Udostępnij stronę

Mikołaj Maśliński

Mikołaj Maśliński

Opłaty za deszczówkę w nowym prawie wodnym, a dalsze obowiązywanie taryf uwzględniających opłatę za wody opadowe lub roztopowe

Celem referatu jest wskazanie, czy nowe prawo wodne będzie miało wpływ na dalsze obowiązywanie taryf, które uwzględniają w swej treści opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), ściekami są m.in. „wody opadowe lub wody roztopowe”. W projekcie nowej ustawy Prawo wodne przewiduje się ograniczenie definicji ścieków poprzez wyłączenie z jej zakresu wyżej wymienionej kategorii wód. Proponowana zmiana wydaje się być szczególnie istotna z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Może się bowiem okazać, że wyłączenie wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków uniemożliwi uwzględnianie w taryfach kosztów związanych z ich odprowadzaniem. Problem ten już teraz budzi liczne kontrowersje, czego dowodem jest niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych.
Wobec powyższego w trakcie referatu zostaną przybliżone propozycje regulacji prawnych dotyczących wyżej wymienionej kwestii ze szczególnymi uwzględnieniem przepisów związanych z pobieraniem opłaty za deszczówkę oraz za tzw. zmniejszenie retencji. Ponadto podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy projekt nowej ustawy Prawo wodne przewiduje mechanizmy, które umożliwią przedsiębiorstwom wod-kan pozyskiwanie środków na budowę, modernizację i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
Prawnik, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na łamach m.in. „Studiów Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.