Udost臋pnij stron臋

Robert Osikowicz

Robert Osikowicz

10 najwa偶niejszych problemów wynikaj膮cych z aplikacji p艂ynów wiertniczych w technologii HDD

Autor referatu omówi podstawowe zagadnienia dotycz膮ce planowania i realizacji projektów wiertniczych w kontek艣cie in偶ynierii p艂uczkowej. Przeanalizuje równie偶 najcz臋艣ciej pope艂niane b艂臋dy i nieporozumienia, wskazuj膮c przy tym na ich 藕ród艂a.

Technologia wiercenia otworów kierunkowych HDD

- planowanie dzia艂a艅 wiertniczych w kontek艣cie wymaga艅 projektowych;
- selekcja urz膮dze艅, narz臋dzi i komponentów;
- operacje wiertnicze;
- zamkni臋ty obieg p艂uczkowy;
- specyfika instalacji rur z tworzyw sztucznych i rur stalowych;
- harmonogram prac;
- estymacja kosztów;
- szacowanie jako艣ci otworu;
- wst臋p do zarz膮dzania ryzykiem w projektach wiertniczych.

Robert Osikowicz, ROE
Absolwent Wydzia艂u Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Zajmuje si臋 technologi膮 wiercenia otworów kierunkowych i praktycznymi aplikacjami p艂ynów wiertniczych w otworach ró偶nego przeznaczenia. Ponadto w kr臋gu zainteresowa艅 autora znajduj膮 si臋: analizy wykonalno艣ci, ryzyka, jako艣ci i kosztów dla projektów bezwykopowych.
Ma za sob膮 prac臋 w spó艂kach naftowych i firmach zajmuj膮cych si臋 doradztwem w obszarze wiertnictwa i technik pokrewnych. Od 2009 r. pracuje dla firmy Robert Osikowicz Engineering. Publikuje na 艂amach magazynów: In偶ynieria Bezwykopowa, Geoin偶ynieria drogi tunele mosty, Baltic Transport Journal, Paliwa i Energetyka. Jest autorem kilkunastu referatów wyg艂oszonych na mi臋dzynarodowych konferencjach. Od wielu lat prowadzi seminaria szkoleniowe dla firm wiertniczych. Jest cz艂onkiem organizacji DCA Drilling Contractors Association, zrzeszaj膮cej firmy wiertnicze, firmy projektowe oraz producentów sprz臋tu i dostawców technologii zwi膮zanych z bran偶膮 wierce艅 kierunkowych.