Prelegenci

#BB2024

Dr inż. Florian G. Piechurski

Politechnika Śląska

Od 1 października 1980 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jako asystent, adiunkt i obecnie jako docent. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” (w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) na Politechnice Śląskiej, 10 sympozjów naukowo-technicznych (w 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej. Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych, promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich. Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji, 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Analiza kosztów budowy kanalizacji metodami wykopową i bezwykopową

Przestawione zostanie porównanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej metodami wykopową i bezwykopową w różnej lokalizacji (tereny zielone, droga z kostki betonowej, pas drogowy drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej) z zastosowaniem różnych materiałów.
Analizę przeprowadzono dla zakresu średnic od 300 do 1000 mm o całkowitej długości 967,6 m na różnych głębokościach od 2–5 m. Porównano koszty dla metody wykopowej do bezwykopowej metody przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym i ślimakowym transportem urobku. Wzięto pod uwagę:
– rozbiórkę oraz otworzenie nawierzchni,
– montaż rur w zależności o materiału,
– montaż studni,
– warianty o najniższej i najwyższej cenie w każdej z przyjętych metod.