Prelegenci

Bujny

Dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Płuczka wiertnicza jako odpad – wyzwania i problemy natury prawnej

W wystąpieniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– obowiązujące przepisy i regulacje umowne,
– ryzyka podtopienia, odpowiedzialność odszkodowawcza,.
– stanowiska organów regulacyjnych,
– wpływ wód opadowych na kalkulacje taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
– opłaty za zrzut do kanalizacji zbiorczej – przykład wdrożenia
– przelewy burzowe, przelewy awaryjne, kanały ulgi – status prawny

Paweł Dąbrowski prelegent na kongresie Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa

Michał Bzdon

BOR-WIERT sp. z o.o.

Wytyczne doboru i projektowania sieci metodami bezwykopowymi na podstawie doświadczeń wykonawczych

Autor omówi przegląd dostępnych technologii wiertniczych i ich dobór w zależności od specyfiki n.in. warunków gruntowych. Poruszy także zagadnienie dokładności wykonawczej w technologiach bezwykopowych.
Paweł Dąbrowski prelegent na kongresie Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa

Miłosz Felsmann

AGCOR GROUP sp. z o.o.

Dobór skutecznej metody zabezpieczania antykorozyjnego połączeń spawanych rurociągów przesyłowych w procesach instalacji bezwykopowych

Przedstawione zostaną sposoby zabezpieczania połączeń spawanych rurociągów stalowych w izolacji fabrycznej, stosowane w procesach budowy rurociągów przesyłowych. W opracowaniu autor skupia się w szczególności na aspektach związanych z prawidłowym doborem i aplikacją materiałów izolacyjnych, w przypadku wykorzystywania w procesie budowy technologii bezwykopowych. Podczas wystąpienia omówione zostaną powszechnie stosowane technologie zabezpieczeń, m.in. SFP Coatings® SOLIDE PP oraz SFPC® POLY-LAM. Wiedza teoretyczna poparta zostanie praktycznymi przykładami projektów zrealizowanych w kraju i za granicą.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunki Inżynieria Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z remontami rurociągów przesyłowych, zdobywane w trakcie realizacji budowy rurociągów przesyłowych, jako wykonawca oraz dostawca rozwiązań. Od wielu lat konsultuje dobór właściwych typów izolacji w procesie realizacji strategicznych projektów dla największych operatorów rurociągów przesyłowych ropy i gazu – w kraju i za granicą. Jest autorem artykułów i opracowań w tym zakresie.

Bujny Jędrzej prelegent na kongresie Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Bezpieczeństwo i komfort dzięki sprawdzonym technologiom – przewiert sterowany pod rzeką Dunajec z wykorzystaniem wiertnicy TRACTO 28N Plus

Podczas prezentacji przedstawione zostaną szczegóły wykonania przez firmę JAMAT przewiertu sterowanego o długości 420 m pod rzeką Dunajec. Przewiert wykonano z wykorzystaniem wiertnicy 28N Plus produkcji Tracto. Prezentacja zawierać będzie informacje o:
• przedmiocie inwestycji,
• wykorzystanym sprzęcie,
• warunkach geologicznych,
• etapach wykonania przewiertu,
• wyniku przewiertu,
• korzyściach z zastosowania wiertnicy 28 N Plus.
Prezentacja będzie skierowana do przedstawicieli branży budownictwa bezwykopowego. Jej celem jest pokazanie możliwości wiertnicy 28N Plus podczas wykonywania przewiertów sterowanych pod rzekami w oparciu o innowacyjne technologie.
Wybór nowatorskich rozwiązań oraz innowacyjnych technologii w wykonaniu przewiertu przez firmę Jamat wyraźnie wskazuje na jej zaangażowanie w zrównoważoną realizację inwestycji, nacisk na minimalną ingerencję w naturalne środowisko, jak również maksymalne skrócenie czasu operacyjnego.

W celu zapewnienia optymalnego wsparcia dla rynku polskiego, od roku 2021 Paweł Jagielski zajmuje stanowisko Country Managera na Polskę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży producentów maszyn budowlanych zna bardzo dobrze realia polskiego rynku i ma na nim ugruntowaną pozycję. Jest do dyspozycji wszystkich obecnych i potencjalnych klientów we wszystkich kwestiach związanych z systemami no-dig firmy TRACTO, z wiertnicami horyzontalnymi HDD nowej generacji GRUNDODRILL. Stawiając na ciągły rozwój i zwiększenie potencjału technologii bezwykopowych w Polsce, może udzielić zainteresowanym klientom i projektantom kompetentnego wsparcia i informacji na temat rozwiązań no-dig w zakresie budowy nowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jacek Janicki

Jacek Janicki

ZRB Janicki

Panel dyskusyjny – Elektryfikacja w technikach bezwykopowej budowy – przyszłość branży czy miraż?

Paweł Dąbrowski prelegent na kongresie Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa

Dr inż.
Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Rozwój metody „kret” do bezwykopowej instalacji przewodów podziemnych

W przypadku konieczności krótkich przejść metodą bezwykopową (np. pod drogą) dla przewodów infrastruktury podziemnej o średnicach do ok. 200 mm, warto rozważyć zastosowanie metody „kret” z uwagi na jej prostotę oraz niskie koszty. Mało kto zdaje sobie sprawę, że metoda ta została opracowana w Polsce, a pierwsze urządzenia były eksportowane m.in. do USA i Japonii.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej infrastruktury podziemnej miast. Od wielu lat jest sekretarzem organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Infrastruktura podziemna miast”. Promuje upowszechnienie nowoczesnych technologii bezwykopowych, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Prowadzi działalność dydaktyczną na wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest promotorem magisterskich prac dyplomowych, w tym nagrodzonej w konkursie organizowanym przez PZITB.

Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Technologie bezwykopowe w budowie sieci przesyłowej gazu. Nowe projekty do realizacji

W prezentacji omówiony zostanie zakres dokonanej rozbudowy sieci przesyłowej. Zaprezentowane zostaną wykorzystane technologie, w tym zrealizowane ekstremalne projekty, skala zastosowania poszczególnych technologii oraz projekty w realizacji i stosowane w nich nowe technologie. Prlegent omówi także nowe wyzwania w zakresie wdrażania proekologicznych technologii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako nowe możliwości wykorzystania i rozbudowy sieci przesyłowej z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.

Ekspert w dziedzinie technologii wydobycia i przesyłu gazu, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzania jakością w procesie inwestycyjnym. Wiedza poparta 20-letnim doświadczeniem przy realizacji strategicznych projektów gazociągowych w Polsce. Wcześniej przez około 10 lat był związany z branżą górniczą i wiertniczą w obszarze inwestycji dotyczących poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz złoż surowców. Aktualnie zajmuje się technologiami bezwykopowymi w ramach budowy gazociągów, organizacją procesu oraz nadzorem nad realizacją, począwszy od fazy inicjowania poprzez projektowanie i budowę do odbiorów przejść bezwykopowych w projektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Paweł Dąbrowski prelegent na kongresie Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa

Mirosław Makuch

HDD Serwis Mirosław Makuch

Podstawy kalkulacji trajektorii przewiertu HDD

Beata Nienartowicz

Dr inż.
Beata Nienartowicz

IDEANTE | Politechnika Warszawska

Aspekty ryzyka w mikrotunelowaniu – teoria i rzeczywistość

W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawowe aspekty ryzyka występujące w realizacjach z użyciem technologii mikrotunelowania. Zostanie to skonfrontowane z praktykami mitygowania ryzyka zaobserwowanymi podczas licznych realizacji w Polsce oraz innych krajach europejskich. Przedstawiona konfrontacja może stanowić pakiet wskazówek dla przedstawicieli inwestorów, autorytetów decyzyjnych, organów nadzorczych i samych wykonawców robót mikrotunelowych.

Adiunkt naukowo-dydaktyczny na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz właścicielka firmy IDEANTE. W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na wsparcie Zamawiających w zwiększeniu efektywności w planowaniu, projektowaniu oraz przygotowaniu formalnym bezwykopowych renowacji rurociągów.
W latach 2008–2018 pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, gdzie pełniła m.in. funkcję opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast, co pozwoliło jej zdobyć bogate doświadczenie w prowadzeniu i opracowywaniu wyników badań in situ związanych z kompleksową oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej. Autorka kilkunastu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz autor i współautor licznych ekspertyz i opinii technicznych o stanie technicznym obiektów infrastruktury podziemnej, jak również uprawniony i czynny projektant.

Procedury wiertnicze: konieczność czy zbędna biurokracja?

Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Zajmuje się technologią wiercenia otworów kierunkowych i praktycznymi aplikacjami płynów wiertniczych w otworach różnego przeznaczenia. Ponadto w kręgu zainteresowań autora znajdują się: analizy wykonalności, ryzyka, jakości i kosztów dla projektów bezwykopowych.
Ma za sobą pracę w spółkach naftowych i firmach zajmujących się doradztwem w obszarze wiertnictwa i technik pokrewnych. Od 2009 r. pracuje dla firmy Robert Osikowicz Engineering. Publikuje na łamach magazynów: Inżynieria Bezwykopowa, GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele, Baltic Transport Journal. Jest autorem kilkunastu referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach. Od wielu lat prowadzi seminaria szkoleniowe dla firm wiertniczych. Jest członkiem organizacji DCA Drilling Contractors Association, zrzeszającej firmy wiertnicze, firmy projektowe oraz producentów sprzętu i dostawców technologii związanych z branżą wierceń kierunkowych.

Petrow Ganew Dymitr

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Mikrotunelowanie w wielkośrednicowych systemach kanalizacji i retencji

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie. Jest prekursorem technologii bezwykopowych w Europie Wschodniej. Od 1993 r. zajmował się promocją horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (ang. Horizontal Directional Drilling) w Polsce. Od 2003 r. pracuje w niemieckiej firmie Herrenknecht AG na stanowisku dyrektora handlowego odpowiedzialnego za rynki Europy Wschodniej i Centralnej. Dostarczał na polski rynek m.in. głowice TBM dla Metra Warszawskiego i do budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku (o średnicy 12,5 m). Jest uczestnikiem ponad 100 konferencji na temat infrastruktury podziemnej i technologii bezwykopowych oraz autorem kilkudziesięciu publikacji i referatów dotyczących mikrotunelowania i tarcz TBM (ang. Tunnel Boring Machine).
Jest członkiem międzynarodowych organizacji ISTT, ITA AITES oraz członkiem Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki.

Florian Piechurski

Dr inż.
Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Analiza kosztów budowy kanalizacji metodami wykopową i bezwykopową

Przestawione zostanie porównanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej metodami wykopową i bezwykopową w różnej lokalizacji (tereny zielone, droga z kostki betonowej, pas drogowy drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej) z zastosowaniem różnych materiałów.
Analizę przeprowadzono dla zakresu średnic od 300 do 1000 mm o całkowitej długości 967,6 m na różnych głębokościach od 2–5 m. Porównano koszty dla metody wykopowej do bezwykopowej metody przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym i ślimakowym transportem urobku. Wzięto pod uwagę:
– rozbiórkę oraz otworzenie nawierzchni,
– montaż rur w zależności o materiału,
– montaż studni,
– warianty o najniższej i najwyższej cenie w każdej z przyjętych metod.

Od 1 października 1980 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jako asystent, adiunkt i obecnie jako docent. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” (w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) na Politechnice Śląskiej, 10 sympozjów naukowo-technicznych (w 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej. Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych, promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich. Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji, 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Grzegorz Gałabuda prelegent na kongresie Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa

Filip Slavtchev

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG.

Bezpieczeństwo i komfort dzięki sprawdzonym technologiom – przewiert sterowany pod rzeką Dunajec z wykorzystaniem wiertnicy TRACTO 28N Plus

Podczas prezentacji przedstawione zostaną szczegóły wykonania przez firmę JAMAT przewiertu sterowanego o długości 420 m pod rzeką Dunajec. Przewiert wykonano z wykorzystaniem wiertnicy 28N Plus produkcji Tracto. Prezentacja zawierać będzie informacje o:
• przedmiocie inwestycji,
• wykorzystanym sprzęcie,
• warunkach geologicznych,
• etapach wykonania przewiertu,
• wyniku przewiertu,
• korzyściach z zastosowania wiertnicy 28 N Plus.
Prezentacja będzie skierowana do przedstawicieli branży budownictwa bezwykopowego. Jej celem jest pokazanie możliwości wiertnicy 28N Plus podczas wykonywania przewiertów sterowanych pod rzekami w oparciu o innowacyjne technologie.
Wybór nowatorskich rozwiązań oraz innowacyjnych technologii w wykonaniu przewiertu przez firmę Jamat wyraźnie wskazuje na jej zaangażowanie w zrównoważoną realizację inwestycji, nacisk na minimalną ingerencję w naturalne środowisko, jak również maksymalne skrócenie czasu operacyjnego.

Filip Slavtchev łączy wiedzę geologiczną z głębokim doświadczeniem w sprzedaży i umiejętnościami zarządzania, posiadając tytuł magistra inżyniera wiertnictwa i geoinżynierii oraz pracując jako specjalista ds. sprzedaży i menedżer ds. rozwoju biznesu w branży wiertniczej przez ponad pół dekady. Logicznie rzecz biorąc, w TRACTO jest odpowiedzialny za rozwój rynków technologii bezwykopowych ze szczególnym uwzględnieniem wierceń kierunkowych w Polsce Wschodniej. W praktyce oznacza to, że oprócz promowania budownictwa bezwykopowego w ogóle, Filip zajmuje się zapotrzebowaniem klientów na maszyny i usługi w tym regionie.

Horyzontalne otworowe wymienniki ciepła w technologii HDD w miejskich wyspach ciepła

Geoenergetyka obejmuje m. in. pozyskiwanie i magazynowanie ciepła w górotworze. W miastach (w Polsce) obserwuje się podwyższone temperatury, nie tylko powietrza atmosferycznego, ale też w gruncie. Wynika to głównie z miejskiej infrastruktury jak ciepłociągi, kanalizacja, metro, asfaltowane powierzchnie. Dzięki zastosowaniu technologii HDD możliwe jest pozyskiwanie ciepła dzięki ułożeniu w otworach wymienników ciepła typu U-rurki lub układów centrycznych. Referat opisuje wykonanie pierwszego horyzontalnego wymiennika otworowego na AGH w postaci pojedynczej U-rurki DN40. Przedstawiono wyniki badań porównawczych wymienników pionowych i horyzontalnych. Opisano możliwości aplikacyjne dla instalacji geotermalnych/gruntowych pomp ciepła.

Prof. AGH dr hab. inż. Tomasz Śliwa (ur. 25 maja 1970 r. w Nowym Sączu) jest zatrudniony w krakowskiej AGH od 1996 roku. Jest twórcą i kierownikiem Laboratorium Geoenergetyki w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest autorem ponad 300 publikacji (w tym artykułów, referatów konferencyjnych, poradników, atlasu, wytycznych, monografii i in.) oraz wielu prac naukowo-badawczych dla przemysłu, samorządów, stowarzyszeń i fundacji oraz grantów krajowych i międzynarodowych jako kierownik i/lub wykonawca. Odbył wiele staży zawodowych. Od 1998 roku jest audytorem energetycznym z listy KAPE. W 1999 odbył studia podyplomowe Geothermal Training Programme na Islandii (6 miesięcy) w specjalności Geothermal Utilization. Uczestnik wielu konferencji i kongresów na wszystkich kontynentach. W 1995 r. uzyskał magisterium, w 2002 r. doktorat, a w 2014 r. habilitację – wszystko w tematyce szeroko pojętej geotermii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień górnictwa otworowego. Laureat licznych nagród i brązowego Krzyża Zasługi. Twórca polskojęzycznej terminologii w zakresie geoenergetyki. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Geotermia”, twórca i kierownik specjalności „Geoinżynieria i geotermia” na II stopniu studiów AGH, wykładowca Szkoły Doktorskiej AGH w ramach autorskiego modułu „Geothermal Utilisation”. Pomysłodawca i organizator corocznego Seminarium „Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła”. Pomysłodawca, projektant i realizator instalacji geotermalnych na terenie AGH w Krakowie i w Młoszowej (razem 48 otworów wiertniczych, badania naukowe oraz ogrzewanie i klimatyzacja obiektów AGH). Członek stowarzyszeń, członek i kierownik różnych zespołów na AGH w Krakowie.

Szot

Dr inż.
Arkadiusz Szot

Politechnika Wrocławska

Aspekty ryzyka w mikrotunelowaniu – teoria i rzeczywistość

W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawowe aspekty ryzyka występujące w realizacjach z użyciem technologii mikrotunelowania. Zostanie to skonfrontowane z praktykami mitygowania ryzyka zaobserwowanymi podczas licznych realizacji w Polsce oraz innych krajach europejskich. Przedstawiona konfrontacja może stanowić pakiet wskazówek dla przedstawicieli inwestorów, autorytetów decyzyjnych, organów nadzorczych i samych wykonawców robót mikrotunelowych.

Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż.
Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Ogólne założenia do wytycznych na temat projektowania i budowy obiektów w technologiach bezwykopowych

Z uwagi na duży zakres prowadzonych obecnie i planowanych inwestycji liniowych i związanych z rozbudową infrastruktury podziemnej w naszym kraju, zarówno na terenie dużych aglomeracji miejskich, jak i w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych (drogi kołowe i kolejowe) istnieje konieczność opracowania odpowiednich wytycznych branżowych, co autor postulował już dekadę temu.
Obecna inicjatywa opracowania takich wytycznych podjęta została pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB). Na potrzeby opracowania tego typu dokumentu powstała specjalna grupa robocza złożona z ekspertów w tej dziedzinie zarówno z uznanych ośrodków naukowych, jak również przedstawicieli firm branżowych specjalizujących się w technologiach No-Dig.

Kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w dziedzinie zmęczenia, trwałości, utrzymania i przeglądów mostów a także przepustów komunikacyjnych, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Przez wiele lat zajmował się badaniami tych konstrukcji. W ostatnich latach szerzej zajmuje się również zagadnieniami odwodnienia dróg i mostów oraz problemami technicznymi dotyczącymi przejść dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Od wielu lat jest aktywny również we wdrażaniu w naszym kraju nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowo-mostowym. W ramach tych prac wykonał wiele badań laboratoryjnych i terenowych oraz przeprowadził kilkadziesiąt cykli szkoleń na ten temat. Wynikiem tych wieloletnich działań jest kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń i specyfikacji opracowanych z jego udziałem, najczęściej pod jego kierunkiem. Ma w swoim dorobku również wdrożenie nowoczesnych metod badań betonu w budownictwie komunikacyjnym.

Dobór racjonalnej/optymalnej technologii bezwykopowej budowy rurociągów

Dla większości osób, zajmujących się na co dzień budową podziemnych instalacji liniowych, wybór pomiędzy technologią bezwykopową a instalacją w wykopie otwartym wydaje się oczywisty. Szczególnie w trudnych lokalizacjach. Ale pytaniem zasadniczym bywa już wybór konkretnej metody bezwykopowej. Przecież ich dostępność na rynku instalacji w Polsce jest już bardzo szeroka: HDD, Direct Pipe, mikrotunelowanie itp. W referacie autor postara się ten wybór ułatwić w oparciu o opracowany schemat blokowy podejmowania decyzji. Podejmie też próbę odpowiedzi na pytanie, czy wybór technologii ma być racjonalny, czy też optymalny. I dla kogo?

Studia magisterskie ukończył w roku 1990 na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH. Od 1990 roku jest pracownikiem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego na tym samym Wydziale. Obecna dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Główne kierunki działalności naukowej to: technologie bezwykopowe, wiertnictwo, geoinżynieria. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii na WWNiG Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W latach 2008-2016 był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych. Kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesne technologie wykopowej budowy rurociągów”. Autor i współautor ponad 120 publikacji, 100 opinii i opracowań dla przemysłu, promotor blisko 70 prac magisterskich i ponad 50 inżynierskich. Jest zapalonym wędkarzem, byłym sportowcem i koneserem dobrej kuchni.