Prelegenci

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Tłoki inteligentne w diagnostyce stanu technicznego stalowych rurociągów ciśnieniowych

Tłoki inteligentne są stosowane w diagnostyce gazociągów i ropociągów. Są to rurociągi o długościach setek kilometrów. Ich awaria mogłaby stanowić wielkie zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa, a koszty usuwania takich awarii byłyby bardzo wysokie. Tłoki inteligentne pozwalają lokalizację osłabionych miejsc, co pozwala zapobiec awariom.

 

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej infrastruktury podziemnej miast. Od wielu lat jest sekretarzem organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Infrastruktura podziemna miast”. Promuje upowszechnienie nowoczesnych technologii bezwykopowych, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Prowadzi działalność dydaktyczną na wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest promotorem magisterskich prac dyplomowych, w tym nagrodzonej w konkursie organizowanym przez PZITB.

Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i firmami, co pozwala na ciągłą aktualizację wiedzy i przekazywanie jej studentom.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym książek: „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych”, „Mikrotunelowanie” oraz „Renowacja przewodów wodociągowych metodą cementowania”. Ponadto jest autorem i współautorem trzech patentów oraz wzoru użytkowego.

Pełnione funkcje:
– sekretarz organizacyjny cyklicznej konferencji „Infrastruktura podziemna miast”
– członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Inżynieria Bezwykopowa
– członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
– członek ITA – AITES Polska (International Tunnelling Association)
– członek EFUC – European Forum on Underground Construction
– członek PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
– członek wydziałowej komisji dyplomowej
– członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitet Techniczny 140

Nagrody:
– Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wielokrotnie otrzymywał nagrody rektora, dziekana i dyrektora instytutu.
– 2003 – nagroda za monografię (współautor) pt. „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” na Targach Książki Akademickiej „Atena”, Warszawa 2003.
– 2007 – nagroda Ministra Budownictwa za monografię (współautor) pt. „Mikrotunelowanie”, wydanej przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.