Prelegenci

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Powłoki i wyprawy ochronne w kanałach, studniach i komorach kanalizacyjnych. Przegląd dostępnych technologii z uwzględnieniem ich zalet i ograniczeń

W obiektach kanalizacyjnych mogą panować skrajnie różne warunki, zarówno od strony występujących zagrożeń korozyjnych, jak i aktualnego stanu samej konstrukcji lub możliwości realizacji napraw w danej lokalizacji. Często trudno pogodzić wszystkie wymagania na tym samym poziomie, będąc pod presją i czasu i kosztów. Rozwiązania technologiczne, z pozoru poprawne, mogą trafić na barierę braku technicznych możliwości wykonania w danym obiekcie lub zbyt szybko ulegać destrukcji. Dlatego znajomość szerokiej gamy potencjalnych rozwiązań materiałowych związanych z ochroną tych obiektów przed korozją, a w tym zarówno ich mocnych stron, jak i istniejących ograniczeń, jest kluczem do właściwego dobrania rozwiązania materiałowego i jego poprawnej aplikacji. W rezultacie zwiększa się znacząco szansa na uzyskanie oczekiwanej przez zamawiającego i wykonawcę skuteczności i trwałości wykonanych prac. Przedstawienie praktycznych przykładów z realizacji i zestawień porównawczych podstawowych cech dla poszczególnych typów materiałów, pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy w tematyce wykładu.

Badania konstrukcji obiektów sieci kanalizacyjnych w praktyce. Na miejscu i w laboratorium

W trakcie pokazu zostaną zaprezentowane i omówione zasady wykonywania następujących badań:
– pull-off (wymagania normy EN-PN 1542 za rzeczywistość budowy)
– GWT
– wykrywanie zbrojenia
– pomiar grubości wyprawy, laminatu, powłoki
– młotek Schmidta
Przy rozpoznaniu stanu technicznego, zarówno w trakcie bieżącej kontroli, jak i przy dokładniejszej ocenie związanej np. z ekspertyzą czy projektowaniem, występuje konieczność wykonania badań konstrukcji i jej środowiska pracy. Niektóre badania są też później elementem badań odbiorowych po wykonaniu prac renowacyjnych. Niektóre z badań są na tyle proste, że można je wykonać i uzyskać wyniki już na obiekcie. Natomiast istotne jest, na ile warunki terenowe wpływają na poprawność wykonywania np. próby „pull-off” lub badania liczby odbicia młotkiem Schmidta i czy są one zgodne z wymaganiami norm, do których się odnoszą. Cześć z badań można wykonać wyłącznie w laboratorium, np. badanie wytrzymałości betonu czy wykładziny na ściskanie, ocena skażania siarczanami czy weryfikacja materiałów poprzez widmo w podczerwieni. Dla tych badań kluczowe jest pobranie na obiekcie reprezentatywnej próbki.
Podczas pokazu omawianie powyższych zagadnień zostanie połączone z prezentacją na żywo badań polowych, takich jak próba „pull-off”, młotek Schmidta, badanie wodoszczelności GWT, badania pH, wykrywanie zbrojenia, pomiar grubości powłoki żywicznej. Specjaliści omówią również interpretację wyników badań w kontekście określenia „zgodności z wymaganiami” np. wykonanych prac.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek Budownictwo konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz studiów podyplomowych Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Przez wiele lat związany jako produkt manager technologii bezwykopowych i kierownik regionalny z producentem materiałów z zakresu chemii budowlanej MC-Bauchemie Sp. z o.o., Współzałożyciel Laboratorium Materiałów Budowlanych w Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o.o., gdzie odpowiada za proces akredytacji i opracowywanie ekspertyz. Aktualnie prowadzi również Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański gdzie opracowuje dokumentację techniczne na temat diagnostyki i oceny stanu technicznego konstrukcji żelbetowych oraz projektów renowacji obiektów gospodarki wod-kan oraz hydrotechnicznych.