Udostępnij stronę

Aleksander Urbański

Aleksander Urbański

1. Wieloskalowe modelowanie numeryczne przepływu filtracyjnego w otoczeniu rur perforowanych

W wystąpieniu przedstawiona zostanie metodologia modelowania numerycznego przepływu filtracyjnego w otoczeniu rur perforowanych z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) 3D i techniki homogenizacji (podejście wieloskalowe, ang. multiscale approach). Dotychczasowa praktyka w rozwiązywaniu tego typu problemów bazowała głównie na badaniach i wynikających z nich wzorach empirycznych. Po krótkim, ogólnym przedstawieniu proponowanej metody, przedstawione zostaną jej wielorakie zastosowania do analizy i projektowania układów, takich jak: studnie wiercone dla celów zaopatrzenia w wodę, studnie odwadniające, dreny igłowe stosowane w geotechnice.

2. Stateczność maszyn roboczych ciężkich poruszających się po słabonośnym podłożu   

W trakcie wystąpienia omówione zostanie studium analityczno-numeryczne oceny stateczności palownic i innych podobnych maszyn ciężkich podczas ruchu po platformach roboczych wykonywanych na słabo-nośnym podłożu.
Przykładowe obliczenia wykonane są metodą MES 3D (ZSoil.PC). Ich wyniki doprowadza się do formuł praktycznie użytecznych (krzywe interakcji momentów wywracających maszynę). W opracowaniu wykazuje się konieczność posiadania danych o geometrii i rozkładzie mas ciężkich maszyn roboczych oraz o dopuszczanych parametrach ruchu jako podstawy do projektowania platform roboczych.

Współautor: Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK. Politechnika Krakowska

3. Modelowanie numeryczne w analizie i projektowaniu wałów przeciwpowodziowych

Referat zostanie poświęcony metodologii numerycznego modelowania najważniejszych dla praktyki inżynierskiej zagadnień oceny bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych – filtracji i stateczności. Z uwagi na zakres czasowy zachodzących zjawisk filtracyjnych problem filtracji musi być rozważany jako nieustalony oraz połączony z analizą mechaniczną (deformacji i stateczności). Opisane podejście zostało zilustrowane przykładami wyników analiz rzeczywistych wałów. Prezentowane obliczenia wykonano systemem Metody Elementów Skończonych (MES) ZSoil.PC.

Współautor: dr inż. Michał Grodecki, Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Politechnika Krakowska