Udostępnij stronę

Dariusz Olejniczak

Dariusz Olejniczak

Zastosowanie flotacji ciśnieniowej w oczyszczaniu trudnych wód opadowych

Zapewnienie wymaganej obowiązującymi przepisami jakości ścieków deszczowych odprowadzanych do odbiorników narzuca konieczność ich oczyszczania. Pomimo że głównym zanieczyszczeniem ścieków deszczowych jest zawiesina mineralna, stosowanie procesu sedymentacji w osadnikach i piaskownikach nie zawsze pozwala osiągnąć zadowalający efekt ich oczyszczania. Stosowane do podczyszczania ścieków opadowych technologie charakteryzują się odmienną sprawnością działania, w odniesieniu do różnych rodzajów zanieczyszczeń obecnych w wodach opadowych. Przy ich doborze należy wnikliwie analizować charakterystykę jakościową wód deszczowych, kierując się zarówno wymaganiami stawianymi oczyszczonej wodzie deszczowe, jak i możliwościami technologicznymi przyjętych rozwiązań.
W prezentacji przedstawiono możliwości oczyszczania wód opadowych w procesie koagulacji i flotacji ciśnieniowej. Zaprezentowane wyniki pokazują, że proces flotacji może być zastosowany nie tylko do oczyszczania wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, ale także wtedy, gdy zanieczyszczeniom o małej gęstości towarzyszy duży ładunek zawiesin. Odpowiednio zaprojektowane systemy koagulacji i flotacji ciśnieniowej pozwalają osiągnąć zakładany efekt oczyszczania bez konieczności nadmiernej rozbudowy układów oczyszczania, co przekłada się na niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Dariusz Olejniczak, SEEN Holding sp. z o.o.