Udostępnij stronę

Katarzyna Czarkowska

Katarzyna Czarkowska

Funkcjonowanie systemów ogólnospławnych w dużych aglomeracjach miejskich

W ostatnich latach, wraz z postępującymi zmianami klimatu oraz rozwojem infrastruktury i włączaniem do aglomeracji miejskich kolejnych obszarów zurbanizowanych, większość miast spotyka się z trudnościami związanymi z eksploatacją istniejących sieci kanalizacji, w szczególności systemów ogólnospławnych. Systemy te, zwłaszcza stare, nie są w stanie podołać zwiększonym spływom wód opadowych, co wywołuje większą ilość podtopień, pociągając za sobą znaczne straty materialne. W wielu przypadkach obserwujemy także zwielokrotnienie i przekraczanie dozwolonej przepisami prawa ilości zrzutów do odbiornika. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stanęły zatem przed bardzo dużym wyzwaniem technicznym i finansowym. Prezentacja ma na celu przedstawienie, jak można spojrzeć na system kanalizacji ogólnospławnej w kontekście wypracowania modelu i rozwiązań docelowych.
Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
• przyczyny niewydolności systemów ogólnospławnych,
• możliwości identyfikacji i weryfikacji punktów newralgicznych,
• sposoby eliminacji przeciążeń sieci kanalizacyjnej,
• optymalizacja rozwiązań,
• przykłady wdrożeń.

Katarzyna Czarkowska, CDM Smith 
Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Specjalista w branży wodno-ściekowej i ochrony środowiska.
Od ośmiu lat zdobywa doświadczenie zawodowe w zakresie systemów zagospodarowania i unieszkodliwiania ścieków oraz zarządzania jakością wody, zarówno dla przemysłu, jak i w sektorze komunalnym. Posiada bogate doświadczenie w projektach międzynarodowych. Jest współautorką wielu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i środowiskowej w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.