Prelegenci

Łukasz Gembiś

DWF Poland Jamka sp.k.

Kontraktowe modele realizacji inwestycji z sektora offshore

W prezentacji prowadzący skupią się na omówieniu poniższych zagadnień:

  • Rodzaje kontraktów w inwestycjach offshore (EPC, BOP, umowy dostawy).
  • Jak skutecznie zabezpieczyć ryzyka prawne związane z posadowieniem i przyłączami morskich farm wiatrowych.
  • Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowych umów z sektora offshore.

Współautorką referatu jest mec. Agnieszka Chylińska

Łukasz Gembiś jest adwokatem, kieruje Zespołem Zamówień i Kontraktów Publicznych. Wspiera klientów z różnych sektorów, ze szczególnym naciskiem na branżę budowlaną, transportową oraz przemysł, w całym cyklu życia projektów. Rozpoczynając od postępowań przetargowych i przygotowania oraz negocjowania umów (w tym FIDIC oraz umowy tailor-made), wspiera podmioty w trakcie realizacji umowy, w tym zarządzanie ryzykiem konfliktu, aż po prowadzenie sporów na drodze sądowej lub arbitrażowej.
Łukasz wspiera zamawiających i wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sprawach dotyczących dokumentacji przetargowej, wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniosków i ofert przetargowych składanych w tych postępowaniach. W jego dotychczasowej praktyce doradzał przy ponad 40 wielkoskalowych projektach budowlanych o łącznej wartości kilku miliardów złotych, obejmujących m. in. budowy dróg, elektrowni, linii kolejowych, oczyszczalni ścieków, inwestycji kubaturowych i przemysłowych. Łukasz doradza klientom na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentuje ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
Jest prawnikiem rekomendowanym przez The Legal 500 EMEA o w dziedzinach Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Prawa Karnego Gospodarczego.