Prelegenci

#IB2022

Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Nowy system przepisów techniczno-budowlanych. Aktualne zmiany w prawie budowlanym

Idea powstania grupy nowych przepisów budowlanych wynikała z konieczności aktualizacji istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w infrastrukturze komunikacyjnej
w naszym kraju. Dynamiczna zmiana poziomu wiedzy i dostępnych obecnie rozwiązań technicznych w zakresie obiektów inżynierskich wymusza dostosowanie ich do stale rosnących wymagań. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianego komfortu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników, oraz ekologii. Opracowanie nowych dokumentów merytorycznych, które odpowiadałyby obecnej rzeczywistości technicznej pozwala również na optymalizację nakładów finansowych ponoszonych na utrzymanie infrastruktury budowlanej. Konieczność wydania nowych dokumentów prawnych wynikała także ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczas obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w naszym kraju.
Wymagania zawarte w przepisach krajowych powinny być zgodne z wymaganiami europejskimi, monitorowane i na bieżąco zmieniane. Dlatego też, jeszcze w tym roku czeka nas gruntowna zmiana związana z Rozporządzeniami dotyczących branży budowlanej będącymi delegacjami do Prawa Budowlanego. Jedną z tych zmian, którą już wszyscy odczuwamy, są opracowane i wdrożone dokumenty w postaci Wzorców i Standardów rekomendowanych i wdrażanych na bieżąco przez Ministra Infrastruktury.