Prelegenci

Dr inż. Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Analiza zmian wartości parametrów wytrzymałościowych wykładzin CIPP w zależności od charakterystyk geometrycznych oraz imperfekcji przekroju poprzecznego kanału poddawanego renowacji

W wystąpieniu przedstawione zostaną analizy wyników badań modeli wykładzin CIPP w zakresie parametrów wytrzymałościowych oraz charakterystyk materiałowych stosowanych rozwiązań. Pogłębianie wiedzy w wyżej wymienionym zakresie umożliwia optymalizację procesu projektowania oraz wykonawstwa napraw kanałów z zastosowaniem wykładzin CIPP. Doświadczenie oraz wiedza zdobywana przez projektantów oraz wykonawców na podstawie badań modelowych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych gwarantuje stały rozwój oraz minimalizację ryzyka aplikacji technologii CIPP.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2011 r. obronił pracę doktorską dotyczącą właściwości wytrzymałościowych rurociągów poddawanych renowacji z zastosowaniem technologii bezwykopowych. Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych budowy oraz renowacji rurociągów, dzięki pracy naukowo-badawczej oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w wykonawstwie.

Autor i współautor wielu publikacji naukowo-technicznych oraz ekspertyz i projektów budowlanych w dziedzinie podziemnej infrastruktury transportowej, w tym realizowanych przez Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną. Aktywny uczestnik konferencji i sympozjów naukowych w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami wykonawczymi, w tym również uczestniczy w organizowanych przez nie szkoleniach, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.