Udostępnij stronę

Adam Bolt

Adam Bolt

Wybrane przykłady problemów geotechnicznych budowli morskich

Analizy zniszczeń występujących w obiektach ochrony brzegów morskich lub akwenów portowych wskazują, że w przypadkach zdarzeń ekstremalnych częstą przyczyną są niedoszacowania warunków geotechnicznych podłoża lub obciążeń indukowanych falowaniem. W referacie przedstawione zostaną skutki takich niedoszacowań na wybranych przykładach zrealizowanych obiektów w ostatnich latach.
Problematyka ta zostanie zaprezentowana m.in. na przykładach ostróg brzegowych i oddziaływania rzek oraz spiętrzeń sztormowych na nabrzeże.

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
Zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1968 r., od 2000 r. na stanowisku profesora nadzw. PG. Był kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego. Jako promotor zajmował się sześcioma pracami doktorskimi, 51 pracami magisterskimi i 33 inżynierskich.
Jest autorem blisko 210 publikacji. Odbył szereg staży i wizyt naukowych we Francji, Niemczech, Holandii, USA, Włoszech. Jest członkiem europejskich i krajowych komisji normalizacyjnych, stowarzyszeń MGIF, PSG IGS, PKG, SITWIM NOT, Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN. Jego dyscypliną naukową jest geotechnika, budownictwo i transport wodny z ukierunkowaniem zainteresowań badawczych na: metodykę badań geotechnicznych oraz ocenę właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i materiałów antropogenicznych oraz modelowanie fizyczne zagadnień stateczności podłoża gruntowego; wdrażanie dyskretnych modeli ośrodka gruntowego do analizy zagadnień nośności i stateczności w geomechanice i hydrotechnice, posadowienia autostrad, dróg ekspresowych i obiektów inżynieryjnych w trudnych warunkach gruntowych; obliczenia statyczne i projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych; metodykę projektowania i badań geosyntetyków i budowli ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków; wdrażanie nowych technik fundamentowania głębokiego i wzmacniania słabego podłoża, w tym własnych technologii i patentów prowadzenia robót wzmacniających podstawy pali i iniekcji niskociśnieniowych, technologie bezwykopowe i budowle sanitarne, systemy odwodnieniowe, odwodnienia głębokich wykopów i ich oddziaływanie na środowisko; transport wodny.
Współpracuje z przemysłem, administracją, w tym z: Urzędami Morskimi, RZGW, GDDKiA jako ekspert, projektant i sprawdzający oraz konsultant naukowy. Jest autorem lub współautorem ponad 300 projektów, opracowań, analiz i ekspertyz oraz opinii.