Udostępnij stronę

Jędrzej Bujny

Jędrzej Bujny

Podatek od deszczu – praktyczne problemy pobierania opłat za deszczówkę

W trakcie wystąpienia przedstawione będą aktualne problemy związane z pobieraniem opłat za deszczówkę. Zostaną one skonfrontowane z proponowanymi przepisami nowego prawa wodnego. Chodzi tutaj o następujące problemy:
1) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – opłata za deszczówkę jako element taryfy – opłata zgodna z prawem czy nie? Analiza orzecznictwa;
2) opłata za korzystanie ze środowiska, tj. opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych – drugi wymiar opłaty za deszczówkę, którą ponoszą przedsiębiorstwa wod-kan;
3) rozwiązania zaproponowane w projekcie nowego prawa wodnego:
– ograniczenie  definicji ścieków (wyłączenie z definicji ścieków „wód opadowych lub roztopowych”) a opłata za deszczówkę w taryfach;
– jaki będzie status wód opadowych i roztopowych w świetle nowych przepisów;
– zastąpienie opłaty za korzystanie ze środowiska „opłatą za usługę wodną” (wskazanie, jaka jest podstawa wymiaru opłaty, tryb jej pobierania itd.);
– opłata za retencjonowanie, czyli nowy rodzaj opłat związanych z deszczówką, którą będą ponosili właściciele nieruchomości (podstawa wymiaru, tryb pobierania);
4) podsumowanie: czy zaproponowane przepisy rozwiązują dotychczasowe problemy? Jakie będą skutki wejścia w życie nowych regulacji dla PWiK?

MODERATOR PANELU DYSKUSYJNEGO: Praktyczne problemy pobierania opłat za deszczówkę w świetle obowiązujących i proponowanych zmian w ustawie Prawo wodne

dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.