Tematyka

Poniżej zamieszczamy zakres tematyczny III Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów w zaproponowanym zakresie.
Jeżeli za istotny uważacie Państwo temat z dziedziny gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej spoza poniższego katalogu, również zapraszamy do jego zgłoszenia. W obu przypadkach prosimy o skorzystanie z formularza.
Woda jako zasób deficytowy i zarazem potencjalne zagrożenie – wzrost znaczenia zagospodarowania wód opadowych i intensyfikacji działań
 • Zasoby wody na świecie w obliczu zmian klimatycznych
 • Rola rzek jako czynnika o doniosłym znaczeniu cywilizacyjnym i rozwojowym
 • Kryzysy – zasady współpracy i koordynacji działań służb oraz podmiotów wspierających
 • Woda jako deficytowy zasób na co dzień i w warunkach krytycznych (konflikt zbrojny, katastrofy ekologiczne, zagrożenia sanitarne i zdrowotne)
Finansowanie i Prawo

 • Działania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi wynikające z implementacji prawa Unii Europejskiej
 • Finansowanie inwestycji ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Spójności
 • Rodzaje umów w gospodarce opadowej
W przededniu zmiany? Kto powinien zatwierdzać wysokość taryf za wodę i ścieki?

 • Dotychczasowa praktyka PGW Wody Polskie w zakresie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki i jej konsekwencje dla kondycji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych
 • „Katalog rozbieżności” między regulatorem a branżą wodno-kanalizacyjną
 • Plany legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków zakładające przywrócenia radom gmin kompetencji do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki
 • Nowa rola PGW Wody Polskie w procesie taryfikacji
 • Przewidywane konsekwencje zasadniczych zmian w procesie taryfikacji dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i jakości wykonywanych przez nie zadań
Wpływ intensywnej zabudowy na zagospodarowanie wód opadowych – realizacje deweloperów a deszczówka
 • Sposoby przekazania instalacji
 • Zagadnienie własności docelowej instalacji odwodnienia
 • Utrzymanie i serwis systemów odwodnieniowych na terenach osiedli
 • Zrównoważone projektowanie systemów zagospodarowania wodami – doświadczenia projektowe a wymagania inwestorów
Nowoczesne rozwiązania w systemach i produktach z zakresu gospodarowania wodami oraz ochrony przeciwpowodziowej
 • Nowoczesne systemy retencyjne
 • Optymalizacja sprzętu niezbędnego do eksploatacji systemów. Jaki model jest najlepszy?
 • Zielono niebieska infrastruktura – warunki techniczne, ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań, efektywność
 • Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej a wykorzystanie wód opadowych
 • Rozwiązania wspierające wykorzystanie wody w warunkach miejskich – ogrody deszczowe, dachy zielone, systemy nawadniania zieleni
Współpraca międzygminna w ramach gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach

 • Koordynacja działań w zakresie wód opadowych na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Duże kolektory retencyjne
 • Kontrole deszczówki na posesjach
 • Ochrona oczyszczalni ścieków i współpraca operatorów z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska
 • Wpływ wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych na efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków
 • Adekwatność Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do prognoz demograficznych i analiz wpływu intensywnego rozwoju
 • Rozwiązania organizacyjne – konsolidacje i centra eksploatacyjne
 • Optymalna formuła organizacji i podział odpowiedzialności przy eksploatacji systemów deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem dróg, lasów
Rola edukacji i komunikacji w kształtowaniu świadomości społecznej
 • Kto jest odpowiedzialny za działania edukacyjne i komunikacyjne? Możliwe rozwiązania i modele
 • Dobre praktyki w ramach działań komunikacyjnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i jednostek odpowiedzialnych za dostosowanie miast do zmian klimatycznych
 • Komunikacja i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
 • Public affairs czy public relations? Relacje między aktywistami ekologicznymi a przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie wodami i ochronę przeciwpowodziową