Agenda Konferencji

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

DZIEŃ 1

29 LUTEGO

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 12:00

SESJA I

Kosmider Pawel

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Procedury wiertnicze: konieczność czy zbędna biurokracja?

Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Technologie bezwykopowe w budowie sieci przesyłowej gazu. Nowe projekty do realizacji

W prezentacji omówiony zostanie zakres dokonanej rozbudowy sieci przesyłowej. Zaprezentowane zostaną wykorzystane technologie, w tym zrealizowane ekstremalne projekty, skala zastosowania poszczególnych technologii oraz projekty w realizacji i stosowane w nich nowe technologie. Prlegent omówi także nowe wyzwania w zakresie wdrażania proekologicznych technologii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako nowe możliwości wykorzystania i rozbudowy sieci przesyłowej z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.
Heinz Marcus GWIOP

Michał Bzdon

BOR-WIERT sp. z o.o.

Wytyczne doboru i projektowania sieci metodami bezwykopowymi na podstawie doświadczeń wykonawczych

Autor omówi przegląd dostępnych technologii wiertniczych i ich dobór w zależności od specyfiki n.in. warunków gruntowych. Poruszy także zagadnienie dokładności wykonawczej w technologiach bezwykopowych.

Dyskusja z uczestnikami sesji

Moderator: dr. inż. Beata Nienartowicz – IDEANTE, Politechnika Warszawska

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:30

Sesja II

Beata Nienartowicz

Dr inż. Beata Nienartowicz

IDEANTE | Politechnika Warszawska
Szot

Dr inż. Arkadiusz Szot

Politechnika Wrocławska

Aspekty ryzyka w mikrotunelowaniu – teoria i rzeczywistość

W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawowe aspekty ryzyka występujące w realizacjach z użyciem technologii mikrotunelowania. Zostanie to skonfrontowane z praktykami mitygowania ryzyka zaobserwowanymi podczas licznych realizacji w Polsce oraz innych krajach europejskich. Przedstawiona konfrontacja może stanowić pakiet wskazówek dla przedstawicieli inwestorów, autorytetów decyzyjnych, organów nadzorczych i samych wykonawców robót mikrotunelowych.
Petrow Ganew Dymitr

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Mikrotunelowanie w wielkośrednicowych systemach kanalizacji i retencji

Beata Nienartowicz

Filip Slavtchev

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Szot

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Bezpieczeństwo i komfort dzięki sprawdzonym technologiom – przewiert sterowany pod rzeką Dunajec z wykorzystaniem wiertnicy TRACTO 28N Plus.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną szczegóły wykonania przez firmę JAMAT przewiertu sterowanego o długości 420 m pod rzeką Dunajec. Przewiert wykonano z wykorzystaniem wiertnicy 28N Plus produkcji Tracto. Prezentacja zawierać będzie informacje o:
• przedmiocie inwestycji,
• wykorzystanym sprzęcie,
• warunkach geologicznych,
• etapach wykonania przewiertu,
• wyniku przewiertu,
• korzyściach z zastosowania wiertnicy 28 N Plus.
Prezentacja będzie skierowana do przedstawicieli branży budownictwa bezwykopowego. Jej celem jest pokazanie możliwości wiertnicy 28N Plus podczas wykonywania przewiertów sterowanych pod rzekami w oparciu o innowacyjne technologie.
Wybór nowatorskich rozwiązań oraz innowacyjnych technologii w wykonaniu przewiertu przez firmę Jamat wyraźnie wskazuje na jej zaangażowanie w zrównoważoną realizację inwestycji, nacisk na minimalną ingerencję w naturalne środowisko, jak również maksymalne skrócenie czasu operacyjnego.
Petrow Ganew Dymitr

Miłosz Felsmann

AGCOR GROUP sp. z o.o.

Dobór skutecznej metody zabezpieczania antykorozyjnego połączeń spawanych rurociągów przesyłowych w procesach instalacji bezwykopowych

Przedstawione zostaną sposoby zabezpieczania połączeń spawanych rurociągów stalowych w izolacji fabrycznej, stosowane w procesach budowy rurociągów przesyłowych. W opracowaniu autor skupia się w szczególności na aspektach związanych z prawidłowym doborem i aplikacją materiałów izolacyjnych, w przypadku wykorzystywania w procesie budowy technologii bezwykopowych. Podczas wystąpienia omówione zostaną powszechnie stosowane technologie zabezpieczeń, m.in. SFP Coatings® SOLIDE PP oraz SFPC® POLY-LAM. Wiedza teoretyczna poparta zostanie praktycznymi przykładami projektów zrealizowanych w kraju i za granicą.

Dyskusja z uczestnikami sesji

Moderator: Wojciech Harpula – Wydawnictwo Inżynieria

14:30 – 15:30

Przerwa obiadowa

15:30 – 17:15

Sesja III

Petrow Ganew Dymitr

Mirosław Makuch

HDD Serwis Mirosław Makuch

Podstawy kalkulacji trajektorii przewiertu HDD

Horyzontalne otworowe wymienniki ciepła w technologii HDD w miejskich wyspach ciepła

Geoenergetyka obejmuje m. in. pozyskiwanie i magazynowanie ciepła w górotworze. W miastach (w Polsce) obserwuje się podwyższone temperatury, nie tylko powietrza atmosferycznego, ale też w gruncie. Wynika to głównie z miejskiej infrastruktury jak ciepłociągi, kanalizacja, metro, asfaltowane powierzchnie. Dzięki zastosowaniu technologii HDD możliwe jest pozyskiwanie ciepła dzięki ułożeniu w otworach wymienników ciepła typu U-rurki lub układów centrycznych. Referat opisuje wykonanie pierwszego horyzontalnego wymiennika otworowego na AGH w postaci pojedynczej U-rurki DN40. Przedstawiono wyniki badań porównawczych wymienników pionowych i horyzontalnych. Opisano możliwości aplikacyjne dla instalacji geotermalnych/gruntowych pomp ciepła.

Panel dyskusyjny - Elektryfikacja w technikach bezwykopowej budowy – przyszłość branży czy miraż?

Jacek Janicki

Jacek Janicki

ZRB Janicki
Kosmider Pawel

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA
Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.
Petrow Ganew Dymitr

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

19:00 – 00:00

Kolacja, wieczór szkocki, atrakcje

zamek-noc

L1010882

DZIEŃ 2

1 MARCA

10:00 – 12:40

Sesja IV

Bujny

Dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Płuczka wiertnicza jako odpad – wyzwania i problemy natury prawnej

Kwalifikowanie płuczki wiertniczej jako odpadu generuje po stronie podmiotów odpowiedzialnych za jej powstanie liczne obowiązki natury prawnej. Celem referatu będzie zaprezentowanie palety obowiązków jakie prawodawca nakłada na te podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Bazy o odpadach i posiadania stosownych „odpadowych” decyzji administracyjnych

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu. Od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.

Petrow Ganew Dymitr

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Rozwój metody „kret” do bezwykopowej instalacji przewodów podziemnych

W przypadku konieczności krótkich przejść metodą bezwykopową (np. pod drogą) dla przewodów infrastruktury podziemnej o średnicach do ok. 200 mm, warto rozważyć zastosowanie metody „kret” z uwagi na jej prostotę oraz niskie koszty. Mało kto zdaje sobie sprawę, że metoda ta została opracowana w Polsce, a pierwsze urządzenia były eksportowane m.in. do USA i Japonii.
Florian Piechurski

Dr inż. Florian G. Piechurski

Politechnika Śląska

Analiza kosztów budowy kanalizacji metodami wykopową i bezwykopową

Przestawione zostanie porównanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej metodami wykopową i bezwykopową w różnej lokalizacji (tereny zielone, droga z kostki betonowej, pas drogowy drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej) z zastosowaniem różnych materiałów.
Analizę przeprowadzono dla zakresu średnic od 300 do 1000 mm o całkowitej długości 967,6 m na różnych głębokościach od 2–5 m. Porównano koszty dla metody wykopowej do bezwykopowej metody przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym i ślimakowym transportem urobku. Wzięto pod uwagę:
– rozbiórkę oraz otworzenie nawierzchni,
– montaż rur w zależności o materiału,
– montaż studni,
– warianty o najniższej i najwyższej cenie w każdej z przyjętych metod.

Dobór racjonalnej/optymalnej technologii bezwykopowej budowy rurociągów

Dla większości osób, zajmujących się na co dzień budową podziemnych instalacji liniowych, wybór pomiędzy technologią bezwykopową a instalacją w wykopie otwartym wydaje się oczywisty. Szczególnie w trudnych lokalizacjach. Ale pytaniem zasadniczym bywa już wybór konkretnej metody bezwykopowej. Przecież ich dostępność na rynku instalacji w Polsce jest już bardzo szeroka: HDD, Direct Pipe, mikrotunelowanie itp. W referacie autor postara się ten wybór ułatwić w oparciu o opracowany schemat blokowy podejmowania decyzji. Podejmie też próbę odpowiedzi na pytanie, czy wybór technologii ma być racjonalny, czy też optymalny. I dla kogo?

Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Idea wytycznych projektowania, budowy i utrzymania obiektów realizowanych w technologiach bezwykopowych

Z uwagi na duży zakres prowadzonych obecnie i planowanych inwestycji liniowych i związanych z rozbudową infrastruktury podziemnej w naszym kraju, zarówno na terenie dużych aglomeracji miejskich, jak i w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych (drogi kołowe i kolejowe) istnieje konieczność opracowania odpowiednich wytycznych branżowych, co autor postulował już dekadę temu.

Obecna inicjatywa opracowania takich wytycznych podjęta została pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB). Na potrzeby opracowania tego typu dokumentu powstała specjalna grupa robocza złożona
z ekspertów w tej dziedzinie zarówno z uznanych ośrodków naukowych, jak również przedstawicieli firm branżowych specjalizujących się w technologiach No-Dig.

Powstanie i przyjęcie przedmiotowych wytycznych może znacząco przyczynić się do powszechnego stosowania technologii bezwykopowych w sektorze budownictwa ogólnego i komunikacyjnego, co miało już miejsce w wielu innych krajach na świecie.
Skutki tego mogą być wielopłaszczyznowe, obejmując poprawę efektywności realizowanych inwestycji, zwiększenie trwałości infrastruktury oraz korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Ponadto, w świetle dynamicznego rozwoju sektora „zielonej energii” oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), proponowany dokument może również przyczynić się do optymalnego wykorzystania zasobów
i surowców, wprowadzając wysokiej jakości struktury budowlane zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

W rezultacie, opracowanie i wdrożenie proponowanych wytycznych No-Dig będzie stanowić kluczowy krok w kierunku nowoczesnej, efektywnej i zrównoważonej infrastruktury, przynosząc korzyści dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska.

Dyskusja z uczestnikami sesji

12:40

Obiad