Prelegenci

Dr inż. Karol Ryż

Akademia Górniczo-Hutnicza

Pracuje w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w 1977 roku (specjalność Teoria Konstrukcji). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie mostownictwa uzyskał w 1991 roku, w Instytucie Dróg, Kolei i Mostów PK. Od samego początku pracy naukowej, tzn. od 1977 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli PK, obecnie na stanowisku adiunkta. Jest uprawnionym inżynierem (od 1985 roku) w dziedzinie projektowania i nadzoru budowy mostów i budowli podziemnych, a od 1988 roku rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w tym zakresie.

Od 1992 roku jest dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich PROKOM S.C., prowadząc działalność w obszarze mostownictwa i komunikacyjnych budowli podziemnych na terenie całej Polski.
Zakres działalności naukowej obejmuje min. badanie wpływu procesów długotrwałych na stany mechaniczne budowli inżynierskich, zagadnienia trwałości konstrukcji i materiałów, wzmacnianie obiektów, diagnostykę mostów i budowli podziemnych, zagadnienia iterakcji budowli z ośrodkiem gruntowym (obiekty integralne) oraz technologie budowy obiektów inżynierskich w trudnych uwarunkowaniach komunikacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady w obszarze mostownictwa i komunikacyjnych budowli podziemnych (tunele, podziemne garaże i parkingi), zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych w ramach studiów indywidualnych. Był promotorem ponad 30 prac magisterskich.

W obszarze działalności projektowej, ekspertyzowej, diagnostyczno-badawczej i konsultingowej dr inż. K. Ryż jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań, w tym dotyczących dużych tuneli kolejowych (Tunel, Żegiestów, Kamionka Wielka). Był głównym projektantem lub kierował zespołami projektowymi dla 55 wzniesionych, wzmocnionych lub wyremontowanych obiektów mostowych i tuneli. Przeprowadził kilkadziesiąt próbnych obciążeń obiektów mostowych i budowli podziemnych. Na uwagę zasługują duże mosty wiślane (Mosty Kotlarski i Wandy w Krakowie, most w Koszycach), obiekty Centrum Komunikacyjnego i szybkiego tramwaju w Krakowie oraz obiekty mostowe w Jeleniej Górze. Jest członkiem Zarządu Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział Małopolski.