Prelegenci

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore – wyzwania i potrzeby

Referat przygotowany we współpracy z dr. Marcinem Witowskim oraz mgr Olgą Wesołowską

Od 2001 r. pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu na stanowisku profesora. Pełni funkcję kierownika Pracowni Geotechnicznej i zastępcy kierownika Zakładu. Ukończył studia w specjalności geologia inżynierska oraz studia na kierunku budownictwo. W 2008 r. w ITB uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa, a w 2020 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport nadany przez RND PW.
Jako pracownik ITB przygotował ponad 170 ekspertyz i opracowań dotyczących posadowienia różnych obiektów budowlanych, dokumentacje badań podłoża i projekty geotechniczne. Prowadzi nadzory geotechniczne na budowach (m.in. jako inspektor nadzoru w zakresie geotechniki przy rozbudowie metra w Warszawie). Jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji naukowych dotyczących praktycznych zagadnień geotechnicznych, szczególnie związanych z wykonywaniem i interpretacją badań in situ oraz z ustalaniem parametrów geotechnicznych do projektowania, prezentowanych na konferencjach, sympozjach krajowych i zagranicznych oraz publikowanych w prasie technicznej. Jest także współautorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego projektowania geotechnicznego wg EC7 (Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7, ITB 2011) oraz współautorem monografii Badania Podłoża Budowli, PWN 2020. Główną dziedziną zainteresowań naukowych jest dokumentowanie warunków podłoża w badaniach polowych i laboratoryjnych, w tym z wykorzystaniem metod sejsmicznych oraz analiza współpracy układu konstrukcja–podłoże do realizacji głębokich wykopów, stacji i tuneli metra, oraz obiektów energetyki, w tym turbin wiatrowych. Działa również jako członek zespołu normalizacyjnego Komitetu Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN oraz jest delegatem na posiedzeniach komitetów CEN TC250/SC7 (Eurokod 7 Committee) i CEN/TC 341 (Geotechnical Investigation and Testing) oraz członkiem Komitetu TC 206 (Observation Method) przy ISSMGE. Jest także członkiem zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego przy PKG.