Agenda Konferencji

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

DZIEŃ 1

10 STYCZNIA

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 14:00

Warsztaty

Co musisz wiedzieć o renowacji przewodów wodociągowych rękawami CIPP

 1. Omówienie charakterystyki pracy rękawów w przewodach wodociągowych – podział na klasy, podstawowe różnice w odniesieniu do przewodów grawitacyjnych
 2. Szczegółowe wymagania konstrukcyjne i jakościowe, jakie powinno się stawiać rękawom CIPP przeznaczonym do renowacji sieci wodociągowych — w tym wymagania dotyczące kontroli utwardzania, dopuszczalnych wielkości fałd czy odspojeń rękawa od rury macierzystej
 3. Wymagania higieniczne i planowane zamiany regulacji w ramach Unii Europejskiej,
 4. Przegląd dostępnych rozwiązań materiałowych z uwzględnieniem rodzajów żywic w tym ich zalet i ograniczeń
 5. Czy zastosowanie żywic na bazie styrenu jest dopuszczalne?
 6. Wymagania, jakie powinny być określane przez zamawiających w dokumentacjach przetargowych i sposoby weryfikacji ich spełnienia 
 7. Realizacja inwestycji w infrastrukturze miejskiej, możliwe problemy wykonawcze
 8. Odbiór przewodu po renowacji 

PROWADZĄCY:

Justyna Cyrulik

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00

Sesja plenarna

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Otwarcie konferencji

Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania technologii renowacyjnych CIPP w budownictwie lądowym

Stosowanie technologii renowacyjnych CIPP (Cured-in-Place Pipe) w budownictwie lądowym, oprócz oczywistych korzyści technologicznych, niesie ze sobą również – nie do końca doceniane – liczne korzyści ekologiczne. Jednym z kluczowych aspektów tych korzyści jest ograniczenie konieczności wyburzania i ponownego budowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki CIPP można unikać również znacznego wydobywania surowców naturalnych oraz redukować ilość odpadów budowlanych i emisje dwutlenku węgla związane z tymi procesami.

Ponadto, technologia CIPP minimalizuje ryzyko wycieków wody i zanieczyszczeń do gleby, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Poprawia to jakość wód gruntowych i chroni ekosystemy wodne, co jest kluczowe dla zachowania bioróżnorodności i zdrowia ekosystemów. Warto również zwrócić uwagę na efektywność energetyczną technologii CIPP. Proces renowacji rur za pomocą tej technologii wymaga wykorzystania mniej zasobów energetycznych niż tradycyjne metody, co redukuje zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania CIPP w budownictwie obejmują także zwiększenie trwałości infrastruktury podziemnej, co pozwala na dłuższy okres eksploatacji rur i unikanie częstych napraw oraz remontów, co z kolei przekłada się na mniejszy wpływ na środowisko w dłuższej perspektywie czasu.

Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie opisywanych zalet na podstawie własnych analiz autora.

Dariusz Zwierzchowski

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Wpływ jakości prowadzenia prac renowacyjnych oraz stosowanych materiałów na parametry geometryczne i wytrzymałościowe wykładzin CIPP

Końcowa jakość wykonanej renowacji w technologii wykładzin CIPP uzależniona jest od wielu czynników. Czynnikami tymi są nie tylko wyposażenie techniczne oraz wyszkolenie pracowników, ale także zastosowanie materiałów o jak najlepszej jakości.

Piotr Dmowski

Piotr Dmowski

In_Liner sp. z o.o

SIWZ – jako podstawowy dokument, który gwarantuje prawidłowość wykonania inwestycji z wykorzystaniem CIPP

– formułowanie oczekiwań inwestora.
– sprzeczne zapisy w specyfikacjach
– dokumenty, które powinien przedstawić Inwestor
– interpretacja parametrów wytrzymałościowych wykładzin i warunki odbiorowe
– dokumenty Wykonawcy.

Paweł Jagielski

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Renowacja kanałów o dużym stopniu uszkodzenia metodą berstliningu statycznego oraz metodą TIP

Obecnie nawet bardzo uszkodzone rury wodociągowe i kanalizacyjne można poddać renowacji. W przypadku metody rozrywania rur i metody wciskania rur (TIP) dostępne są dwa istniejące rozwiązania bezwykopowe. Rozrywanie rur stosuje się w celu zastąpienia rurociągów na tej samej trasie bez prowadzenia wykopów. Istniejący rurociąg zostanie zniszczony i przemieszczony w otaczający go grunt. Jednocześnie instalowana jest nowa rura o tej samej lub większej średnicy. Również metoda TIP jest innowacyjnym rozwiązaniem do renowacji mocno uszkodzonych rur z odkształceniami do 25%. Metodę TIP z rurami prefabrykowanymi stosuje się głównie do renowacji systemów rur grawitacyjnych. Prefabrykowane nowe, krótkie lub długie rury o niewielkim przekroju poprzecznym są instalowane w rurze głównej, pozostawiając jedynie szczelinę pierścieniową. Dzięki tej metodzie możliwe jest także bezwykopowe instalowanie przyłączy, co stanowi dodatkową zaletę tej technologii.

17:00 – 17:30

Dyskusja z uczestnikami sesji

Prowadzący panel dyskusyjny

19:30 – 23:00

Kolacja i spacer po Toruniu

19.30- 21.00

Kolacja

20.00- 21.30   

Spotkanie z przewodnikami w umówionym miejscu.

Zwiedzanie Starówki.

 • Kto wybudował krzywą wieżę w Toruniu?- legendy i fakty.
 • Zamek Krzyżacki – zwiedzanie z zewnątrz.
 • Rynek Nowego Miasta, fara nowomiejska św. Jakuba.
 • Karczma pod Modrym Fartuchem.
 • Gdzie Mieszkał Toruński KAT , czy tylko ścinał głowy?
 • Ulica Piernikarska.
 • Brama Klasztorna i mury obronne – jak dawniej broniono miast?
 • Łuk Cezara.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Legenda o flisaku i żabach.
 • Trakt Królewski.

 

21.00- 23.00 Kręgle

DZIEŃ 2

11 STYCZNIA

9:30 – 11:30

Sesja I

Problem oddziaływania wód gruntowych i przecieków przez ściany kanałów podczas oceny stanu kolektorów i ich renowacji

W referacie zostaną omówione problemy związanie odziaływaniem wód gruntowych i przecieków przez ściany kanału w trakcie oceny stanu technicznego kolektorów przed renowacją wykładziną CIPP. Zostaną przedstawione zagadnienia wynikające z odziaływania wody gruntowej w trakcie renowacji, jak również w okresie eksploatacji po jej wykonaniu oraz zmiany w warunkach wodno-gruntowych, które mogą wystąpić wskutek renowacji nieszczelnych kanałów.

Florian Piechurski

Dr inż. Florian G. Piechurski

Politechnika Śląska

Sposoby odwodnienia wykopów stosowane przy renowacji

Prelegent podczas swojego wystąpienia przedstawi zadania wykopów przy renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Omówi także dobór sposobu obniżenia poziomu wody gruntowej w wykopie startowym i końcowym poprzez odwodnienia powierzchniowe,  wgłębne lub mieszane oraz możliwości wykorzystania systemów igłofiltrów.

Bogdan Przybyła

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Rozwiązania sprzętowe w inspekcji przewodów kanalizacyjnych a proces oceny stanu technicznego przewodów w renowacji CIPP

Badania rurociągów z użyciem kamer (CCTV) prowadzone są z ukierunkowaniem na różne cele – badania odbiorowe, inspekcje bieżące, projekty renowacyjne. Rodzaj przyjętych metod badawczych, właściwości sprzętu, wymagane dokładności pomiarów, sposób postępowania w trakcie badań oraz analiza ich wyników zależą od wymienionych celów. Przyjęte założenia wraz ze sposobem prowadzenia badań – co może być ujęte pod pojęciem „jakości badań”, jednoznacznie wpływa na wiarygodność i przydatność uzyskiwanej oceny stanu technicznego rurociągu. Zagadnienia te zostaną omówione w ramach prezentacji, z ukierunkowaniem na temat renowacji wykładzinami CIPP – projektowanie wykładziny  oraz przeprowadzenie jej odbioru.

Znaczenie odpowiedniej inspekcji przewodów i jej wpływ na podjęcie decyzji o renowacji

 1. Typowe uszkodzenia kanałów zrealizowanych z różnych materiałów i możliwości ich diagnostyki, zwłaszcza w standardowym badaniu kamerą CCTV.
 2. Najczęściej popełniane błędy dotyczące oceny stanu technicznego przewodów na podstawie standardowych badań, w tym badań kamerą CCTV.
 3. Możliwości ograniczenia błędów dotyczących badań i oceny stanu technicznego przewodów.
 4. Wpływ błędów na etapie badań stanu technicznego przewodów na ocenę ich stanu technicznego i decyzje dotyczące konieczności i zakresu renowacji.
 5. Skutki podejmowania błędnych decyzji w zakresie renowacji uwarunkowanych błędami na etapie wykonywania inspekcji przewodu.
DerdaMarcin-300x300

Marcin Derda

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Ocena stanu technicznego przewodów magistralnych eksploatowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w procesie kwalifikacji do remontów

Ocena stanu technicznego eksploatowanych magistral jest niezbędnym zadaniem dla zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania systemu wodociągowego. Celem analizy jest typowanie odcinków do remontów oraz wybór właściwej technologii renowacji. Proces kwalifikacji do remontu rozpoczyna się od analizy archiwalnej dokumentacji technicznej (materiał magistrali, data budowy, metoda budowy), liczby awarii odnotowanych w kolejnych latach eksploatacji oraz danych pozyskanych podczas procesu ich usuwania. Następnym krokiem jest potwierdzenie przebiegu rurociągu w terenie z wykorzystaniem metod trasowania, punktowych odkrywek rurociągów dla ustalenia stanu degradacji powłok bitumicznych, kontroli aktualnego stanu szczelności oraz stanu armatury wodociągowej. Wyniki analiz mają istotne znaczenie dla decyzji Zakładu Sieci Wodociągowej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. dotyczących tworzenia planów remontów, a także pozwalają na określenie odpowiedniej metody renowacyjnej.

Współautor referatu: Maciej Gruszka

11:30 – 12:00

Dyskusja z uczestnikami sesji

Abel Tomasz CIPP2024

Dr inż. Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Prowadzący panel dyskusyjny

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Sesja II

Andrzejewski

Michał Andrzejewski

Gamm-Bud sp. z o.o.

Aktualne trendy i nowości na rynku CIPP

Aktualnie technologia CIPP rozwija się w dwóch kierunkach. Realizowane są coraz większe i coraz mniejsze średnice linerów. Znaczący rozwój widać w technologii żywic i włókna szklanego. Rosną moce łańcuchów świetlnych tradycyjnych oraz LED UV. Pojawiły się nowe rozwiązania kontroli procesu utwardzania.

Andrzej Kolonko

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Renowacja pionów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP

Pionierem we wdrażaniu technologii renowacji metodą CIPP w obszarze pionów kanalizacyjnych jest fińska firma Picote z Porvoo, która zainteresowała się tematem już na początku XXI wieku. Firma Picote ma już ponad 250 międzynarodowych patentów i wzorów użytkowych związanych z renowacją rurociągów i narzędziami. Rynek renowacji pionów kanalizacyjnych jest ogromny. W Polsce w grę wchodzą setki tysięcy starych budynków, w których awarie instalacji kanalizacyjnych są codziennością – co nie dziwi, gdyż trwałość instalacji kanalizacyjnych szacuje się na około 50 lat.

Abel Tomasz CIPP2024

Dr inż. Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Analiza zmian wartości parametrów wytrzymałościowych wykładzin CIPP w zależności od charakterystyk geometrycznych oraz imperfekcji przekroju poprzecznego kanału poddawanego renowacji

W wystąpieniu przedstawione zostaną analizy wyników badań modeli wykładzin CIPP w zakresie parametrów wytrzymałościowych oraz charakterystyk materiałowych stosowanych rozwiązań. Pogłębianie wiedzy w wyżej wymienionym zakresie umożliwia optymalizację procesu projektowania oraz wykonawstwa napraw kanałów z zastosowaniem wykładzin CIPP. Doświadczenie oraz wiedza zdobywana przez projektantów oraz wykonawców na podstawie badań modelowych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych gwarantuje stały rozwój oraz minimalizację ryzyka aplikacji technologii CIPP.

13:30 – 14:00

Dyskusja z uczestnikami sesji

Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Prowadzący panel dyskusyjny

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00

Sesja III

Bogusław Wójtowicz

Bogusław Wójtowicz

TUKANY sp. z o.o.

Żywice i ich praktyczne zastosowanie w technologii CIPP

W referacie autor omówi rodzaje żywic stosowanych w technologiach CIPP, ich właściwości i ich obiektywne sposoby doboru do produkcji rękawów, w tym żywic z obniżoną zawartością styrenu i bez styrenu. Przy planowaniu renowacji z zastosowaniem technologii CIPP powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór żywic, kontrolę jakości w procesie produkcji rękawów, optymalizację procesów produkcji i monitorowanie procesów instalacji. 

Paulina Stopa

Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Styren – nie taki zły, jak go malują

1. Krótka charakterystyka styrenu
2. Styren w żywicach
3. Emisja styrenu resztkowego przyczyną nieprzyjemnego zapachu.
4. Co dalej ze styrenem resztkowym? Czyli kilka słów o… biodegradowalności, lotności, a także o zagrożeniach dla środowiska i ludzi
5. Rozpowszechnienie styrenu w innych produktach
6. Bezpieczna praca z żywicami zawierającymi styren. W tym punkcie poruszone będą kwestie dotyczące:
– ograniczenia emisji styrenu,
– zwiększenia stopnia usieciowania wykładzin,
– wentylowania przestrzeni roboczej,
– żywic o obniżonej zawartości styrenu,
– zamiennego stosowania żywic bezstyrenowych.

Andrzej Kolonko

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Styren w CIPP – wpływ na materiał i środowisko

Styren służy jako reaktywny rozcieńczalnik w żywicach UP i VE szeroko stosowanych w technologii CIPP. Utwardzanie indukowane ciepłem lub światłem UV prowadzi do trójwymiarowego sieciowania żywicy przez cząsteczki styrenu (polimeryzacja). Z kilku powodów proces ten może zostać zakłócony, co prowadzi do niekorzystnych pozostałości styrenu i pogorszenia właściwości krótko- i długoterminowych. Referat wyjaśni wpływ styrenu na właściwości materiałów i środowisko.

16:00 – 16:45

Panel dyskusyjny: Styren w żywicach stosowanych w rękawach CIPP

Prowadzący panel dyskusyjny:

Dariusz Zwierzchowski

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.
Dariusz Zwierzchowski

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Uczestnicy:

Andrzej Kolonko

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska
Andrzej Kolonko

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG
Paulina Stopa

Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.
Bogusław Wójtowicz

Bogusław Wójtowicz

TUKANY sp. z o.o.

20:00 – 1:00

Uroczysty bankiet - wieczór atrakcji

Zmieniaj się z nami dzięki AI

 

Zabawa taneczna

DZIEŃ 3

12 STYCZNIA

9:45 – 11:30

Wycieczka techniczna

9:45

Zbiórka w recepcji hotelowej

9:50

Wyjście z przewodnikiem

 • Krótki spacer z wejście do wnętrza Katedry śś Janów lub Kościoła Mariackiego.
 • Zwiedzanie Domu Mikołaja Kopernika
 • Spacer po rynku Starego Miasta- zabytkowe kamieniczki, ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, osiołek, Dwór Artusa, piernikowa aleja gwiazd.

Orientacyjny powrót do hotelu 11:30

Wycieczka