Agenda Konferencji

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

#IB2022

DZIEŃ 1

21 CZERWCA

10:00 – 13:00

Warsztaty

Warunki brzegowe stosowania wiertniczych metod budowy: HDD (Horizontal Directional Drilling) vs DP (Direct Pipe) vs MT (Mikrotunelowanie)

Dobór optymalnej technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych jest zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu. Decyduje bowiem o przebiegu całego procesu inwestycyjnego w wielu wymiarach. Warunkuje czas trwania prac, ich koszt, może znacząco wpłynąć na eliminację czynników ryzyka i finalną efektywność inwestycji.
Dlatego tak istotne jest, by inwestorzy oraz projektanci mieli możliwie pełną wiedzę na temat zagadnień, które należy wziąć pod uwagę decydując się na zastosowanie określonej technologii bezwykopowej. Proponowany warsztat będzie służył ich kompleksowemu omówieniu.

Szczególny nacisk zostanie położony na:

  • rolę badań geologicznych w planowaniu działań i ocenie ryzyka,
  • interpretację raportu geotechnicznego oraz wyprowadzanie z niej adekwatnych wniosków,
  • standardy postępowania związane z doborem metody budowy.

PROWADZĄCY:

Oranżeria

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

14:00 – 14:30

Sesja plenarna

Oranżeria

14:30 – 15:30

Panel dyskusyjny

Branża w nowej rzeczywistości. Więcej szans czy zagrożeń?

Wojna w Ukrainie. Rozpędzająca się inflacja. Wzrost cen energii, materiałów i urządzeń. Zerwane lub poważnie zakłócone łańcuchy dostaw. Niestabilne kursy walut. Zapowiadana przez rząd obniżka podatku PIT, skutkująca zmniejszeniem wpływów samorządów. A z drugiej strony: konieczność przyspieszonych inwestycji w sektorze energetycznym i uświadomienie sobie przez decydentów wagi rozwoju infrastruktury wod-kan w obliczu ewentualnych zagrożeń.
Te elementy składają się na nowe otoczenie, w którym przyszło działać branży bezwykopowej. Okoliczności postawiły przed nami nieznane dotąd wyzwania, ale nakreśliły także potencjalne możliwości rozwoju. Jak postępować, by uniknąć zagrożeń i wykorzystać szanse? Jak skutecznie działać w nowej rzeczywistości? Będziemy o tym dyskutować w gronie branżowych ekspertów.

Uczestnicy:

Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Renata Tomusiak

Renata Tomusiak

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Oranżeria

16:00 – 17:30

Sesja ogólna

Roland Waniek

Roland W. Waniek

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Jesteśmy na początku istotnej zmiany paradygmatu w gospodarce ściekowej, ponieważ zmiany klimatyczne wymagają nowych koncepcji i strategii adaptacyjnych. Będą one w coraz większym stopniu dotyczyły kwestii zapobiegania powodziom miejskim i wzmacniania naturalnych obiegów wody. Należy tworzyć i utrzymywać nowe struktury, takie jak podziemne zbiorniki wody i zrównoważone systemy odwadniające. Branża technologii bezwykopowych musi szybko i intensywnie zastanowić się, w jaki sposób może skorzystać z nowych możliwości, które się przed nią otworzą. Prezentacja będzie poświęcona analizie tego zagadnienia.

Adam Wysokowski

Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Idea powstania grupy nowych przepisów budowlanych wynikała z konieczności aktualizacji istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w infrastrukturze komunikacyjnej w naszym kraju. Dynamiczna zmiana poziomu wiedzy i dostępnych obecnie rozwiązań technicznych w zakresie obiektów inżynierskich wymusza dostosowanie ich do stale rosnących wymagań. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianego komfortu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników, oraz ekologii. Opracowanie nowych dokumentów merytorycznych, które odpowiadałyby obecnej rzeczywistości technicznej pozwala również na optymalizację nakładów finansowych ponoszonych na utrzymanie infrastruktury budowlanej. Konieczność wydania nowych dokumentów prawnych wynikała także ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczas obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w naszym kraju.
Wymagania zawarte w przepisach krajowych powinny być zgodne z wymaganiami europejskimi, monitorowane i na bieżąco zmieniane. Dlatego też, jeszcze w tym roku czeka nas gruntowna zmiana związana z Rozporządzeniami dotyczących branży budowlanej będącymi delegacjami do Prawa Budowlanego. Jedną z tych zmian, którą już wszyscy odczuwamy, są opracowane i wdrożone dokumenty w postaci Wzorców i Standardów rekomendowanych i wdrażanych na bieżąco przez Ministra Infrastruktury.

Dariusz Zwierzchowski

Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

W celu określenia aktualnego stanu technicznego budowli inżynierskich, oprócz inspekcji osobowej oraz inwentaryzacji uszkodzeń, należy przeprowadzić również specjalistyczne badania. Część z nich, (jak np. badania nieniszczące) może zostać wykonana bezpośrednio na obiekcie. Natomiast część musi być wykonana w warunkach laboratoryjnych, na pobranych z konstrukcji budowli próbkach.

Mateusz Saładziak

Mateusz Saładziak

Gamm-Bud sp. z o.o.

Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawi historię firmy Gamm-Bud w oparciu o najciekawsze i najbardziej znaczące wydarzenia związane z rozwojem technologii bezwykopowych.

Po dwóch latach pandemii Covid-19 wykonawcy liczyli na stabilizację cen materiałów budowlanych. Atak zbrojny Rosji na Ukrainę zniweczył te nadzieje i wykonawcy muszą się mierzyć z niespotykanym wcześniej wzrostem cen materiałów budowlanych, odpływem pracowników fizycznych oraz presją płacową pracowników, którzy starają się ochronić swoje wynagrodzenia przed rozpędzającą się inflacją. Strona publiczna powoli dostrzega konieczność urealnienia wynagrodzeń za roboty budowlane, lecz w ocenie wykonawców dzieje się to zbyt wolno

Oranżeria

17:30 – 18:30

Gość specjalny

Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk

1. Wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi. Umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców. Sztuka zjednywania;
2. Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum;
3. Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji;
4. Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.

Oranżeria

19:30 – 23:30

Biesiada

Spichlerz

DZIEŃ 2

22 CZERWCA

9:00 – 10:25

Sesja Bezwykopowa Budowa

Marco Reinhard

Marco Reinhard

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, Drilling Contractors Association (DCA Europe)

Projekty budowy z wykorzystaniem metod bezwykopowych mogą być bardzo ekscytujące. Nie można zajrzeć w głąb ziemi i dlatego nigdy nie możemy być pewni, czy nie czekają nas niespodzianki. Nawet po przeprowadzeniu badań gruntu i kompleksowym przygotowaniu robót oraz dobrze dobranym sprzęcie technicznym i personelu mogą pojawić się nieprzewidziane wyzwania. Czy można prawidłowo sterować głowicą wiertniczą? Czy otwór pozostaje stabilny? Czy rura może zostać wciągnięta bez zaklinowania się? Podczas realizacji niewielkiego projektu HDD w południowych Niemczech zespół projektowy napotkał wiele problemów i przeszkód na dużą skalę.

Firkowski Marcin

Marcin Firkowski

GGT Solutions S.A.
Hilarowicz Jakub

Jakub Hilarowicz

GGT Solutions S.A.

W prezentacji przedstawione zostanie studium wykonalności przekroczeń bezwykopowych wykonanych w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Goleniów - Ciecierzyce. Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski. Wykonane cztery przekroczenia zostały zrealizowane w technologii Direct Pipe. Były to najdłuższe wiercenia w tej technologii na terytorium Polski.

Oranżeria

10:25 – 11:20

Panel dyskusyjny

Jakość w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od przygotowania przez projektowanie, realizację i odbiór projektu

Uczestnicy:

Jacek Janicki

Jacek Janicki

ZRB Janicki
Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.
Tomasz Siarczyński

Tomasz Siarczyński

Hoster Sp. z o.o.
Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Oranżeria

11:50 – 14:20

Sesja Bezwykopowa Renowacja

Florian Piechurski

Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Wraz z upływem czasu pojawiają się problemy z eksploatacją rurociągów magistralnych wykonanych ze stali i żeliwa szarego. Wynikają one przede wszystkim z korozji oraz inkrustacji. Zakłady eksploatujące stają wtedy przed wyborem budowy nowych lub podaniu renowacji istniejących rurociągów.
W wystąpieniu ocena kosztów renowacji zostanie zaprezentowana na przykładzie trzech inwestycji prowadzonych w rurociągach o różnych średnicach. Renowacja nr 1 dotyczy rurociągów Ø500 i Ø 800, renowacja nr 2 rurociągów Ø200 do Ø 400, a renowacja nr 3 rurociągów Ø300 i Ø 450. W trakcie ich realizacji wykorzystane zostały technologie renowacji przez narzucanie cementu oraz zastosowanie rękawów Seartex-Liner H2O i Phoenix Double Jacket. Koszt wykonania renowacji 1 mb rurociągu z żeliwa szarego DN800 i DN500 przy użyciu rękawa CIPP UV (Seartex-Liner H2O) wyniósł 1760 zł oraz 1100 zł. Koszt wykonania renowacji 1 mb rurociągu stalowego DN500 przy zastosowaniu procesu Phoenix Double Jacket – 975 zł. Koszt wykonania renowacji 1 mb rurociągu stalowego DN600 przy zastosowaniu procesu wykładziny cementowej wyniósł 412,96 zł. Porównywalne zatem koszty realizacji inwestycji można ponieść przy zastosowaniu metod CIPP UV (Seartex-Liner H2o) oraz Process Phoenix Double Jacket. Należy przy tym podkreślić, że zostały poprawione właściwości hydrauliczne poddanych renowacji rurociągów.

Thorsten Schulte

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się utwardzanie wykładzin rurowych na miejscu za pomocą promieniowania UV. Należy jednak wziąć pod uwagę więcej parametrów niż tylko zastosowanie źródła UV. Wykład pokaże, co dzieje się „za kulisami” systemu żywicy termoutwardzalnej podczas polimeryzacji CIPP inicjowanej promieniami UV.

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Podczas wystąpienia bardzo plastycznie i obrazowo zostanie pokazany proces bezwykopowej renowacji największego w Polsce kolektora grawitacyjnego (o wymiarach ponad 3 metrów) odprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy z zastosowaniem modułów cGRP. Szczegółowo zaprezentowane zostaną szczegóły technologii wykonania, zastosowane materiały oraz wyzwania i trudności, które pokonywał wykonawca w trakcie realizacji zadania w latach 2018-2021. Film z realizacji oraz animacja pokazująca zalety stosowanych materiałów wzbogacą opowieść o tej szczególnym projekcie, którego inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. To naprawdę warto zobaczyć.

Thorsten Schulte

Jolanta Kaczmarek

PREDL GmbH

PREDL-FLEXLINER pozwala w bardzo krótkim czasie przeprowadzić przyjazną dla środowiska bezwykopową renowację studzienek i komór kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Dzięki zastosowaniu metody renowacji FLEXLINER i nowoczesnego skanowania laserowego 3D wykorzystanego do prac renowacyjnych, możliwe jest optymalne przygotowanie robót i znaczne zmniejszenie nakładów na renowację na miejscu budowy oraz trwała odbudowa całkowitej konstrukcji studni.

Michał Milczarek

Michał Milczarek

POliner sp. z o.o.
Paulina Stopa

Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Prelegenci wyczerpująco zaprezentują zagadnienia związane z żywicami wykorzystywanymi w technologii CIPP. Przedstawią kryteria ich podziału oraz właściwości żywic poliestrowych i epoksydowych w odniesieniu do zastosowań w omawianej technologii. Omówią także obserwowane na rynku trendy rozwoju żywic.

Rafał Chart

Rafał Chart

Insituform Linings Ltd

Prelegenci kompleksowo omówią zagadnienia związane z projektowaniem rękawów do renowacji rurociągów ciśnieniowych. Przyjrzą się danym wejściowym, na podstawie których podejmuje się decyzje o konieczności wykonania renowacji i opowiedzą, jakie decyzje zapadają z powodu braku danych. Omówią także problematykę ciśnień, na jakie projektuje się rękawy i wyjaśnią, dlaczego często są to ciśnienia zbyt wysokie. Przedstawią możliwości obliczeniowe ustalenia grubości ścianki i zaprezentują wieloaspektową analizę przypadku. Wystąpienie będzie możliwie pełną odpowiedzią na pytanie, jakie kroki może podjąć zamawiający, żeby lepiej dobierać rękawy.

Bogdan Przybyła

Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

W prezentacji zostaną przypomniane podstawowe informacje nt. sztywności obwodowej i modułu sprężystość wykładzin do renowacji rurociągów. Podstawy teoretyczne, sposób badania, interpretacja wyników. Są to pojęcia podstawowe, przywoływane w przetargach i zamówieniach – znajomość tych wielkości jest niezbędna przy podejmowaniu odpowiednich decyzji co proponowanych rozwiązań.

Oranżeria

14:20 – 15:20

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

15:20 – 17:00

Pokazy technologii na żywo

Renowacja studni metodą CIPP UV - część 1

Firma ProKASRO odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie rehabilitacji studni opracowała w 2019 roku źródła światła UV o mocy 4 x 1000W wyposażone w kamerę i dwa czujniki temperatury. W skład mobilnego systemu UV wchodzi jednostka sterująca mieszcząca się w małej walizce umożliwiająca rejestrację takich parametrów pracy jak temperatura i ciśnienia oraz paker DN500 z trawersą i łańcuchami do zawieszenia na dźwigu, ułatwiającą wprowadzenie urządzenia do studni. Dzięki temu systemowi można przywrócić studnię do idealnego stanu technicznego. W przypadku bardzo zniszczonych studni gdzie występują pęknięcia, rysy i inne uszkodzenia, renowacja z użyciem technologii UV jest bardziej opłacalną i bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą w stosunku do wykonania wykopów i budowy całkowicie nowej studni.
W ramach demonstracji zostanie przeprowadzona renowację studni o średnicy włazu i kominka DN 600 mm, która rozszerza się poniżej do średnicy DN 970 i o całkowitej głębokości 3,50 m.

System MRT - mobilna zautomatyzowana renowacja studzienek - część 1

Przygotowanie podłoża myjką wysokociśnieniową – 350 bar z dyszami rotującymi Jednym z istotnych kroków technologicznych, od których rozpoczyna się prace związane z naprawą konstrukcji studni z wykorzystaniem chemii budowlanej, jest właściwe przygotowanie podłoża mineralnego. Zastosowanie do tego celu odpowiednich technik i maszyn pozwala osiągnąć długotrwały sukces w renowacjach obiektów kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz zbiorników na wodę spożywczą.
Jednym z urządzeń w technologii MRT (Manhole Rehabilitation Technology) dedykowanych do tych prac jest MRT-Blasting Unit – głowica czyszcząca umożliwiająca optymalne przygotowanie struktur betonowych/murowych. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia działania związane z renowacją są szybsze i bardziej efektywne, a ich efekty dają pewność najwyższej jakości. Podczas pokazu sami będą mogli Państwo ocenić korzyści wynikające z zastosowania MRT-Blasting Unit.

Pokaz robota frezującego MicroGator firmy IBAK

Firma ELSE Technical and Reserarch Service Co. Ltd sp. z o.o., oficjalny przedstawiciel firmy IBAK, zaprezentuje robota frezującego Microgator. Obserwatorzy będą mogli przyjrzeć się z bliska jak wygląda praca robota oraz jak skutecznie radzi on sobie z codziennymi wyzwaniami w pracach eksploatacyjnych.

Renowacja studni za pomocą systemu DURA.PORT.

System MRT - mobilna zautomatyzowana renowacja studzienek - część 2

Natrysk innowacyjnego materiału mineralnego klasy XWW4 głowicą odśrodkową systemu MRT, który zapewnia równomierne ułożenie i zagęszczenie powłoki zabezpieczającej Po przygotowaniu podłoża oraz uszczelnieniu infiltracji następuje naprawa, a następnie wykonanie wyprawy ochronnej w studni kanalizacyjnej. Zastosowanie materiału Ombran MHP-SP 3000 oraz urządzenia o nazwie MRT-Spinning Unit (głowica narzutowa), pozwala wykonać te prace w jednym kroku technologicznym. Materiał Ombran MHP-SP 3000 jest w klasie R4 wg PN-EN 1504-3 i służy do napraw konstrukcyjnych oraz w klasie XWW4 wg DIN 19573 jako wysoce chemoodporna wyprawa mineralna do zabezpieczenia struktur kanalizacyjnych. Czas wykonania narzutu materiału głowicą MRT-Spinning Unit skraca się do minimum, a powłoka jest równa, zwarta i szczelna, niwelując tym samym agresywne działanie środowiska kanalizacji sanitarnej.

Renowacja studni metodą CIPP UV - część 2

Plener

17:00 – 18:00

Walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych

Zapraszamy członków jak również wszystkich, którzy chcą dołączyć do PSTB.

Spichlerz

20:00 – 3:00

Uroczysta gala, rozdanie nagród TYTAN 2022

Dodatkowe atrakcje:

Oranżeria

DZIEŃ 3

23 CZERWCA

9:30 – 13:00

Wycieczka techniczna

1. Wystawa Wawel Zaginiony – zwiedzanie z przewodnikiem

Wejdziemy w ekspozycję poświęconą historii wzgórza wawelskiego, w pobliżu reliktów rotundy św. Feliksa i Adaukta (Najświętszej Marii Panny), wzniesionej na przełomie w. X i XI.

Wyjątkowy charakter wystawy Wawel Zaginiony polega na połączeniu różnych typów ekspozycji muzealnej:

odwiedzimy m. in. budynek dawnych kuchni królewskich i wozowni.

Zwiedzimy rezerwat archeologiczno-architektoniczny: tu, poza zabytkami architektury z różnych okresów zabudowy wzgórza, oglądniemy obiekty pochodzące z badań archeologicznych oraz modele budowli czy bogatą kolekcję renesansowych kafli.

Na koniec, historię wzgórza wawelskiego w okresie średniowiecza przybliży uczestnikom bardzo atrakcyjna prezentacja multimedialna.

 

2. Smoczy Ogród. Bronisław Chromy na Wawelu – zwiedzanie z przewodnikiem

Odwiedzimy Ogrody Królewskie na Wawelu, a w nich wystawę rzeźb plenerowych, uświetniającą 50. rocznicę powstania pomnika Smoka Wawelskiego – najbardziej znanego dzieła Bronisława Chromego,

 

3. Baszta Sandomierska– zwiedzanie indywidualne

To najwyżej położony, udostępniony do zwiedzania punkt zamku.

Jedna z trzech istniejących baszt na wzgórzu wawelskim, położona na jego południowo-zachodnim skraju. Wraz z Baszta Senatorską tworzy unikatowy zespół tzw. baszt ogniowych z połowy XV wieku.
Po pokonaniu 137 schodów do najwyższego punktu widokowego baszty, uczestnicy zobaczą piękny widok na Wisłę.

 

4. Dziedziniec Arkadowy i Katedra

Spacer indywidualny

Wycieczka

21.06 (wtorek)

 

WYJAZD Z HOTELI NA KONFERENCJĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 9.00 –> Hotel Margerita – godz. 9.10 –> Hotel Jurajski – godz. 9:20 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 9.30

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 9.00 –>Tennis&Country Club Hotel – godz. 9.20 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 09.30

 

WYJAZD DO HOTELI PO KONFERENCJI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.40 (po zakończeniu obrad) –> Hotel WITEK – godz. 19.00

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.40 (po zakończeniu obrad) –> Tennis&Country Club Hotel –> Hotel Chochołowy Dwór – godz. 19.00

AUTOKAR 3: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.40 (po zakończeniu obrad) –> Hotel Margerita –> Hotel Jurajski – godz. 19.00

 

WYJAZD Z HOTELI NA BIESIADĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19.10 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19.25

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 19.10 –> Tennis&Country Club Hotel – godz. 19.20 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19:30

AUTOKAR 3: Hotel Margerita – godz. 19.10 –> Hotel Jurajski – godz. 19.15 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19:30

WYJAZD Z HOTELI NA BIESIADĘ – DRUGI KURS

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19:50 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 20.05

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 19:50 –> Tennis&Country Club Hotel – godz. 20.05 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 20:15

AUTOKAR 3: Hotel Margerita – godz. 19:50 –> Hotel Jurajski – godz. 20.00 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 20:10

 

WYJAZD Z BIESIADY DO HOTELI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.00 –> Hotel Jurajski –> Hotel Margerita –> Hotel Hotel WITEK

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.00 –> Tennis&Country Club Hotel –> Chochołowy Dwór

WYJAZD Z BIESIADY DO HOTELI – DRUGI KURS

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.45 –> Hotel Jurajski –> Hotel Margerita –> Hotel Hotel WITEK

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.45 –> Tennis&Country Club Hotel –> Chochołowy Dwór

 

 

22.06 (środa)

 

WYJAZD Z HOTELI NA KONFERENCJĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 8.30 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.50

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 8.25 –> Tennis&Country Club Hotel – godz. 8.40 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.50

AUTOKAR 3: Hotel Margerita – godz. 8.30 –> Hotel Jurajski – godz. 8.40 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.50

 

WYJAZD DO HOTELI PO KONFERENCJI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.10 (po zakończeniu pokazów) –> Hotel WITEK – godz. 17.25

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.10 (po zakończeniu pokazów)  Tennis&Country Club Hotel –> Hotel Chochołowy Dwór – godz. 17.40

AUTOKAR 3: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.10 (po zakończeniu pokazów) –> Hotel Margerita –> Hotel Jurajski  – godz. 17.30

 

WYJAZD Z HOTELI NA GALĘ 

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19.40 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19.55

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 19.30 –> Tennis & Country Club Hotel – godz. 19.40 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19.55

AUTOKAR 3: Hotel Margerita – godz. 19.30 –> Hotel Jurajski – godz. 19.40 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19.55

 

WYJAZD Z GALI DO HOTELI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 01.00 –> Hotel Jurajski –> Hotel Margerita –> Hotel WITEK

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 01.00 –> Tennis&Country Club Hotel –> Chochołowy Dwór

WYJAZD Z GALI DO HOTELI – DRUGI KURS

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 02.00 –> Hotel Jurajski –> Hotel Margerita –> Hotel WITEK

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 02.00 –> Tennis&Country Club Hotel –> Chochołowy Dwór

WYJAZD Z GALI DO HOTELI – TRZECI KURS

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 03.00 –> Hotel Jurajski –> Hotel Margerita –> Hotel WITEK

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 03.00 –> Tennis&Country Club Hotel –> Chochołowy Dwór

 

23.06 (czwartek)

 

WYJAZD Z HOTELI NA WYCIECZKĘ 

AUTOKAR 1: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 9.15 –> Tennis & Country Club Hotel – godz. 9.35 –> Hotel Jurajski godz. 9.50 –> Wawel – godz. 10.15

AUTOKAR 2: Dwór w Tomaszowicach – godz. 9.20 –> Hotel WITEK – godz. 9.35 –> Hotel Margerita – godz. 9.50
–> Wawel – godz. 10.15

 

WYJAZD Z WYCIECZKI DO HOTELI

AUTOKAR 1: Wawel – około godz. 13.00 (po zakończeniu wycieczki) –> Hotel Jurajski –> Tennis&Country Club Hotel –> Hotel Chochołowy Dwór – około godz. 13.50

AUTOKAR 2: Wawel – około godz. 13.00 (po zakończeniu wycieczki) –> DWORZEC PKP/PKS –> Hotel Margerita
–> Hotel WITEK –> Dwór w Tomaszowicach – około godz. 13.50