DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI POZOSTAŁO:

WEŹ UDZIAŁ W UNIKALNEJ
INTERAKTYWNEJ KONFERENCJI,
W KTÓREJ MASZ
REALNY WPŁYW
NA PORUSZANĄ
TEMATYKĘ

PRZED
KONFERENCJĄ:

W TRAKCIE
KONFERENCJI:

ZADAWAJ PYTANIA I DYSKUTUJ
OCENIAJ WYKŁADY, PRELEKCJE

W TYM ROKU

„GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE” to Konferencja, która na stałe wpisała się już w kalendarz spotkań branżowych.
Tegoroczne spotkanie rozpoczną – 3 grudnia – warsztaty, natomiast w dniach od 4 do 5 grudnia zaprosimy Państwa do udziału w obradach konferencyjnych. Tematyka związana będzie z: projektowaniem, doborem technologii i możliwych do wykorzystania produktów oraz maszyn, wykonawstwem, nadzorem i utrzymaniem w ramach planowanych, jak i już zakończonych inwestycji.
W trakcie warsztatów poruszone zostaną kwestie dotyczące projektowania fundamentów płytowo-palowych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w nowej formule: składać się będą z części merytorycznej oraz ćwiczeń, natomiast całość zwieńczą test oraz możliwość konsultacji z wykładowcami.
W trakcie obrad Prelegenci odniosą się do niuansów związanych z realizacją inwestycji kubaturowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych. Tempo zmian w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z tymi realizacjami zobowiązuje nie tylko do propagowania tychże zmian, lecz również do podejmowania dyskusji na ich temat. Dlatego też od tegorocznej Konferencji wprowadzamy nowość, a mianowicie fora dyskusyjne, w trakcie których przedstawiciele świata nauki, firm, jak również inwestorów oraz uczestników odniosą się do konkretnych zagadnień związanych z realizacjami geoinżynieryjnymi w budownictwie kubaturowym oraz inżynierii lądowej. Głównym celem wydarzenia będzie wspólne wskazanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią realizację inwestycji z różnych obszarów budownictwa.
Zapraszając do udziału w wydarzeniu, zachęcam również do zgłaszania projektów, realizacji, produktów, czy też technologii w obszarze geoinżynierii do nagrody TYTAN 2019, będącej uznaną nagrodą branżową przyznawaną przez nasze Wydawnictwo od 17 już lat w kilku obszarach budownictwa.
Wierząc, że nowa formuła sprosta Państwa oczekiwaniom, serdecznie zapraszam do Krakowa!

Relacja z poprzedniej edycji

Monika Socha-Kośmider
Przewodnicząca Konferencji

Wystawa

ZAPLANUJ SWÓJ
UDZIAŁ W WYDARZENIU
ZOBACZ Z KIM
MOŻESZ SIĘ SPOTKAĆ
I O CZYM POROZMAWIAĆ

ODWIEDŹ STOISKA

NOWOŚĆ!
FORUM DYSKUSYJNE

WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE

 • W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ
 • W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM


ZAPREZENTUJ SIĘ W UNIKATOWEJ FORMULE NA KONFERENCJI GwB 2019

 • weź udział w forum dyskusyjnym, przedstaw uczestnikom konkretny problem i jego rozwiązanie
 • pokaż, w jaki sposób Twoja Firma rozwiązuje omawiane zagadnienia
 • pokaż się jako profesjonalny praktyk
 • odpowiedz na pytania

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 03.12.2019


PRAKTYCZNE
WARSZTATY
PROJEKTOWANIE
FUNDAMENTÓW
PŁYTOWO-PALOWYCH


zdobywasz wiedzę merytoryczną z możliwością ćwiczeń podczas warsztatów

 • praktycy praktykom
 • przykłady
 • case study
 • rozmowy z ekspertami branżowymi
 • ćwiczenia
 • omawianie konkretnych zagadnień
 • aktywna forma uczestnictwa
 • ciekawa tematyka
 • test podsumowujący wiedzę
 • konsultacje indywidualne z prowadzącymi

ŚRODA 04.12.2019


SESJE
REFERATOWE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ
I BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

 
słuchasz ekspertów,
zgłębiasz wiedzę na temat
wyzwań geoinżynieryjnych


FORUM
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ


dyskutujesz z przedstawicielami wszystkich stron procesu inwestycyjnego

CZWARTEK 05.12.2019


FORUM
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

dyskutujesz z przedstawicielami wszystkich
stron procesu inwestycyjnego

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 03.12.2019

PRAKTYCZNE
WARSZTATY
PROJEKTOWANIE
FUNDAMENTÓW
PŁYTOWO-PALOWYCH

 
zdobywasz wiedzę merytoryczną z możliwością ćwiczeń podczas warsztatów

PRAKTYKA + ĆWICZENIA

ŚRODA 04.12.2019

SESJE
REFERATOWE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ I BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

 
słuchasz ekspertów, zgłębiasz wiedzę na temat wyzwań geoinżynieryjnych

FORUM
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ


dyskutujesz z przedstawicielami wszystkich stron procesu inwestycyjnego

WYKŁADY + WYMIANA OPINII

CZWARTEK 05.12.2019

FORUM
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

dyskutujemy z przedstawicielami
wszystkich stron procesu
inwestycyjnego

WYMIANA OPINII

WTOREK 03.12.2019
WARSZTATY
PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW PŁYTOWO-PALOWYCH

1200 – 1400

WPROWADZENIE TEORETYCZNE

 • Czym jest i jak działa fundament płytowo-palowy?
 • Stany graniczne fundamentu płytowo-palowego – możliwe mechanizmy utraty nośności
 • Nośność fundamentu płytowo-palowego określona na podstawie charakterystyki obciążenie–osiadanie
 • Nośność fundamentu płytowo-palowego określona wg Eurokodu 7
 • Eurokod 7 – stara i nowa generacja norm
 • Badania podłoża gruntowego konieczne w przypadku projektowania fundamentów płytowo-palowych
 • Case study – istniejące przykłady fundamentów płytowo-palowych

1400 – 1500

OBIAD

1500 – 1630

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Metodyka projektowania fundamentu płytowo-palowego – możliwe metody projektowania:
  • wg Mandoliniego
  • wg Kacprzaka
  • inne metody

1630 – 1700

Ćwiczenia: Zaprojektuj swój fundament płytowo-palowy

1700 – 1800

Test wiedzy i dyskusja (z możliwością zadawania pytań)

PROWADZĄCY:

Grzegorz Kacprzak

Politechnika Warszawska

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ZAGADNIENIA FORÓW DYSKUSYJNYCH

ŚRODA
04.12.2019

NOWE WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE
W BUDOWNICTWIE INFRASTRUKTURALNYM

Joanna Bzówka

Politechnika Śląska

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

 • Wyzwania związane z koordynacją i uzgodnieniami projektowymi przy udziale wielu stron zaangażowanych w proces projektowania – case study na przykładzie realizacji budowy w bezpośrednim sąsiedztwie metra.
 • Czas realizacji robót:
  • rozwiązania technologiczne skracające czas wyłączeń przy przebudowie infrastruktury drogowej i kolejowej (pasy rozdziału, konstrukcje tymczasowe rozbieralne i neutralne środowiskowo);
  • techniki wgłębnego mieszania i stabilizacji masowej – wzmocnienia szyte na miarę;
  • pale gotowe do natychmiastowego obciążenia;
  • kontrola zakresu robót w trybie online – systemy raportowania przez moduły GPS.
 • Względy ekologiczne i monitoring wpływu na otoczenie – komunikacja i koordynacja branż:
  • komunikacja z klientem i BIM;
  • komunikacja online z otoczeniem placu budowy.
 • Techniki bezurobkowe:
  • ograniczenie transportu „na budowę” – wykorzystanie przez modyfikację materiałów miejscowych;
  • ograniczenie transportu „z budowy” – wbudowanie lub przemieszczenie w ramach placu budowy materiałów miejscowych.
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych z innych branż gospodarki:
  • drobne frakcje z kopalni kruszyw – formowanie nasypów – rola badań przydatności i jednostek naukowo-badawczych w ich ocenie;
  • spoiwa hydrauliczne na bazie popiołów lotnych – ekologiczne i „bezemisyjne” materiały do stabilizacji podłoża gruntowego w dużych kontraktach infrastrukturalnych;
  • formowanie nasypów i kolumn kamiennych z przekruszu betonowego i kruszonych materiałów skalnych z kopalni węgla kamiennego;
  • rola badań R&D.
 • Standaryzacja i ewaluacja wymagań odnośnie do przemieszczeń, deformacji i właściwości filtracyjnych efektów robót geotechnicznych (hydrotechnicznych, drogowych, mostowych):
  • bieżąca kontrola obiektu podczas wznoszenia – rola informacji zwrotnej dla projektanta – metoda obserwacyjna i bieżąca aktualizacja parametrów modelu obliczeniowego.

CZWARTEK
05.12.2019

WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE
W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Wraz z bardzo szybkim rozwojem metod badawczych, analitycznych oraz rozwiązań materiałowych i technologii wykonawstwa robót wznosimy coraz to bardziej zaawansowane technicznie obiekty kubaturowe. Budujemy je coraz częściej w ścisłej zabudowie miejskiej, w trudnych warunkach geotechnicznych, posadawiając je coraz głębiej. Dlatego też chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wybrane, istotne uwarunkowania związane z rosnącym poziomem wyzwań geoinżynieryjnych w tego rodzaju budownictwie. Jednocześnie, podkreślając, że aby podołać tym wyzwaniom nie zawsze konieczne jest stosowanie najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych technik, niejednokrotnie właściwe ujęcie problemu u podstaw znacznie ułatwia pracę na kolejnych etapach projektu i budowy oraz pozwala na skuteczną eliminację ryzyka.

 • Problematyka prac geotechnicznych w ograniczonej przestrzeni istniejącej zabudowy.
 • Kluczowa i niedoceniania rola studiów przedprojektowych.
 • Badania geotechniczne – etapowanie i dobór. Wpływ wcześniejszych badań (otworów) na stateczność hydrauliczną wykopów.
 • Coraz głębsze wykopy – przeciążenie ścian, duże przekroje i zbrojenie.
 • Odwodnienia głębokich wykopów oraz przecieki ścian w czasie budowy i eksploatacji. Zmiana reżimu wód gruntowych spowodowana instalacją obudowy wykopu (lub kondygnacji podziemnych obiektu) – rola predykcji.
 • Osiadanie ciężkich/wysokich budynków zależnie od rodzaju warunków gruntowych.
 • Monitorowanie przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

WEŹ UDZIAŁ! rejestracja online

UCZ SIĘ
na błędach innych
– dowiedz się,
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

UCZ SIĘ
na błędach innych
– dowiedz się,
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

   

TEMATYKA


PRZYGOTOWANIE DANYCH DO PROJEKTOWANIA GEOTECHNICZNEGO


DLA INWESTYCJI W WARUNKACH MIEJSKICH

 • badania w zakresie projektowania głębokich wykopów
 • badania w zakresie projektowania posadowień (płyty, fundamenty płytowo-palowe, fundamenty na wzmocnionym podłożu, pale)
 • ocena otoczenia placu budowy (pomiary geodezyjne, inwentaryzacja stanu technicznego i istniejących uszkodzeń obiektów w sąsiedztwie placu budowy)


DLA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

 • badania w zakresie projektowania pali pod obiektami i wzmocnień pod najazdy (wysokie nasypy)
 • badania pod kątem długotrwałych obciążeń cyklicznych
 • wykonywanie nasypów na terenach o słabym podłożu oraz ocena nośności starych nasypów


PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE


OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW

 • wzmacnianie podłoża gruntowego infrastruktury kommunikacyjnej
 • poprawa stanu rodzimego podłoża gruntowego przez zagęszczanie lub konsolidację
 • wzmacnianie masywu w wyniku zastosowania kolumn czy gwoździowania
 • grunty zbrojone


WYKONAWSTWO ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

 • prezentacja zarówno doboru produktu, technologii, jak i maszyn i osprzętu dogodnych dla różnych realizacji
 • wykonawstwo: ścian szczelinowych, pali fundamentowych, mikropali, kotew i gwoździ gruntowych, kolumn żwirowych i betonowych, palisad, przesłon przeciwfiltracyjnych, iniekcji geodrenów, zagęszczania impulsowego i dynamicznego, remediacja gruntu i innych


PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI OPOROWYCH

 • obudowy tymczasowe (ścianki szczelne i berlińskie, palisady DSM), ściany szczelinowe, zabezpieczenia skarp i zboczy


PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW PALOWYCH

 • mikropale i pale o małych średnicach, kolumny przemieszczeniowe, pale przemieszczeniowe


KONTROLA ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

 • badania jakości ścian szczelinowych
 • statyczne badania nośności pali, mikropali, gwoździ i kotew gruntowych
 • dynamiczne badania pali
 • badania inwentaryzacyjne (obmiar robót) i jakości pali oraz kolumn – ograniczenia


MONITORING OTOCZENIA PLACU BUDOWY

 • pomiary geodezyjne i inklinometryczne
 • kontrola wód gruntowych
 • kontrola wpływów dynamicznych

OBEJRZYJ RELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI

PRELEGENCI

OCZEKUJEMY NA ZGŁOSZENIA TEMATÓW I STRESZCZEŃ REFERATÓW

Prosimy wysyłać je na adres: monika@inzynieria.com

Irena Bagińska

Politechnika Wrocławska

Witold Bogusz

Instytut Techniki Budowlanej

Joanna Bzówka

Politechnika Śląska

Marcin Cudny

Politechnika Gdańska

Tomasz Godlewski

Instytut Techniki Budowlanej

Kazimierz Gwizdała

Politechnika Gdańska

Michał Januszewski

ArcelorMittal

Grzegorz Kacprzak

Politechnika Warszawska

Jacek Kawalec

Politechnika Śląska

Maciej K. Kumor

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Edyta Majer

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Rafał Sieńko

Politechnika Krakowska

Daniel Słowikowski

Polbud-Pomorze sp. z o.o.

Andrzej Truty

Politechnika Krakowska

Łukasz Wackowski

Keller Polska

Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Łukasz Wujek

Keller Polska

WSZYSCY PRELEGENCI

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY ZŁOCI

PATRONAT MEDIALNY

NAGRODY
TYTAN
2019

NAGRODY
TYTAN
2019

Nagrody TYTAN to przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. wyróżnienia dla najlepszych projektów i produktów od 16 lat. Kandydatami do nagrody mogą zostać zarówno projekty już zrealizowane, jak i planowane, będące na etapie koncepcji oraz wykonawstwa, a także innowacyjne produkty i technologie, dostępne na polskim rynku, stosowane w ww. obszarze. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci – uczestnicy rynku i przedstawiciele ośrodków naukowych, badawczych oraz branżowych stowarzyszeń. W obszarze geoinżynierii nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: PROJEKT / REALIZACJA oraz PRODUKT / TECHNOLOGIA i zostaną wręczone podczas uroczystej Gali w dniu 4 grudnia w trakcie IX Konferencji „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY

PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

WEŹ UDZIAŁ W GALI ROZDANIA
NAGRÓD TYTAN 2019

I POSŁUCHAJ JAK GRAJĄ

rytmiczne groovy na bębnach, ostre brzmienie dwóch trąbek,
przenikliwy dźwięk puzonu, ciężkie brzmienie baryton sax’u,
a także mocny bas tubisty

– TO WSZYSTKO
ZAPEWNI
BUSKERS BAND

WEŹ UDZIAŁ W GALI ROZDANIA
NAGRÓD TYTAN 2019

I POSŁUCHAJ JAK GRAJĄ

rytmiczne groovy na bębnach, ostre brzmienie dwóch trąbek,
przenikliwy dźwięk puzonu, ciężkie brzmienie baryton sax’u,
a także mocny bas tubisty

– TO WSZYSTKO
ZAPEWNI
BUSKERS BAND

CENNIK UCZESTNICTWA

PAKIETY DLA FIRM

Pakiet pełny

1490 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1190 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

490 zł/os.*

Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
*cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

PAKIETY DLA INWESTORÓW

Dla przedstawicieli instytucji i firm inwestorskich: Zakładów Gazowniczych, Wodociągów, Telekomunikacji, GDDKiA, Urzędów Miast i Gmin, itp. oraz uczelni.

Pakiet pełny

1390 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1090 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
*cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

490 zł/os.*

Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

CENNIK UCZESTNICTWA

PAKIETY DLA FIRM

Pakiet pełny

1490 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1190 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

490 zł/os.*

Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

PAKIETY DLA INWESTORÓW

Dla przedstawicieli instytucji i firm inwestorskich: Zakładów Gazowniczych, Wodociągów, Telekomunikacji, GDDKiA, Urzędów Miast i Gmin, itp. oraz uczelni.

Pakiet pełny

1390 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1090 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

490 zł/os.*

Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL

BEST WESTERN PREMIER****

KRAKÓW

ul. Opolska 14a,

31-323 Kraków, Polska

Namiary GPS: N 50°05’27,2” E 19°54’52,2”

HOTELE

HOTEL BEST WESTERN Premier Kraków ****
Pokój jednoosobowy 249,00 zł
Pokój dwuosobowy 269,00 zł

Rezerwacja on-line

HOTEL BEST EFEKT WESTERN Kraków ****
Pokój jednoosobowy 239,00 zł
Pokój dwuosobowy 259,00 zł

Rezerwacja on-line

Lokalizacja Konferencji

BEST WESTERN Premier**** Kraków 
ul. Opolska 14a,
31-323 Kraków, Polska

Wskazówki dojazdu