Udostępnij stronę

Joanna Bąk

Joanna Bąk

Nowoczesne kierunki zagospodarowania wód opadowych w miastach na przykładzie błękitno-zielonej infrastruktury

We wprowadzeniu omówiona zostanie w skrócie specyfika problemów odprowadzania wód opadowych w miastach. Zaprezentowane zostaną także przykłady skutków braku lub wadliwie działającej gospodarki opadowej. W dalszej części referatu przedstawione będą nowoczesne, a zarazem często alternatywne do aktualnie stosowanych w Polsce sposoby zagospodarowania wód opadowych w miastach. Wśród ciekawszych wymienić można ogrody deszczowe i zielone dachy.
W referacie omówione zostaną wybrane przykłady wielkopowierzchniowych dachów zielonych w Polsce zrealizowane w ostatnich latach. Obok powszechnie znanych przykładów, zaprezentowane będą nowsze przykłady, a także planowane inwestycje w tym zakresie.

Współautorka referatu: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska

dr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 12 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska tejże uczelni. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, wykonawcą kilku projektów badawczych. Uczestniczy jako prelegentka w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w seminariach szkoleniowych.