Udostępnij stronę

Andrzej Osiński

Andrzej Osiński

Problemy eksploatacji i utrzymania systemów wód opadowych i roztopowych

Referat podejmuje tematykę eksploatacji systemów wód opadowych w związku z przewidywaną intensyfikacją inwestycji i pilną koniecznością uporządkowania tego obszaru funkcjonowania miast i ośrodków pozamiejskich. Istniejące, na ogół źle rozpoznane i eksploatowane systemy odwodnienia miast stają się ich barierą rozwojową, co uwidaczniają coraz gwałtowniejsze opady i ich skutki. Problem eksploatacji przez lata niedoceniany i marginalizowany, głównie z powodu braku środków finansowych, musi zostać dokładnie rozpoznany i opisany w związku z problemami społecznymi, które wywołuje, oczekiwaniami kolejnych inwestorów, których nie można podłączyć do niewydolnych hydraulicznie systemów, a także z wymogami aplikacji, w których oczekiwana jest wizja operatora i logicznego technicznie utrzymania wybudowanych instalacji.
W wystąpieniu podjęta zostanie próba przypomnienia zaktualizowanych elementów kompleksowej eksploatacji przy zwróceniu uwagi na elementy nowe i specyficzne dla systemów odprowadzania wód opadowych. Oczekiwane przez zarządców miast i ośrodków programy oraz koncepcje powinny uwzględniać aktualną sytuację skomplikowaną w zakresie prawa, problemów własnościowych, znajomości systemów oraz niskiej wiedzy i akceptacji społecznej. Wymaganiem współczesnych „smart city” jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju ochrona zasobów i miast przed podtopieniami.
Nowe prawo wodne może doprecyzować zobowiązania Ramowej Dyrektywy Europejskiej. Nie do uniknięcia dla wielu samorządów będzie prawdopodobnie wprowadzenie opłat za wody opadowe zgodnie z zasadą „korzystający z usługi płaci”. Powinno to pozwolić uporządkować wiele sfer dotychczas zaniedbanych i wprowadzić normalne zasady eksploatacyjne z uwzględnieniem roli właścicieli systemów, profesjonalnych - najlepiej prowadzących długofalową eksploatację operatorów, ustaleniem standardów eksploatacyjnych i zapewnieniem ustalonej jakości usługi oraz zatrzymaniem dramatycznej utraty naturalnej retencji.
Powinny w tym zakresie być pomocne nowe narzędzia i zaawansowane rozwiązania techniczne. W szczególności dotyczy to nowych możliwości pozyskiwania danych, wykorzystania informatyki, modeli hydraulicznych, monitoringu i automatyki – dla działań prewencyjnych i profilaktycznych. Preferowane są rozwiązania „inteligentne”, zaawansowane technicznie. Zachowanie ich sprawności powinno wykreować rzesze specjalistów i firm operatorskich nowocześnie zarządzanych i wyposażonych.
Na koniec referatu zostaną zaprezentowane przykłady praktyk eksploatacyjnych powiązane z prezentacją niektórych rozwiązań i urządzeń.

Andrzej Osiński, RETENCJAPL sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
Pracując jako dyrektor eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność – zgodnie z nowoczesnymi standardami. Od 2012 r. pracuje na stanowisku dyrektora ds. eksploatacji w firmie Ecol-Unicon sp. z o.o., specjalizując się w problemach wód opadowych i roztopowych.
Jest członkiem Pomorskiej Izby Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/ 0027/12. Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – zaświadczenie nr 1946098.
Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą ( Senegal , Libia , Rosja).
Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie, oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Ponadto współtworzył koncepcję powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.
Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym” czy w czasopiśmie „Gaz Woda i technika sanitarna”.
Obecnie jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – przewodniczącym zespołu ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych.