. z o.o.

Referat opracowany we współpracy z

Antonim Domaszewskim z firmy AD sp. z o.o.

Posadowienie obiektów infrastruktury komunikacyjnej i ich niezawodność w kontekście wymagań norm europejskich

Doświadczenia z licznych inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w ostatnich latach, skłaniają do refleksji nad optymalizacją przyjmowanych rozwiązań projektowych oraz jakości ich realizacji w kontekście ustalania geotechnicznych warunków posadowienia. Do kategorii obiektów infrastruktury komunikacyjnej zaliczamy przede wszystkim obiekty liniowe, takie jak drogi oraz linie kolejowe. Część z nich, z uwagi na znaczenie dla gospodarki i logistyki kraju, można uznać za obiekty infrastruktury krytycznej, wymagającej szczególnego traktowania w kontekście ich wymaganej niezawodności. Pomimo nakładów przeznaczonych na realizację takich obiektów, najczęściej z dużym wsparciem Unii Europejskiej, proces inwestycyjny oraz przyjmowane na jego kolejnych etapach założenia są dalekie od optymalnych ekonomicznie, często bez realnego przełożenia na zwiększony poziom niezawodności.
W referacie zostaną omówione zasady związane z projektowaniem geotechnicznym infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wymagań norm europejskich (Eurokody) w odniesieniu do najważniejszych stanów granicznych, jak i współczesnej problematyki w realizacji tych obiektów. Osiągnięcie zamierzonego celu inwestycyjnego jest składową decyzji i rozwiązań przyjmowanych na wszystkich etapach realizacji. Niniejszy referat koncentruje się w szczególności na fazie projektowania, jednak z odniesieniem do ogólnych aspektów wynikających z jakości rozpoznania podłoża, jak i właściwej oceny sytuacji w trakcie realizacji.

Witold Bogusz, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Absolwent budownictwa (spec. geotechnika) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 2010 r. pracownik Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), gdzie zajmuje się realizacją ekspertyz, projektów budowlanych i geotechnicznych, a także innych opracowań dotyczących posadowienia obiektów budowlanych, głównie infrastruktury i budownictwa energetycznego. W ramach działalności Zakładu jest również zaangażowany w prace i pełnienie nadzorów na budowach.
Działa również jako członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Jest zaangażowany jest w prace normalizacyjne grup roboczych komitetu CEN/TC250/SC7, zajmujących się ewolucją Eurokodu 7.
Główną dziedziną jego zainteresowań związanych z działalnością naukową są praktyczne aspekty projektowania geotechnicznego, analizy numeryczne współpracy konstrukcji z podłożem z wykorzystaniem MES, posadowienie bezpośrednie i pośrednie obiektów budowlanych, ocena oddziaływania głębokich wykopów na zabudowę sąsiednią, analizy stateczności skarp i nasypów, a także zagadnienia niezawodności i zarządzania ryzykiem w geotechnice.

Wybrane przykłady problemów geotechnicznych budowli morskich

Analizy zniszczeń występujących w obiektach ochrony brzegów morskich lub akwenów portowych wskazują, że w przypadkach zdarzeń ekstremalnych częstą przyczyną są niedoszacowania warunków geotechnicznych podłoża lub obciążeń indukowanych falowaniem. W referacie przedstawione zostaną skutki takich niedoszacowań na wybranych przykładach zrealizowanych obiektów w ostatnich latach.
Problematyka ta zostanie zaprezentowana m.in. na przykładach ostróg brzegowych i oddziaływania rzek oraz spiętrzeń sztormowych na nabrzeże.

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
Zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1968 r., od 2000 r. na stanowisku profesora nadzw. PG. Był kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego. Jako promotor zajmował się sześcioma pracami doktorskimi, 51 pracami magisterskimi i 33 inżynierskich.
Jest autorem blisko 210 publikacji. Odbył szereg staży i wizyt naukowych we Francji, Niemczech, Holandii, USA, Włoszech. Jest członkiem europejskich i krajowych komisji normalizacyjnych, stowarzyszeń MGIF, PSG IGS, PKG, SITWIM NOT, Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN. Jego dyscypliną naukową jest geotechnika, budownictwo i transport wodny z ukierunkowaniem zainteresowań badawczych na: metodykę badań geotechnicznych oraz ocenę właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i materiałów antropogenicznych oraz modelowanie fizyczne zagadnień stateczności podłoża gruntowego; wdrażanie dyskretnych modeli ośrodka gruntowego do analizy zagadnień nośności i stateczności w geomechanice i hydrotechnice, posadowienia autostrad, dróg ekspresowych i obiektów inżynieryjnych w trudnych warunkach gruntowych; obliczenia statyczne i projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych; metodykę projektowania i badań geosyntetyków i budowli ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków; wdrażanie nowych technik fundamentowania głębokiego i wzmacniania słabego podłoża, w tym własnych technologii i patentów prowadzenia robót wzmacniających podstawy pali i iniekcji niskociśnieniowych, technologie bezwykopowe i budowle sanitarne, systemy odwodnieniowe, odwodnienia głębokich wykopów i ich oddziaływanie na środowisko; transport wodny.
Współpracuje z przemysłem, administracją, w tym z: Urzędami Morskimi, RZGW, GDDKiA jako ekspert, projektant i sprawdzający oraz konsultant naukowy. Jest autorem lub współautorem ponad 300 projektów, opracowań, analiz i ekspertyz oraz opinii.

Monitoring wałów przeciwpowodziowych w systemie bezpieczeństwa powodziowego

W ocenie ryzyka powodziowego oraz zarządzaniu sytuacją kryzysową w czasie powodzi coraz większe znaczenie przypisuje się systemom ostrzegania oraz monitoringowi stanu wałów przeciwpowodziowych. Europejskie i Polskie (Projekt ISMOP) doświadczenia wskazują na wykorzystanie wielu nowych rozwiązań technicznych w zakresie monitoringu obwałowań przeciwpowodziowych.
Podczas wystąpienia omówione zostaną m.in. metody monitorowania stanu obwałowań przeciwpowodziowych z użyciem różnych narzędzi pomiarowych przez pomiary powierzchniowe (z wykorzystaniem zarówno urządzeń stacjonarnych, jak i innowacyjnych rozwiązań, czyli bezzałogowych (drony) i załogowych jednostek latających), jak i wgłębne (z wykorzystaniem oprzyrządowania geotechnicznego). Wskazana zostanie metoda termomonitoringu jako najbardziej kompleksowa (punktowa, liniowa, termowizja), umożliwiającą detekcję i analizę zarówno procesów filtracyjnych, jak i erozyjnych. Pominięte zostaną natomiast aspekty związane z budową oraz wdrażaniem systemów informatycznych.

dr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Kierownik Geotechnicznego Laboratorium Wydziałowego. Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z: oceną stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowaniem kompleksowych systemów monitorowania i prognozowania stanu obwałowań przeciwpowodziowych, zarządzaniem kryzysowym w aspekcie zagrożeń powodziowych, a także tematyką związaną z oceną zagrożeń osuwiskowych oraz monitoringiem geotechnicznym prowadzonym na obiektach liniowych i obszarach objętych procesami geodynamicznymi. Jej dorobek obejmuje szereg wystąpień na konferencjach naukowych, oraz publikacji z zakresu tematyki osuwiskowej,  monitorowania stanu obwałowań przeciwpowodziowych, badań nad gruntami zwałowymi.

Zagadnienia obliczeniowe przy projektowaniu konstrukcji geotechnicznych w gruntach organicznych

Tematyka referatu dotyczy problemów obliczeniowych w zagadnieniach geotechnicznych, w których występują warstwy normalnie lub lekko prekonsolidowanych gruntów organicznych o dużej ściśliwości, takie jak torfy, namuły i gytie. Dotyczy to przede wszystkim projektowania kolumn lub pali stanowiących posadowienie nasypów lub obiektów mostowych.
Powszechnie stosowane podejście obliczeniowe z modelem Mohra-Coulomba nie pozwala na dokładne odtworzenie specyficznej charakterystyki mechanicznej gruntów organicznych, która jest związana z ich silną barotropią, anizotropią, pełzaniem oraz wpływem historii obciążenia.
W wystąpieniu przedstawione zostaną też możliwości podejścia z modelem sprężysto-lepkoplastycznym implementowanym w komercyjnych systemach obliczeniowych. Prelegent skupi się również na problemetyce wyznaczania niestandardowych parametrów materiałowych gruntów organicznych oraz inicjowania początkowych parametrów stanu.
Całość zilustrowana zostanie przykładami zagadnień inżynierskich dotyczących przedmiotowej problematyki.

dr hab. inż. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska

Wpływ geometrii stożka sondy CPT na rejestrowane parametry w świetle norm ISO i ASTM

Norma Eurokod 7, a w szczególności wskazana w niej norma PN-EN ISO 22476-1, szczegółowo przedstawiają wymagania co do budowy stożka sondy CPTU. Podstawowe jego cechy geometryczne to: kąt wierzchołkowy 60 stopni, średnica około 36 mm i wynikająca z niej pwierzchnia przekoju poprzecznego wynosząca 10 cm2. Producenci sprzętu CPTU wykonują oczywiście dokładnie takie stożki, jednak w ofercie niemal każdego z nich znajdziemy też inne, większe – o powierzchni przekroju 15 cm2 (średnica około 44 mm i dopasowana do niej inna geometria tulei ciernej).
Doświadczenie wskazuje, że to właśnie te większe stożki częściej znajdują zastosowanie w codziennej praktyce badań in-situ sondą CPTU (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie uwzględniono je w normie ASTM D5778-12, ale także w Europie zachodniej i Polsce), mimo iż nie są do końca zgodne ze wspomnianą specyfikacją techniczną ISO.
W prezentacji postaram się wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Dowiedzą się też Państwo na czym polegają podstawowe różnice w budowie obu typów stożków, jaki jest ich wpływ (bądź też brak takowego) na poszczególne mierzone parametry oraz na interpretację wyników. Przedstawione i omówione zostaną również wyniki serii badań porównawczych, wykonanych przez BAARS stożkami obu typów.

dr inż. Bartłomiej Czado, BAARS
Absolwent kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W latach 2006-2015 był asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Współdziałania Budowli z Podłożem, WIL, PK. W roku 2015 obronił doktorat w dziedzinie budownictwo (specjalność geotechnika) pt. „Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną”.
Jest autorem kilkunastu publikacji z dziedziny geotechniki, specjalistą ds. interpretacji wyników sondowań w firmie BAARS. Obecnie pracuje również jako wykładowca w Zakładzie Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Budowa tunelu drogowego i kolejowego pod kanałem Sueskim

W sierpniu 2015 r. w Egipcie po niespełna 12-miesięcznym okresie robót budowalnych uroczyście otworzono nowy kanał Sueski, równoległy do istniejącego, zbudowanego 150 lat temu. Nowy kanał Sueski ma 72 km długości, z czego 27 km to długość nowego toru wodnego przez Jezioro Gorzkie, na 35 km powstała nowa nitka kanału po stronie wschodniej, a na odcinku 10-kilometrowym przebudowano zachodni fragment kanału Al-Ballah. W poprzek kanału, pomiędzy półwyspem Synaj, miastami Port Said i Ismailia przewidziano budowę siedmiu tuneli łączących zachodnią część Egiptu ze wschodnią i w dalszym ciągu poprzez półwysep Synaj, by połączyć północną Afrykę z Azją. Firma CDM Smith podpisała z egipskim Inwestorem umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w Ismaili przy budowie trzech tuneli, dwóch drogowych z dwoma pasami oraz jednego kolejowego o wewnętrznej średnicy 10,80 m. Czas realizacji projektu przypada na lata 2015–2018. Podczas występienia omówione zostaną m.in.: dane techniczne, parametry tuneli, technologie drążenia, budowle towarzyszące, istniejące warunki gruntowe, fundamentowanie, napotkane przeszkody. Zaprezentowane zostaną też fotografie z placu budowy.

Adam Głuszkiewicz, CDM Smith sp. z o.o.

Modelowanie numeryczne w analizie i projektowaniu wałów przeciwpowodziowych

Referat zostanie poświęcony metodologii numerycznego modelowania najważniejszych dla praktyki inżynierskiej zagadnień oceny bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych – filtracji i stateczności. Z uwagi na zakres czasowy zachodzących zjawisk filtracyjnych problem filtracji musi być rozważany jako nieustalony oraz połączony z analizą mechaniczną (deformacji i stateczności). Opisane podejście zostało zilustrowane przykładami wyników analiz rzeczywistych wałów. Prezentowane obliczenia wykonano systemem Metody Elementów Skończonych (MES) ZSoil.PC.

Współautor: dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Politechnika Krakowska

dr inż. Michał Grodecki, Politechnika Krakowska

1. Wybrane realizacje w budownictwie hydrotechnicznym

2. Możliwości i dobór odpowiednich rozwiązań w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym – przykłady realizacji

Michał Januszewski, ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.

Kierunki rozwoju oprogramowania MES dla zagadnień geotechnicznych – Midas GTS NX 2017

Midas w ciągu 4 lat obecności na polskim rynku stał się cenionym i chętnie wybieranym przez inżynierów oprogramowaniem, zaufało mu ponad 100 firm oraz instytucji. Jego popularność to wynik wielu składowych: doskonała relacja wartości do ceny, modułowa budowa, co sprawia, że każda firma może korzystać z tego, czego naprawdę potrzebuje, to również wsparcie techniczne i szkolenia w języku polskim. Twórcy programu słuchając jego użytkowników, stale rozwijają go w  kierunku, jakiego oczekują polscy inżynierowie. Podczas prezentacji omówione zostaną możliwości oprogramowania oraz kierunki jego rozwoju.

Łukasz Jarno, JD ENGINEERING
Absolwent i doktorant Politechniki Krakowskiej, Universite Blaise Pascal we Francji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (studia MBA) oraz Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii. Założyciel JD Engineering – partnera firmy Midas IT w Polsce. Firma JD Engineering w lipcu 2016 r. otrzymała nagrodę dla najlepszego partnera Midas IT na świecie.

Propozycja opisu współpracy kolumn iniekcyjnych (jet grouting) z podłożem gruntowym na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych

Kolumny iniekcyjne (jet grouting) stanowią jedną z technologii wzmocnień podłoża gruntowego. W celu oceny ich nośności najczęściej przeprowadza się próbne obciążenie statyczne pojedynczej kolumny. W ramach projektu badawczego, dotyczącego analizy współpracy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym wykonano, poza badaniem pojedynczej kolumny, próbne obciążenie grupy trzech kolumn. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do analiz porównawczych oraz symulacji numerycznych. Problem rozwiązano, budując przestrzenny, trójstrefowy model obliczeniowy, odzwierciedlający współpracę grupy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym. Na podstawie wyników próbnych obciążeń, rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża oraz badań wytrzymałościowych materiału kolumn odpowiednio dobrano parametry modelu. W referacie przedstawione zostanie sprawozdanie z badań eksperymentalnych, przeprowadzonych na poletku doświadczalnym przedsiębiorstwa PPI CHROBOK S.A. Omówione zostaną również rezultaty otrzymane podczas analiz numerycznych. Prezentowany projekt badawczy ma na celu optymalizację metod wymiarowania kolumn iniekcyjnych stosowanych do wzmocnień podłoża.

dr inż. Anna Juzwa, PPI CHROBOK S.A.

Współautorka: dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska

Dokumentowanie geotechniczne dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego, w świetle aktualnych przepisów, norm i wiedzy technicznej

W referacie przedstawione będą zasady dokumentowania geotechnicznego dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego, wprowadzone ostatnio w rozporządzeniach, wytycznych, zarządzeniach i specyfikacjach PKP PLK i GDDKiA. Przepisy te oparte są na zaleceniach obecnych polskich norm geotechnicznych, zgodnych z Eurokodem 7 i normami ISO. Zawarte w nich bardzo szczegółowe dyrektywy są obligatoryjne w projektowaniu geotechnicznym realizowanym dla wymienionych instytucji. Przykładowo, w ogłaszanych przetargach na prace badawcze i projektowe dla kolejnictwa, wydane przez PKP PLK w 2016 r. „Wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1” i obowiązujące od 19 września 2016 r., muszą być przywoływane w opisach przedmiotu zamówienia. Stosowanie nowych zaleceń przekłada się bezpośrednio na zakres i koszty badań geotechnicznych, w większości wypadków znacząco je zwiększając w stosunku do dotychczasowej praktyki.  
W dalszej części referatu zaprezentowane będą rozważania na temat wpływu dokładności rozpoznania podłoża gruntowego na stateczność budowli komunikacyjnych. Omówione zostaną przykłady z zakresu liniowego budownictwa komunikacyjnego, pokazujące różnego rodzaju błędy rozpoznania geotechnicznego, w odniesieniu do aktualnych przepisów prawnych, norm i wiedzy technicznej. Będą to następujące przykłady (z uzasadnieniem obliczeniowym opartym na rzeczywistych danych):
• stateczność silnie zadrzewionej skarpy wysokiego nasypu z ulicą i z projektowanym torowiskiem tramwajowym,
• stateczność nasypu kolejowego na gruntach słabych,
• stateczność skarp głębokiego wykopu drogowego na terenach zaburzonych glacitektonicznie,
• stateczność nasypu drogowego posadowionego na pochylonym stropie iłów z kontaktową warstwą poślizgową,
Przedstawione przykłady i wyniki przeprowadzonych symulacji obliczeniowych będą podstawą do wyciągnięcia wniosków odnośnie do wpływu dokładności rozpoznania podłoża gruntowego na stateczność budowli liniowych infrastruktury transportu drogowego i transportu szynowego, szczególnie w kontekście relacji między treścią formalnych przepisów i zaleceń, a rolą czynnika ludzkiego w dokumentowaniu geotechnicznym.

dr inż. Mieczysław M. Kania, Politechnika Poznańska

Wykorzystanie geosyntetyków w projektach infrastrukturalnych – możliwości rozwoju aplikacji i bariery dla wdrożeń

W referacie omówione zostaną różnorodne aplikacje geosyntetyczne w praktyce inżynierskiej w zastosowaniach do projektów w obszarze infrastruktury. Rozwój technologii geosyntetycznych jest bardzo dynamiczny i wiąże się z koniecznością weryfikacji metod projektowych, klasyfikacji czy nawet obszaru zastosowań. Ale dynamiczny rozwój to również konieczność weryfikacji i badań. W tym zakresie w Polsce jesteśmy dość daleko za Europą czy światem. Omówione zostaną również najnowsze wytyczne w tym zakresie, opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne.

dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska
Dr inż. budownictwa (2000), geotechnik. Rzeczoznawca PIIB z zakresu geotechniki. Od 1999 r. posiada indywidualny Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki PKG. Od ponad 25 lat związany z Politechniką Śląską jako student, asystent i adiunkt. Autor lub współautor 70 publikacji, promotor ponad 30 dyplomów magisterskich i inżynierskich z obszaru geotechniki. Od ukończenia studiów równolegle z działalnością na uczelni, pracuje aktywnie w przemyśle, prowadząc firmę GEOKOM w ramach której powstało ponad 400 opracowań z zakresu geotechniki. Trzy główne pola aktywności zawodowej to: klasyczna praktyka geotechniczna na wielu budowach liniowych i kubaturowych zrealizowanych na południu Polski – badania, nadzory, opnie i ekspertyzy; wykorzystanie gruntów antropogenicznych w budownictwie oraz aplikacje z wykorzystaniem geosyntetyków.
Od ponad 20 lat współpracuje z firmą Tensar, w ramach której, poszerzając wiedzę praktyczną, brał udział w przygotowaniu i realizacji wielu projektów w Europie. Aktualnie pełni funkcję dyrektora regionalnego na obszar Europy.
Uczestniczy jako prelegent w wielu seminariach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Od 2005 r. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego IGS, a od 2014 r. członkiem Rady IGS. Jest ekspertem komitetów technicznych ISO TC221 Geosynthetics oraz CEN TC 189 Geosynthetics. Aktualnie pełni funkcję prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (kadencje 2012–2014 oraz 2014–2016).

Systemy informacji przestrzennej w realizacjach inwestycji liniowych

Dane geologiczne gromadzone w postaci analogowej i cyfrowej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy opisujących i analizujących procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym. Przy realizacji różnego typu inwestycji liniowych (drogi, gazociągi, sieci przesyłowe itp.) niezwykle ważną rzeczą jest odpowiedni wybór i przygotowanie danych wejściowych (geologicznych, topograficznych i in.) w celu minimalizacji błędów w projektowaniu, zmniejszenia ryzyka awarii i katastrof oraz optymalizacji kosztów inwestycji, szczególnie w początkowych etapach jej realizacji.
Referat zostanie poświęcony wybranym przykładom zastosowania systemów informacji przestrzennej w procesach zbierania, przygotowania, weryfikacji, analiz i prezentacji danych geologicznych przy realizacji projektów geologiczno-inżynierskich i środowiskowych. Przedstawione zostaną przykłady analiz przestrzennych (geoprzetwarzanie i geoprojektowanie), ilustrujących sposób podejścia metodycznego przy rozwiązywaniu problemów związanych z lokalizacją inwestycji liniowych. Analizy zostały wykonane głównie na podstawie zintegrowanych danych geologicznych, za pomocą systemów oprogramowania ArcGIS i CommunityViz.

dr Jacek Kocyła, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Rozwoju Systemów Informatycznych

 Stateczność nasypów i wykopów komunikacyjnych

dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Budownictwa, w specjalności metod komputerowych w mechanice konstrukcji. Dyplom doktora nauk z zakresu budownictwa w specjalności geotechnika uzyskał w roku 2004 na Politechnice Śląskiej (Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki). W 2009 r. otrzymał certyfikat indywidualnego Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0223. Z Politechniką Śląską (Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki i Dróg) jest związany od 2004 r. Pracuje na stanowisku adiunkta.
Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki (Oddział Śląski). W latach 2005–2011 był jego skarbnikiem, a od 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego.
W swojej działalności zajmuje się m.in. pełnieniem nadzorów autorskich, tak w zakresie budownictwa drogowego, jak i kubaturowego. Działa również w ramach nadzorów inwestorskich, np. w ramach budowy autostrady A1. Zajmuje się także przygotowaniem badań geotechnicznych oraz sporządzaniem projektów i ekspertyz.

Rozwiązania geotechniczne na przykładzie budowy nowego terminala kontenerowego DCT2 w Gdańsku

Rozbudowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (DCT2) jest kolejnym etapem strategii rozwoju Portu Gdańsk, pozwalającej zwiększyć zdolności przeładunkowe kontenerów w porcie i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi głębokowodne w Europie Środkowo-Wschodniej.
Przemysłowa część Gdańska charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi oraz obecnością osadów morskich i aluwialnych, naniesionych w postaci piasków i słabych warstw organicznych (namuły, torfy) o bardzo niskich parametrach odkształceniowych i wytrzymałościowych. Warunki gruntowo-wodne w tym regionie zawsze stanowią duże wyzwanie dla inżynierów geotechników.
Keller Polska opracował i zrealizował geotechniczną część projektu, która dotyczyła nowych stanowisk cumowniczych i sąsiednich placów składowania kontenerów. Obszar inwestycji o powierzchni 25 ha został podzielony na dwie zasadnicze części: posadowienie belki odlądowej suwnicy oraz wzmocnienie wgłębne strefy nabrzeża, placu składowania kontenerów oraz strefy przejściowej łączącej oba obszary.
W referacie przedstawione zostaną wdrożone w życie rozwiązania geotechniczne, które na bieżąco koordynowano tak, aby zastosowane rozwiązania współgrały z hydrotechniczną i konstrukcyjną częścią zadania inwestycyjnego.

Oskar Mitrosz, Keller Polska sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich.  Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.  Jest czynnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce geotechniki oraz członkiem International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). Jako projektant brał udział w budowie m.in. stadionu piłkarskiego „Energa” w Gdańsku, tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, Teatru Szekspirowskiego czy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z dziedziny geotechniki. Obecnie pełni funkcję kierownika sekcji projektów infrastrukturalnych w Biurze Technicznym Keller Polska.

Zastosowanie wodnego dolnego młotka DTH firmy WASSARA  do wykonywania kolumn jet-grouting, pali z rurowaniem oraz ścianek stalowych typu Rukki

W prezentacji omówiony zostanie specjalny młotek Wassara do jet-grouting oraz różne zastosowania do wiercenia z rurowaniem (jak np. ścianki stalowe typu Rukki. Ratowanie statku Costa Concordia we Włoszech jest dobrym przykładem bezpiecznej i przyjaznej pracy dla środowiska. Przedstawione zostanie również zastosowanie młotków Wassara do wiercenia głębokich otworów rozpoznawczych w tunelach.
Na koniec omówione będzie nowe narzędzie obliczeniowe, które pozwala szybko oszacować całkowity koszt wiercenia przy użyciu młotów Wassara.

Dawid Ptersoon, LKAB Wassara AB PL

Referat opracowany we współpracy z Antonim Domaszewskim z firmy AD sp. z o.o.

20 lat firmy Aarsleff w Polsce

W wystąpieniu przedstawione zostaną początki firmy Aarsleff w Dani i w Polsce. Zaprezentowane będą najważniejsze realizacje firmy w Polsce, w tym m.in. budowa fundamentów największego rollercoastera w Europie Środkowej na terenie Wesołego Miasteczka w Chorzowie (Śląsk) czy roboty wykonane w Małopolsce, np. w ramach inwestycji przy ul. Pawiej oraz ul. Piłsudskiego w Krakowie i kładki do Sanktuarium w tym samym mieście, czy prace w ul. Zamkowej w Sandomierzu. Omówione będą też stosowane przez firmę jej własne technologie. Nie zabraknie również podziękowań za 20 lat współpracy.

Piotr Ptok, Aarsleff Polska sp. z o.o. 
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracuje na stanowisku regionalnego dyrektora sprzedaży firmy Aarsleff w woj. śląskim.  
Jest uprawnionym projektantem, zajmującym się od wielu lat projektowaniem geotechnicznym, w tym głównie zabezpieczeń głębokich wykopów z wykorzystaniem różnych technologii.

Współautorzy: Przemysław Nowak i Andrzej Repel, Aarsleff Polska sp. z o.o.

 Probabilistyczne wspomaganie projektowania geotechnicznego

dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. nadzw. PWr., Politechnika Wrocławska

 Rola niezależnego nadzoru geotechnicznego w kolejnych etapach realizacji posadowień obiektów komunikacyjnych

W referacie przedstawione zostaną uwagi dotyczące konieczności zaangażowania kompetentnego i etycznego nadzoru geotechnicznego w procesie projektowania i wykonawstwa posadowień obiektów mostowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rozporządzenia MTBiGM z 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”. Przeanalizowane zostaną kolejne etapy inwestycji i wyspecyfikowane techniki badawcze stosowane dla bieżącej kalibracji technologii geotechnicznych i potwierdzenia jakości robót specjalistycznych. Szczególną uwagę autor poświęci możliwemu zaangażowaniu niezależnych jednostek naukowo-badawczych, które, obok działalności stricte usługowej gromadzą i systematyzują wyniki badań, co pozwala w dłuższej perspektywie na aktualizację norm, instrukcji i wytycznych.

dr inż. Jarosław Rybak, Politechnika Wrocławska

 Moderator panelu dyskusyjnego: Bezpieczeństwo robót budowlanych

Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej specjalizacji mosty i budowle podziemne. Od 1998 r. pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów na stanowisku kierownika Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania. Specjalista w dziedzinie szeroko pojętej geoinżynierii: fundamentowania, wzmacniania podłoża, głębokich wykopów i tunelowania. Jest autorem lub współautorem blisko 100 publikacji z tego obszaru. Członek Rady Programowej Inżyniera Budownictwa – największego czasopisma dla inżynierów budowlanych. Członek Kolegium Redakcyjnego Inżynierii i Budownictwa. Ma na swoim koncie liczne ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące fundamentowania, w tym posadowienia dużych wieżowców w Warszawie. Uczestniczył w opracowaniu wielu projektów dotyczących ścian szczelinowych, głębokich wykopów i fundamentów. Przewodniczy komitetowi organizacyjnemu cyklu seminariów „Geotechnika dla Inżynierów” gromadzącego każdorazowo kilkuset uczestników. Zajmuje się badaniami nowych rodzajów fundamentów, nietypowymi obciążeniami poziomymi i wyciągającymi pali, realizował pierwsze w Polsce obciążenia odkopanych ścian szczelinowych. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 254 ds. Geotechniki) reprezentuje IBDiM w Komitecie Technicznym. Należy do Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego oraz jest wiceprzewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem zespołu eksperckiego ds. projektów i realizacji II linii metra w Warszawie.

Przyczyny i mechanizmy awarii wałów przeciwpowodziowych w trakcie wezbrań

W trakcie referatu przedstawione będą przyczyny uszkodzeń oraz zniszczeń wałów. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z rozwojem zjawisk filtracyjnych w korpusie konstrukcji ziemnej oraz w podłożu, a także wyjaśnione będzie to, w jaki sposób prowadzą one do awarii samej konstrukcji. Autor podejmie się również wskazania sposobów zapobiegania rozwojowi tych procesów.

dr inż. Eugeniusz Sawicki, Politechnika Wrocławska

 Monitoring pracy konstrukcji obiektów hydrotechnicznych

dr inż. Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska

Prezentacja firmy TITAN POLSKA sp. z o.o.

Jakub Sierant, TITAN POLSKA sp. z o.o.

 Moderator panelu dyskusyjnego: Bezpieczeństwo robót budowlanych

Wojciech Szwejkowski, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych
ur. w Warszawie w 1947 r. W latach 1969-1974 studiował na Politechnice Warszawskiej (Wydział Budownictwa, specjalizacja mosty i budowle podziemne). Następnie pracował w Biurze Projektów „Metroprojekt” m.in. przy wykonywaniu „Założeń techniczno-ekonomicznych do budowy I linii metra w Warszawie”. Kolejne trzy lata działał w Zarządzie Dróg i Mostów w Warszawie, remontując mosty. W 1983 r. został zatrudniony w firmie Hydrobudowa 6. W 1994 r. został kierownikiem budowy największej w Warszawie stacji metra A13 (Centrum). Po jej ukończeniu uczestniczył w organizacji nowo powołanej jednostki – Grupy Ścian Szczelinowych, gdzie poznawał tajniki wykonawstwa tej trudnej technologii, początkowo pod kierunkiem specjalistów nowych właścicieli Hydrobudowy 6 – firmy „Bilfinger Berger” z Mannheim. Następnie brał udział w wielu innych inwestycjach poza metrem, takich jak np. budowa Wisłostrady w Warszawie, Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, wykonywał fundamenty licznych budynków biurowych i mieszkalnych. Pełnił też funkcję wiceprezesa Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych SA, a w 2008 r. został członkiem zarządu i dyrektorem Oddziału Inżynieryjnego w Bilfinger Berger Budownictwo SA.
W 2013 r. przeszedł na emeryturę, nadal jednak pracuje w Porr Polska Infrastructure SA na stanowisku Dyrektora Biura Technicznego.

Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu   

W trakcie wystąpienia omówione zostanie studium analityczno-numeryczne oceny stateczności palownic i innych podobnych maszyn ciężkich podczas ruchu po platformach roboczych wykonywanych na słabo-nośnym podłożu.
Przykładowe obliczenia wykonane są metodą MES 3D (ZSoil.PC). Ich wyniki doprowadza się do formuł praktycznie użytecznych (krzywe interakcji momentów wywracających maszynę). W opracowaniu wykazuje się konieczność posiadania danych o geometrii i rozkładzie mas ciężkich maszyn roboczych oraz o dopuszczanych parametrach ruchu jako podstawy do projektowania platform roboczych.

Współautor: dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK. Politechnika Krakowska

1. Wieloskalowe modelowanie numeryczne przepływu filtracyjnego w otoczeniu rur perforowanych

W wystąpieniu przedstawiona zostanie metodologia modelowania numerycznego przepływu filtracyjnego w otoczeniu rur perforowanych z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) 3D i techniki homogenizacji (podejście wieloskalowe, ang. multiscale approach). Dotychczasowa praktyka w rozwiązywaniu tego typu problemów bazowała głównie na badaniach i wynikających z nich wzorach empirycznych. Po krótkim, ogólnym przedstawieniu proponowanej metody, przedstawione zostaną jej wielorakie zastosowania do analizy i projektowania układów, takich jak: studnie wiercone dla celów zaopatrzenia w wodę, studnie odwadniające, dreny igłowe stosowane w geotechnice.

2. Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu   

W trakcie wystąpienia omówione zostanie studium analityczno-numeryczne oceny stateczności palownic i innych podobnych maszyn ciężkich podczas ruchu po platformach roboczych wykonywanych na słabo-nośnym podłożu.
Przykładowe obliczenia wykonane są metodą MES 3D (ZSoil.PC). Ich wyniki doprowadza się do formuł praktycznie użytecznych (krzywe interakcji momentów wywracających maszynę). W opracowaniu wykazuje się konieczność posiadania danych o geometrii i rozkładzie mas ciężkich maszyn roboczych oraz o dopuszczanych parametrach ruchu jako podstawy do projektowania platform roboczych.

Współautor: Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK. Politechnika Krakowska

3. Modelowanie numeryczne w analizie i projektowaniu wałów przeciwpowodziowych

Referat zostanie poświęcony metodologii numerycznego modelowania najważniejszych dla praktyki inżynierskiej zagadnień oceny bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych – filtracji i stateczności. Z uwagi na zakres czasowy zachodzących zjawisk filtracyjnych problem filtracji musi być rozważany jako nieustalony oraz połączony z analizą mechaniczną (deformacji i stateczności). Opisane podejście zostało zilustrowane przykładami wyników analiz rzeczywistych wałów. Prezentowane obliczenia wykonano systemem Metody Elementów Skończonych (MES) ZSoil.PC.

Współautor: dr inż. Michał Grodecki, Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Politechnika Krakowska

Nowoczesne formy marketingu. Jak tworzyć profesjonalny i wizerunkowy komunikat marketingowy dla instytucji i przedsiębiorstw?

W prezentacji zostaną przedstawione najnowsze trendy stosowane obecnie w komunikacji marketingowej. Przybliżona będzie rola i znaczenie budowania ciekawej oraz angażującej odbiorców komunikacji, uwzględniającej m.in. takie zagadnienia, jak: content marketing, PR, CSR i e-learning. Jednocześnie zaprezentowane zostanie zaawansowane narzędzie do realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych – platforma edukacyjna online wraz z przykładowym projektem, jaki można przy jej pomocy zrealizować. Prezentacja łączy najnowszą wiedzę teoretyczną z konkretnymi przykładami i rozwiązaniami.

Joanna Marszalska, New Idea House sp. z o.o.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficznego, gdzie uzyskała dyplom w zakresie psychologii ze specjalizacją w dziedzinie reklamy i zachowań konsumenckch. Posiada ponad 6-letnie  doświadczenie w branży reklamowej i marketingowej. Obecnie zatrudniona w New Idea House sp. z o.o., gdzie odpowiada za tworzenie kompleksowych strategii marketingowych dla klientów z szeroko rozumianej branży budowlanej.