Udostępnij stronę

Jacek Nowak

Jacek Nowak

Naturalnych zasobów wody na świecie cały czas ubywa... Szanuj więc i dbaj o ich czystość

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
Obecnie jeziora i rzeki, niegdyś kipiące życiem, umierają z powodu zakwaszenia. Co więcej, naukowcy norwescy, na podstawie badań, doszli do wniosku, że wskutek wzrostu kwasowości zarówno woda z jezior, jak i z gleby rozpuszcza aluminium. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Zauważono bowiem wyraźny związek pomiędzy wyższą umieralnością, a zwiększeniem zawartości aluminium w wodzie. Nieustający niepokój budzi też możliwość istnienia zależności między aluminium a chorobą Alzheimera i innymi dolegliwościami podeszłego wieku. Jeżeli ludzkość nie powstrzyma zanieczyszczenia wód, to zniszczy ono florę i faunę Ziemi, a w konsekwencji również życie.
W referacie omówione zostaną m.in. zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wody oraz sposoby jej oczyszczania z wykorzystaniem filtrów pływających do studzienki ściekowej czy filtrów do wody pitnej. Wśród zalet stosowania filtrów można wymienić m.in. oczyszczanie wody z metali ciężkich oraz innych zabrudzeń ropopochodnych. Filtry do wody pitnej z kolei powodują zmianę jej PH, usuwają chlor, kamień i inne zabrudzenia.

Jacek Nowak, SWEDROP -  INFRASTER sp. z o.o.
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Z zawodu technik budowlany. Obecnie pracuje jako Product Manager w SWEDROP -  INFRASTER sp. z o.o.