Udostępnij stronę

Aleksandra Borecka

Aleksandra Borecka

Monitoring wałów przeciwpowodziowych w systemie bezpieczeństwa powodziowego

W ocenie ryzyka powodziowego oraz zarządzaniu sytuacją kryzysową w czasie powodzi coraz większe znaczenie przypisuje się systemom ostrzegania oraz monitoringowi stanu wałów przeciwpowodziowych. Europejskie i Polskie (Projekt ISMOP) doświadczenia wskazują na wykorzystanie wielu nowych rozwiązań technicznych w zakresie monitoringu obwałowań przeciwpowodziowych.
Podczas wystąpienia omówione zostaną m.in. metody monitorowania stanu obwałowań przeciwpowodziowych z użyciem różnych narzędzi pomiarowych przez pomiary powierzchniowe (z wykorzystaniem zarówno urządzeń stacjonarnych, jak i innowacyjnych rozwiązań, czyli bezzałogowych (drony) i załogowych jednostek latających), jak i wgłębne (z wykorzystaniem oprzyrządowania geotechnicznego). Wskazana zostanie metoda termomonitoringu jako najbardziej kompleksowa (punktowa, liniowa, termowizja), umożliwiającą detekcję i analizę zarówno procesów filtracyjnych, jak i erozyjnych. Pominięte zostaną natomiast aspekty związane z budową oraz wdrażaniem systemów informatycznych.

dr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Kierownik Geotechnicznego Laboratorium Wydziałowego. Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z: oceną stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowaniem kompleksowych systemów monitorowania i prognozowania stanu obwałowań przeciwpowodziowych, zarządzaniem kryzysowym w aspekcie zagrożeń powodziowych, a także tematyką związaną z oceną zagrożeń osuwiskowych oraz monitoringiem geotechnicznym prowadzonym na obiektach liniowych i obszarach objętych procesami geodynamicznymi. Jej dorobek obejmuje szereg wystąpień na konferencjach naukowych, oraz publikacji z zakresu tematyki osuwiskowej,  monitorowania stanu obwałowań przeciwpowodziowych, badań nad gruntami zwałowymi.