Udostępnij stronę

Witold Bogusz

Witold Bogusz

Posadowienie obiektów infrastruktury komunikacyjnej i ich niezawodność w kontekście wymagań norm europejskich

Doświadczenia z licznych inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w ostatnich latach, skłaniają do refleksji nad optymalizacją przyjmowanych rozwiązań projektowych oraz jakości ich realizacji w kontekście ustalania geotechnicznych warunków posadowienia. Do kategorii obiektów infrastruktury komunikacyjnej zaliczamy przede wszystkim obiekty liniowe, takie jak drogi oraz linie kolejowe. Część z nich, z uwagi na znaczenie dla gospodarki i logistyki kraju, można uznać za obiekty infrastruktury krytycznej, wymagającej szczególnego traktowania w kontekście ich wymaganej niezawodności. Pomimo nakładów przeznaczonych na realizację takich obiektów, najczęściej z dużym wsparciem Unii Europejskiej, proces inwestycyjny oraz przyjmowane na jego kolejnych etapach założenia są dalekie od optymalnych ekonomicznie, często bez realnego przełożenia na zwiększony poziom niezawodności.
W referacie zostaną omówione zasady związane z projektowaniem geotechnicznym infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wymagań norm europejskich (Eurokody) w odniesieniu do najważniejszych stanów granicznych, jak i współczesnej problematyki w realizacji tych obiektów. Osiągnięcie zamierzonego celu inwestycyjnego jest składową decyzji i rozwiązań przyjmowanych na wszystkich etapach realizacji. Niniejszy referat koncentruje się w szczególności na fazie projektowania, jednak z odniesieniem do ogólnych aspektów wynikających z jakości rozpoznania podłoża, jak i właściwej oceny sytuacji w trakcie realizacji.

Witold Bogusz, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Absolwent budownictwa (spec. geotechnika) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 2010 r. pracownik Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), gdzie zajmuje się realizacją ekspertyz, projektów budowlanych i geotechnicznych, a także innych opracowań dotyczących posadowienia obiektów budowlanych, głównie infrastruktury i budownictwa energetycznego. W ramach działalności Zakładu jest również zaangażowany w prace i pełnienie nadzorów na budowach.
Działa również jako członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Jest zaangażowany jest w prace normalizacyjne grup roboczych komitetu CEN/TC250/SC7, zajmujących się ewolucją Eurokodu 7.
Główną dziedziną jego zainteresowań związanych z działalnością naukową są praktyczne aspekty projektowania geotechnicznego, analizy numeryczne współpracy konstrukcji z podłożem z wykorzystaniem MES, posadowienie bezpośrednie i pośrednie obiektów budowlanych, ocena oddziaływania głębokich wykopów na zabudowę sąsiednią, analizy stateczności skarp i nasypów, a także zagadnienia niezawodności i zarządzania ryzykiem w geotechnice.