Udostępnij stronę

Michał Kasina

Michał Kasina

Prognozowanie odpływu z wód opadowych i roztopowych – wybrane problemy

Jako wprowadzenie do głównej treści prezentacji przedstawione zostaną różne aspekty gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi (gospodarowanie in situ/ex situ, działania bezpośrednie i pośrednie, działania zamierzone i niezamierzone). Scharakteryzowane zostaną metody szacowania zasobów wód opadowych na podstawie danych z deszczomierzy, danych radarowych i satelitarnych. Omówione zostaną wybrane programy międzynarodowe, w ramach których tworzone są produkty opadowe: NASA Global Precipitation Measurement, H–SAF. Przedstawione będą główne źródła prognostycznych danych opadowych (prognoza synoptyczna, nowcasting, krótko- i średnioterminowe prognozy z numerycznych modeli pogody). Następnie Autor omówi czynniki i procesy kształtujące odpływ opadowy i roztopowy oraz odpowie na pytanie, czym są i jakie znaczenie w określaniu wielkości odpływu mają metody „bias correction” i tworzenia łączonych produktów opadowych. Zaprezentowane zostaną główne zagadnienia związane z modelowaniem odpływu opadowego i roztopowego w ujęciu prognostycznym (wymagane dane wejściowe do modeli, rodzaje i struktura modeli, kalibracja, sprawdzalność, ocena niepewności modeli i danych wejściowych, metody poprawy wyników symulacji i prognoz – techniki updatingu i asymilacji, eksperymenty hindcastowe, znaczenie prognoz wiązkowych). Słuchacze będą się mogli również dowiedzieć, jakie są zastosowania prognoz.

dr Michał Kasina, IMGW–PIB Oddział Kraków
Pełni funkcję zastępcy kierownika Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW–PIB Oddział Kraków. M.in. kieruje pracami zespołu zajmującego się rozwijaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i operacyjnym uruchamianiem modeli opad-odpływ w zlewni Wisły po Tczew, zwłaszcza pod kątem prognozowania hydrologicznego przepływów i stanów wody. Koordynuje prace Grupy Walidacji Hydrologicznej w ramach projektu „EUMETSAT Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management” (akronim: H–SAF), którego celem jest tworzenie, rozwój i dostarczanie produktów satelitarnych na potrzeby społeczności hydrologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej. Jest członkiem grupy zadaniowej WMO RAVI „Hydrological modeling, forecasting and warning”.