Udostępnij stronę

Roman Wiertelak

Roman Wiertelak

UCZESTNIK PANELU DYSKUSYJNEGO: Podatek od deszczu – praktyczne problemy pobierania opłat za deszczówkę

W trakcie wystąpienia przedstawione będą aktualne problemy związane z pobieraniem opłat za deszczówkę. Zostaną one skonfrontowane z proponowanymi przepisami nowego prawa wodnego. Chodzi tutaj o następujące problemy:
1) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – opłata za deszczówkę jako element taryfy – opłata zgodna z prawem czy nie? Analiza orzecznictwa;
2) opłata za korzystanie ze środowiska, tj. opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych – drugi wymiar opłaty za deszczówkę, którą ponoszą przedsiębiorstwa wod-kan;
3) rozwiązania zaproponowane w projekcie nowego prawa wodnego:
– ograniczenie  definicji ścieków (wyłączenie z definicji ścieków „wód opadowych lub roztopowych”) a opłata za deszczówkę w taryfach;
– jaki będzie status wód opadowych i roztopowych w świetle nowych przepisów;
– zastąpienie opłaty za korzystanie ze środowiska „opłatą za usługę wodną” (wskazanie, jaka jest podstawa wymiaru opłaty, tryb jej pobierania itd.);
– opłata za retencjonowanie, czyli nowy rodzaj opłat związanych z deszczówką, którą będą ponosili właściciele nieruchomości (podstawa wymiaru, tryb pobierania);
4) podsumowanie: czy zaproponowane przepisy rozwiązują dotychczasowe problemy? Jakie będą skutki wejścia w życie nowych regulacji dla PWiK?

Roman Wiertelak, ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim
i w specjalności technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na Politechnice Poznańskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gospodarką wodociągową i kanalizacyjną. W latach 1991–2015 zasiadał na stanowisku prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Kaliszu. Przez kilkanaście lat był również członkiem zarządu i prezesem Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, która wybudowała i eksploatowała oczyszczalnię ścieków dla Kalisza i okolicznych miejscowości.
Jest współzałożycielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił od 1992 do 2004 r. Opracował kilkanaście artykułów o tematyce związanej z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie jest ekspertem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.