Prelegenci

#IB2022

Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Profesor Politechniki Warszawskiej, hydrotechnik. Absolwent Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo hydrotechniczne. Od roku 2014 kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, do roku 2016 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych PW. Zawodowo pracuje nad: zastosowaniem zaawansowanych symulacji numerycznych w problemach: geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska; oceną stanu technicznego obiektów na podstawie prowadzonego monitoringu i zgodności danych pomiarowych z wynikami modelowania matematycznego; analizą oddziaływań głębokich posadowień na obiekty budowlane i wodę gruntową w środowisku zurbanizowanym oraz ustalaniem wartości granicznych dla prowadzonego monitoringu; weryfikacją parametrów przyjmowanych w modelowaniu matematycznym; wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych (np. skaning laserowy, termomonitoring) do generacji danych i weryfikacji wyników modelowania matematycznego; uwzględnianiem w obliczeniach i analizie dotyczącej bezpieczeństwa obiektów budowlanych zmian w stosunkach wód gruntowych i zjawisk zachodzących w gruncie, a spowodowanych przez filtrującą wodę (erozja, sufozja, kolmatacja).
Współorganizator i wykonawca pierwszych w Polsce pomiarów szczelności ścian szczelinowych z wykorzystaniem metody termomonitoringu.