Prelegenci

Dr hab. inż. Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W latach 2014-2020 Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, w latach 2016 – 2023 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych PW, a obecnie od roku 2020 Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Zajmuje się zastosowaniem zaawansowanych symulacji numerycznych w geotechnice, hydrotechnice i inżynierii środowiska, oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych itp. Jest specjalistą w zakresie modelowania zagadnień filtracji wody w ośrodku gruntowym w obliczeniach i analizie bezpieczeństwa obiektów budowlanych a także w zakresie analiz oddziaływań głębokich posadowień na obiekty sąsiednie i wodę gruntową w środowisku zurbanizowanym oraz ustalania wartości granicznych dla prowadzonego monitoringu. Współautor „wytycznych odbiorowych” wykładzin CIPP.

Pasjonat wody i wiatru, płetwonurek, kajakarz, jachtowy sternik morski i motorowodny z licencją na holowanie obiektów pływających. Członek Bractwa Kaphornowców.

Wybrane metody dokumentowania i oceny stanu technicznego infrastruktury podziemnej

W referacie przedstawione zostaną nowoczesne metody dokumentowania i oceny stanu technicznego infrastruktury podziemnej. Zostaną omówione metody pozwalające na udokumentowanie aktualnej geometrii ścian infrastruktury podziemnej, jak również detekcji przecieków lub lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Zaletą prowadzenia pomiarów za pomocą urządzeń automatycznych i cyfrowego zapisu obrazu jest stworzenie numerycznego modelu wewnętrznej powierzchni kolektora lub rurociągu. Takie rozwiązanie daje możliwość dokonania automatycznego porównania ewentualnych zmian pomiędzy poszczególnymi pomiarami. W trakcie analizy można dokonać wskazania obszarów o różnicach w geometrii większych niż dopuszczalne do przeprowadzenia dalszych analiz. Przeprowadzenie numerycznej analizy eliminuje czynnik ludzki subiektywnej oceny zmian. W prezentacji zostaną przedstawione możliwości i ograniczania poszczególnych metod oraz możliwości wykorzystaniu ich wyników w dokumentowaniu i ocenie stanu oraz projektowaniu ewentualnych napraw i modernizacji. Ma to szczególne znaczenie na odcinkach infrastruktury krytycznej w terenach zurbanizowanych, a także na terenach występowania szkód górniczych.