Prelegenci

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Badania konstrukcji obiektów sieci kanalizacyjnych w praktyce. Na miejscu i w laboratorium

W trakcie pokazu zostaną zaprezentowane i omówione zasady wykonywania następujących badań:
– pull-off (wymagania normy EN-PN 1542 za rzeczywistość budowy)
– GWT
– wykrywanie zbrojenia
– pomiar grubości wyprawy, laminatu, powłoki
– młotek Schmidta
Przy rozpoznaniu stanu technicznego, zarówno w trakcie bieżącej kontroli, jak i przy dokładniejszej ocenie związanej np. z ekspertyzą czy projektowaniem, występuje konieczność wykonania badań konstrukcji i jej środowiska pracy. Niektóre badania są też później elementem badań odbiorowych po wykonaniu prac renowacyjnych. Niektóre z badań są na tyle proste, że można je wykonać i uzyskać wyniki już na obiekcie. Natomiast istotne jest, na ile warunki terenowe wpływają na poprawność wykonywania np. próby „pull-off” lub badania liczby odbicia młotkiem Schmidta i czy są one zgodne z wymaganiami norm, do których się odnoszą. Cześć z badań można wykonać wyłącznie w laboratorium, np. badanie wytrzymałości betonu czy wykładziny na ściskanie, ocena skażania siarczanami czy weryfikacja materiałów poprzez widmo w podczerwieni. Dla tych badań kluczowe jest pobranie na obiekcie reprezentatywnej próbki.
Podczas pokazu omawianie powyższych zagadnień zostanie połączone z prezentacją na żywo badań polowych, takich jak próba „pull-off”, młotek Schmidta, badanie wodoszczelności GWT, badania pH, wykrywanie zbrojenia, pomiar grubości powłoki żywicznej. Specjaliści omówią również interpretację wyników badań w kontekście określenia „zgodności z wymaganiami” np. wykonanych prac.

W latach 1990–2010 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2010 r. zatrudniony jako pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz jako Prezes Zarządu w Centrum Badań i Certyfikacji w Kielcach. Autor wielu projektów, ekspertyz, opinii technicznych oraz publikacji naukowych. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych a także promotor licznych prac dyplomowych, inżynierskich oraz magisterskich.