Prelegenci

Dr inż. Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Porównanie kosztów budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia różnymi metodami

Przedstawiono analizy porównania kosztów wykonania sieci gazowych dla czterech inwestycji metodą wykopową i bezwykopową. Z analiz tych wynika, iż dla większości metoda przewiertowa jest wyborem bardziej atrakcyjna pod względem  ekonomicznym. Całkowite koszty wykonania sieci gazowych metodą bezwykopową w 3/4 analizowanych przypadków są niższe i stanowią 83% ÷ 90% kosztów wykonania metodą wykopową. W jednym z przypadków koszty wykonania metodą wykopu otwartego są niższe i stanowią 98% kosztów wykonania metodą przewiertową. Przy analizie prac montażowych, w metodzie bezwykopowej duży udział w  kosztach  stanowi wykonanie przewiertów i przecisków, co niejednokrotnie może przewyższać koszt wykonania wykopów – zwłaszcza przy dużych średnicach sieci.

Aby pod względem ekonomicznym ocenić dany projekt budowy sieci gazowej oraz dobrać odpowiednią metodę wykonania, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to m.in. rodzaj gruntu występujący na danym obszarze, głębokość występowania wód gruntowych, mnogość infrastruktury podziemnej, nawierzchnia występująca na trasie sieci oraz średnica rurociągu wiążąca się z ceną wykonania przewiertów. Do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie.

 

Od 1 października 1980 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jako asystent, adiunkt i obecnie jako docent. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” (w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) na Politechnice Śląskiej, 10 sympozjów naukowo-technicznych (w 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej. Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych, promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich. Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji, 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Był opiekunem merytorycznym konferencji: „Straty wody w systemach wodociągowych” (2009–2015), „Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych” (2011), „Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” (2012), członkiem rady programowej IX konferencji naukowo-technicznej „Monitoring Automatyzacja Eksploatacja w Inżynierii Środowiska” oraz członkiem rady naukowej i programowej w XV Sympozjum „HYDROPREZENTACJE”.

Prywatnie jest mężem Aliny, ojcem Pauliny i Małgorzaty, dziadkiem Amelki, Olafa i Bartosza. Lubi pływać – głównie w wodach otwartych, ciepłych morzach, jest ratownikiem wodnym WOPR i sternikiem motorowodnym. Jest również instruktorem koszykówki, był asystentem trenera II-ligowej drużyny koszykówki kobiet AZS Gliwice. Lubi podróże i poznawanie historii różnych krajów.