Agenda Konferencji

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

DZIEŃ 1

13 CZERWCA

10:00 – 13:00

Warsztaty

Przygotowanie inwestycji bezwykopowych renowacji sieci na etapie przedprzetargowym. Niezbędne czynności krok po kroku

Autorzy warsztatów omówią kolejne etapy przygotowania inwestycji w zakresie bezwykopowej renowacji sieci podziemnych. Wskażą wagę i potrzebę działań na poszczególnych etapach. Przedstawią wybrane przykłady dobrych praktyk. Nie zabraknie również przykładów najczęściej popełnianych błędów.

 • Ogólne zasady utrzymania sieci i zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną – zarządzanie trwałością
 • Identyfikacja problemów eksploatacyjnych, podejmowanie decyzji o konieczności renowacji
 • Inspekcja CCTV i wstępna klasyfikacja zadania i koniecznego zakresu naprawy
 • Właściwa analiza problemu i wybór ścieżki realizacyjnej zadania
 • Zakres i sposób pozyskania niezbędnej dokumentacji technicznej
 • Metodyka doboru technologii
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Określenie wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy i projektanci
 • Ryzyka niepowodzenia projektu na etapie wykonawczym
 • Wybrane elementy procedur odbiorowych

PROWADZĄCY:

Justyna Cyrulik

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Oranżeria

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

14:00 – 15:45

Sesja ogólna

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA
Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Cezary Madryas

Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska
W prezentacji, będącej jedynie przyczynkiem do szerszej dyskusji, wskazano na rolę i możliwości efektywnego funkcjonowania podziemnej infrastruktury sieciowej miast w kontekście zmian demograficznych i klimatycznych. Podjęcie rozważań na temat elementów podziemnego budownictwa pod tym kątem jest wyjątkowo wskazane, gdyż może określić warunki dla przynajmniej częściowego ich dostosowania do zachodzących dynamicznie potrzeb w zakresie funkcjonowania. Prowadzone obecnie analizy rozwiązań wymagają wyłaniania rozwiązań najkorzystniejszych nie tylko z uwagi na koszty ich realizacji ale także, z uwagi na możliwość przejęcie wód opadowych spowodowanych „powodziami miejskimi”, odprowadzenia zwiększonej ilości ścieków, doprowadzenia większej ilości wody oraz energii i zapewnienia łączności. Pełna analiza wymaga uwzględnienia istniejących budowli podziemnych (jak tunele, przejścia podziemne dla pieszych, podziemne garaże, itp.,), które bardzo często stwarzają trudne do pokonania ograniczenia, a także nowo projektowanych aby przyjęte rozwiązania infrastruktury sieciowej powodowały jak najmniejsze utrudnienia dla zabudowy przestrzeni podziemnej miast w przyszłości. Wskazane zadania są bardzo trudne, wymagające działań interdyscyplinarnych, stosowania nowoczesnych technologii (w tym bezwykowopwych) i wobec dynamiki zmian demograficznych (przyrost liczby ludności zamieszkujących miasta) i klimatycznych (efekty ocieplenia) powinny być rozwiązywane jak najprędzej.
Klara Ramm IB2023

Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
W ostatnich latach następują istotne zmiany prawa unijnego w obszarze gospodarki wodnej. Mamy istotnie zmienioną dyrektywę w sprawie jakości wody do spożycia, która zwiększyła zapotrzebowanie na modernizację sieci i redukcję wycieków. Zaproponowane zmiany w dyrektywie ściekowej wskazują na konieczność rozbudowy zdolności retencyjnych miast. Z kolei taksonomia określa, które inwestycje będą uzasadnione ze względów środowiskowych. Zmiany wymagań prawnych powodują wzrost zapotrzebowania na efektywne finansowo i środowiskowo technologie budowlane.
Adam Wysokowski

Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Dzisiejsze technologie budowlane oferują coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają projektowanie i budowę obiektów w sposób bezwykopowy.
Bezwykopowe technologie, są coraz bardziej popularne z uwagi na swoje niezaprzeczalne liczne zalety, takie jak ograniczone zakłócenia w ruchu lądowym, zmniejszenie uciążliwości dla otoczenia, skrócenie czasu realizacji i mniejsze ryzyko uszkodzenia istniejących elementów infrastruktury podziemnej.

Jak ogólnie wiadomo, wytyczne dotyczące projektowania i budowy obiektów
w technologiach bezwykopowych mogą odgrywać kluczową rolę w całym procesie budowlanym. Zawierają bowiem ogólne zalecane zasady, które muszą być przestrzegane przez projektantów, wykonawców i innych specjalistów zaangażowanych w proces budowy. Ważne, że przekłada się to później również na niezakłóconą eksploatację tak zrealizowanych obiektów.

Szerokie stosowanie proponowanych wytycznych zapewni:

 1. Bezpieczeństwo: Wytyczne zawierają podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas projektowania i budowy obiektów bezwykopowych. Określają one odpowiednie procedury i normy, które należy przestrzegać,
  aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich zaangażowanych stron. Zapewniają one również minimalizację ryzyka wypadków, uszkodzeń infrastruktury
  i innych nieprzewidzianych incydentów.
 2. Jakość: Wytyczne zawierają wytyczne dotyczące jakości pracy, materiałów i sprzętu używanego podczas budowy. Określają one standardy, którym muszą odpowiadać wszystkie wykonane prace. Dzięki temu zapewniana jest wysoka jakość obiektów bezwykopowych, które są odpowiednio trwałe, wytrzymałe i spełniają wszystkie wymagania techniczne.
 3. Efektywność: Wytyczne mają na celu zapewnienie efektywności w procesie budowlanym. Określają one optymalne metody i techniki, które powinny
  być stosowane, aby zminimalizować czas trwania prac i koszty. Wytyczne mogą również zawierać wytyczne dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów, takich jak energia i materiały, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.
 4. Aspekty prawne: Wytyczne stanowią podstawowe wytyczne branżowe
  dla projektantów i wykonawców prac bezwykopowych. Określają one standardy, procedury i praktyki, które są akceptowane i uznawane przez wszystkie strony procesu budowlanego. Dzięki temu zapewniona jest spójność i jednolitość w podejściu
  do projektowania i budowy obiektów bezwykopowych.

Opracowanie takie jest nie tylko niezbędne z punktu widzenia technicznego, ale także istotne z perspektywy ochrony środowiska i minimalizacji zakłóceń dla społeczności lokalnych.

Powinnyśmy, jako środowisko inżynierskie, dążyć do szybkiego opracowania i wdrożenia takich dokumentów. Z pewnością przyczynią się one do jeszcze szerszego upowszechnienia tych efektywnych technologii i uporządkują proces inwestycyjny z korzyścią dla wszystkich jego stron.

Działania takie przynoszą wymierne korzyści dla użytkowników i służb utrzymaniowych.

Oranżeria

15:45 – 16:10

Przerwa kawowa

Oranżeria, Spichlerz

16:10 – 17:30

Sesja Eksploatacja i Monitoring

Paweł Popielski

Paweł Popielski

Politechnika Warszawska
W referacie przedstawione zostaną nowoczesne metody dokumentowania i oceny stanu technicznego infrastruktury podziemnej. Zostaną omówione metody pozwalające na udokumentowanie aktualnej geometrii ścian infrastruktury podziemnej jak również detekcji przecieków lub lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Zaletą prowadzenia pomiarów za pomocą urządzeń automatycznych i cyfrowego zapisu obrazu jest stworzenie numerycznego modelu wewnętrznej powierzchni kolektora lub rurociągu. Takie rozwiązanie daje możliwość dokonania automatycznego porównania ewentualnych zmian pomiędzy poszczególnymi pomiarami. W trakcie analizy można dokonać wskazania obszarów o różnicach w geometrii większych niż dopuszczalne do przeprowadzenia dalszych analiz. Przeprowadzenie numerycznej analizy eliminuje czynnik ludzki subiektywnej oceny zmian. W prezentacji zostaną przedstawione możliwości i ograniczania poszczególnych metod oraz możliwości wykorzystaniu ich wyników w dokumentowaniu i ocenie stanu oraz projektowaniu ewentualnych napraw i modernizacji. Ma to szczególne znaczenie na odcinkach infrastruktury krytycznej w terenach zurbanizowanych, a także na terenach występowania szkód górniczych.
Andrzej Kolonko

Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska
Tłoki inteligentne są stosowane w diagnostyce gazociągów i ropociągów. Są to rurociągi o długościach setek kilometrów. Ich awaria mogłaby stanowić wielkie zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa a koszty usuwania takich awarii byłyby bardzo wysokie. Tłoki inteligentne pozwalają lokalizację osłabionych miejsc, co pozwala zapobiec awariom.
Marek Kupś IB2023

Marek Kupś

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

,,Bycie humanistą z techniczną wyobraźnią, bardzo pomaga w zarządzaniu, budowaniu strategii, szukaniu nowych rozwiązań.
Dobrze zrealizowana inwestycja to taka, którą charakteryzują znakomite rozwiązania techniczne, szybko zwraca się ekonomicznie i jest akceptowana społecznie. Ten ostatni element często decyduje o tym – czy ,,znajdą się” na nią pieniądze? Im jest mniej widoczna, tym trudniej.
O budowaniu społecznego PR wokół inwestycji i nie tylko…”

Bogdan Przybyła

Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska
Badania rurociągów z użyciem kamer (CCTV) prowadzone są z ukierunkowaniem na różne cele – wymienić należy przede wszystkim badania związane z oceną stanu technicznego na potrzeby konkretnych projektów rehabilitacji technicznej, badania odbiorowe po ich przeprowadzeniu oraz bieżące inspekcje sieci prowadzone w celu kontroli jej aktualnego stanu technicznego. Cele te dyktują odmienne podejście do badań, co wynika z wymaganej ich dokładności, narzucając tym samym odpowiednie rozwiązania sprzętowe. Pochodną tego jest adekwatna do potrzeb rejestracja wyników badań oraz ich interpretacja. Nie mniej istotne są zagadnienia kwalifikacji uczestników badań. Na zagadnienia te nakładają się zmiany w rozwiązaniach sprzętowych zachodzące w ostatnich latach.
W ramach prezentacji przedstawione zostaną główne założenia prowadzenia inspekcji CCTV w kanalizacji w wymienionych powyżej aspektach wraz podstawowymi rozwiązaniami sprzętowymi stosowanymi w praktyce.

Oranżeria

19:30 – 23:30

Biesiada

Dodatkowe atrakcje:

 • Strzelnica
 • Wieczór Szkocki

Spichlerz

DZIEŃ 2

14 CZERWCA

9:00 – 11:45

Sesja Bezwykopowa Budowa

Referat pokazuje dotychczasowe doświadczenie branży w realizacji ekstremalnych projektów. Na liście znajdują się projekty zrealizowane w latach od 1991 do 2023
Zrównoważony rozwój branży HDD zależy od możliwości technicznych i wydajności wykonawców, ale także od ich zdolności do właściwego zarządzania projektami z perspektywy kontraktowej. Niniejsza prezentacja nie pretenduje do miana kursu prawnego. Jest to raczej praktyczne podejście do aspektów prawnych wpływających na codzienną działalność wykonawców HDD i próba podkreślenia niektórych z najbardziej krytycznych tematów umownych.
Khemiri Atef IB2023

Jacek Jaworski

Heads sp. z o.o.

Referat będzie poświęcony prezentacji podstawowych problemów technicznych i technologicznych dotyczących technologii HDD przy przechodzeniu ze środowiska lądowego do morskiego. Autor zaprezentuje także rozważania  dotyczące płuczek wiertniczych w  wymagającym otoczeniu, wypełnień  przewodzących ciepło, potencjalnych uszczelnień przestrzeni pierścieniowej, jak również problemów  dotyczących technologii wiercenia.

Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.
Mikrotunelowanie jest powszechnie stosowaną przez GAZ-SYSTEM S.A. techniką bezwykopową, podstawową dla wykonania krótkich przekroczeń pojedynczych przeszkód. Technologia ta daje dużą pewność skutecznego wykonania przekroczenia. Jednak sposób wykonywania mikrotuneli oraz dodatkowe technologie, które wiążą się z ich zastosowaniem, nie występują w tradycyjnych wdrożeniach realizowanych przez innych gestorów sieci np. dla wody czy kanalizacji. O tych dodatkowych technologiach, a także doświadczeniach w wykonaniu mikrotuneli rurami stalowymi będzie ta prezentacja.
Paweł Jagielski

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Dokładne zaplanowanie trasy wiercenia ma kluczowe znaczenie dla każdego przewiertu HDD. Obliczenie optymalnej trasy wiercenia, uwzględniającej wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jej przebieg, jest jednak zadaniem skomplikowanym i często czasochłonnym. W przypadku złożonych wierceń niewystarczające okazują się nawet dedykowane narzędzia do planowania. Wtedy nie pozostaje już nic innego jak ręczne dokonywanie obliczeń.

Dlatego w ścisłej współpracy z doświadczonymi specjalistami HDD opracowaliśmy Quickplanner3D. Dzięki temu sprytnemu oprogramowaniu możesz automatycznie i szybko zaplanować optymalną trasę wiercenia. Inteligentny algorytm oblicza najkrótszą trasę w trzech wymiarach i niezawodnie uwzględnia wszystkie punkty i parametry ograniczające. Umożliwia to sprawne zaplanowanie i szybkie sprawdzenie wykonalności trasy wiercenia. Oprogramowania nie trzeba instalować. Może być używane z dowolnym komputerem lub laptopem z dostępem do Internetu.

Florian Piechurski

Florian Piechurski

Politechnika Śląska
Przedstawiono analizy porównania kosztów wykonania sieci gazowych dla czterech inwestycji metodą wykopową i bezwykopową. Z analiz tych wynika, iż dla większości metoda przewiertowa jest wyborem bardziej atrakcyjna pod względem ekonomicznym. Całkowite koszty wykonania sieci gazowych metodą bezwykopową w 3/4 analizowanych przypadków są niższe i stanowią 83% ÷ 90% kosztów wykonania metodą wykopową. W jednym z przypadków koszty wykonania metodą wykopu otwartego są niższe i stanowią 98% kosztów wykonania metodą przewiertową.
Przy analizie prac montażowych, w metodzie bezwykopowej duży udział w kosztach stanowi wykonanie przewiertów i przecisków, co niejednokrotnie może przewyższać koszt wykonania wykopów – zwłaszcza przy dużych średnicach sieci.
Aby pod względem ekonomicznym ocenić dany projekt budowy sieci gazowej oraz dobrać odpowiednią metodę wykonania, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to m.in. rodzaj gruntu występujący na danym obszarze, głębokość występowania wód gruntowych, mnogość infrastruktury podziemnej, nawierzchnia występująca na trasie sieci oraz średnica rurociągu wiążąca się z ceną wykonania przewiertów. Do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie.

Oranżeria

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

Panorama

12:00 – 14:45

Sesja Bezwykopowa Renowacja

Cigler Otakar IB2023

Otakar Cigler

Rädlinger primus line GmbH
Podczas prezentacji przedstawiony zostanie system Primus Line do renowacji rurociągów ciśnieniowych w zakresie DN 150 - DN 500 z różnymi mediami roboczymi (woda, ścieki, woda przemysłowa, ropa i gaz). System Primus Line może być stosowany do renowacji rurociągów poprzez kolana, nawet na długich odcinkach (do 1000 m lub więcej). Typowe projekty Primus Line zostaną zaprezentowane na przykładach z praktyki, głównie w kontekście renowacji:

- rurociągów przesyłowych
- syfonów (pod rzekami i obiektami liniowymi)
- rurociągów tłocznych (w tym kanałów ściekowych)
- Rur na konstrukcjach mostowych z dylatacją
- Rurociągów w obszarach aktywnych sejsmicznie i podkopanych
- Linii napowietrznych
- Rurociągów zlokalizowanych w studzienkach, tunelach i kolektorach
- Rurociągów w obszarach przemysłowych

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.
Paulina Stopa

Andrzej Świątek

Blejkan S.A.

Zaprezentowane będzie unikatowe narzędzie pn. „KALKULATOR doboru” https://waterfolder.com/pl/app/renowacja-kanalow/ wykładzin CIPP do bezwykopowej renowacji istniejących przewodów kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej w oparciu o program Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa). KALKULATOR jest przeznaczony, jako narzędzie wsparcia, dla projektantów, zamawiających i zarządców sieci kanalizacyjnej. Wskazuje korzyści wynikające z zastosowania wykładzin /rękawów/ CIPP w ujęciu poprawy warunków wytrzymałościowych oraz hydraulicznych. Odpowiada on na pytanie o ile wzrośnie potencjalna zlewnia [%] lub ilość odbiorców ścieków (RLM] po renowacji. Jednocześnie KALKULATOR wskazuje jakie materiały, o jakich podstawowych parametrach technicznych należy w konkretnych przypadkach zastosować. Wszystko w oparciu o wykładziny rękawowe CIPP produkowane przez wiodącego polskiego producenta – firmę POliner Sp. z o.o. www.poliner.eu  Prezentacja prowadzona będzie przez doświadczonych inżynierów reprezentujących jedną z czołowych firm wykonawczych branży bezwykopowej w Europie – polską firmę Blejkan S.A. www.blejkan.pl.

Cecuga Mirosław

Mirosław Cecuga

Sezam Instal sp.j.

Skoncentrowana wiedza, dziesięciolecia doświadczenia ogólnoświatowego oraz wizjonerstwo firm Diringer&Schiedel , Pipe Aqua Tec GmbH, RS Technik AG, Applied Felts Ltd przekształciło się naturalnie w globalny trendsetting dla branży CIPP, owocujący elitarnymi technologiami. Czy branża Wod Kan w Polsce jest gotowa na świadome przyjęcie najlepszych, w pełni dojrzałych i przetestowanych rozwiązań, mając na uwadze dobro swoich mieszkańców ?

Autor referatu, reprezentujący spółkę Sezam Instal, będącą od kilkudziesięciu lat przedstawicielem na rynku polskim największych i najważniejszych światowych graczy sektora technologii CIPP, przedstawi swoje rozważania i wynikające z nich, propozycje dla dalszych kierunków rozwoju w obszarze renowacji ciśnieniowych rur wodociągowych.

Kwestie bezpieczeństwa i zdrowia osób korzystających z wodociągów poddanych renowacji technologią CIPP, pewności i powtarzalności instalacji, najwyższych standardów w procesie produkcji i monitorowania wykładzin oraz żywic to tylko niektóre, z jakże ważnych puzzli, z których układa się obraz polskiej rzeczywistości obszaru renowacji CIPP, w sektorze rurociągów służących do przesyłu wody pitnej.

Autor postara się wskazać dlaczego wszystkie z powyższych aspektów są krytyczne i brak choćby jednego z nich, nieuchronnie, w funkcji dość krótkiego czasu , prowadzi do bardzo kosztownych konsekwencji.

Edyta Zalewska

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Styren służy jako reaktywny rozcieńczalnik w żywicach UP i VE. Podczas utwardzania CIPP pod wpływem ciepła lub światła, styren prowadzi do trójwymiarowego sieciowania żywic. Jeśli polimeryzacja przebiega niekompletnie, powoduje to niekorzystne pozostałości styrenu. Wykład wyjaśnia tło i wpływ pozostałości styrenu na właściwości materiałów i środowisko.

AOC jest globalnym dostawcą żywic specjalistycznych, które umożliwiają klientom tworzenie wytrzymałych, trwałych i wszechstronnych produktów i komponentów do zastosowań w powłokach i barierach ochronnych, barwnikach i efektach wizualnych, klejach i produktach specjalnych oraz żywicach kompozytowych. Dzięki silnym możliwościom na całym świecie w zakresie produkcji i nauki, firma ściśle współpracuje z klientami, aby zapewnić niezrównaną jakość, obsługę i niezawodność na dzień dzisiejszy oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania na przyszłość.

 AOC Resins jest wiodącym dostawcą żywic bezstyrenowych do zastosowań w technologii bezwykopowej CIPP. Wyprodukowane zgodnie z GMP (Dobrą Praktyką Produkcyjną) i zgodnie z kompleksowym systemem Zarządzania Całkowitą Kontrolą Jakości, AOC może pochwalić się doskonałymi wynikami w sprzedaży wysokiej jakości żywic do zastosowań związanych z wodą pitną.

 Bezstyrenowe żywice serii Beyone stosowane są w systemach dopuszczonych do wody pitnej przez PZH oraz KIWA. Certyfikacja tych żywic odbywa się w ramach szeroko zakrojonych, wielodniowych audytów KIWA, polegających na ocenie całego łańcucha od surowców po produkt końcowy i testy. W rezultacie klient CIPP otrzymuje zatwierdzone przez normy, wysokiej jakości żywice o doskonałej konsystencji, co pozwala firmom zajmującym się reliningiem na doskonałą powtarzalność instalacji.

Markus Gillar IB2023

Markus Gillar

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Wystąpienie będzie zawierało informacje na temat:

 • Przeglądu procesów instalacyjnych/materiałów
 • Wyników badań na miejscu
 • Wskazówek dotyczących instalacji różnych metod
 • Wyników testu produktu IKT "Rehabilitacja studzienek"
 • Źródeł błędów podczas renowacji

Oranżeria

14:45 – 15:40

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

15:45 – 17:00

Pokazy technologii na żywo

Primus Line
Primus Line

Bezwykopowa renowacja rur ciśnieniowych za pomocą Primus Line - pokaz na żywo - część 1

Wyjaśnienie metody i procesu

Przygotowanie wykładziny do procesu wciągania
Wciąganie rękawa do rury DN 150
Napompowanie rękawa i przekształcenie go z kształtu U w kształt okrągły (w rurze głównej zostanie wycięte okno, przez które można obserwować proces napełniania)

Aparatura geofizyczna WalkTEM2 – do bezinwazyjnych pomiarów met. TEM

Podczas pokazu przedstawimy nowoczesną i szybką aparaturę do pomiarów metodą procesów przejściowych TEM (transient electromagnetic) lub
TDEM (time-domain electromagnetic method), która polega na pomiarze indukcji pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi.
Urządzenie służy do wyszukiwania, mapowania i monitorowania zasobów wód gruntowych, złóż mineralnych i zmian środowiskowych i geologii.

Przebieg pokazu
Na wybranym obszarze zostanie krok po kroku zaprezentowany sposób wykonywania pomiarów w terenie, a następnie zostaną pokazane na ekranie komputera wyniki i ich interpretacja, jakie uzyskuje się wykonując pomiary za pomocą WalTEM 2.

Primus Line
Primus Line

Bezwykopowa renowacja rur ciśnieniowych za pomocą Primus Line - pokaz na żywo - część 2

Instalacja złącza mechanicznego Primus Line M3 DN 150
Instalacja złącza średnio- i wysokociśnieniowego Primus Line (wtrysk żywicy)

Specyfikacja wykładziny, która zostanie zainstalowana:
Primus Line ND 150 W (woda) PN 25
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Ciśnienie rozrywające 63 bar

Plener

17:00 – 18:00

Walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych

Zapraszamy członków jak również wszystkich, którzy chcą dołączyć do PSTB.

Spichlerz

20:00 – 3:00

Uroczysta gala, rozdanie nagród TYTAN 2023

Dodatkowe atrakcje:

 • Występ Katarzyny Węglarz
 • Fotobudka 360

Oranżeria

DZIEŃ 3

15 CZERWCA

10:00 – 13:00

Wycieczka techniczna

Wycieczka do muzeum Podziemi Rynku Głównego w Krakowie

Wycieczka

13.06 (wtorek)

WYJAZD Z HOTELI NA KONFERENCJĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 9.10 –> Hotel Margerita godz. 9.20 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 9.30

WYJAZD DO HOTELI PO KONFERENCJI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 18.30 (po zakończeniu obrad) –> Hotel Margerita –> Hotel WITEK godz. 18.45

WYJAZD Z HOTELI NA BIESIADĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19.15 –> Hotel Margerita godz. 19:25  –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19.35

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 19.00 –> Hotel Tennis – godz. 19.15 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19:30

WYJAZD Z BIESIADY DO HOTELI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 22.00 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.00 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 00.00 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

 

14.06 (środa)

WYJAZD Z HOTELI NA KONFERENCJĘ

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 8.00 –> Hotel Margerita godz. 8.15 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.30

WYJAZD DO HOTELI PO KONFERENCJI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.25 (po zakończeniu obrad) –> Hotel WITEK – godz. 17.35 –> Hotel Margerita godz. 17.45

WYJAZD Z HOTELI NA GALĘ 

AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 19.15 –> Hotel Margerita godz. 19:30  –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19:45

AUTOKAR 2: Hotel Chochołowy Dwór – godz. 19.00 –> Hotel Tennis – godz. 19.20 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19:40

WYJAZD Z GALI DO HOTELI

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.00 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 00.30 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

AUTOKAR 1 Dwór w Tomaszowicach – godz. 2.00 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 3.00 –> Hotel Hotel WITEK –> Hotel Margerita –> Hotel Tennis –> Chochołowy Dwór

 

15.06 (czwartek)

WYJAZD Z Tomaszowic na wycieczkę

AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 9.45 –> Hotel WITEK godz. 10.00 –> Hotel Margerita godz. 10.10 –> Parking przy Rynku Głównym

POWRÓT z wycieczki do Tomaszowic

AUTOKAR 1: Parking przy Rynku Głównym godz. 13:00 –> Parking nad Dworcem Głównym –> Hotel Margerita –> Hotel Witek –> Dwór w Tomaszowicach