Udostępnij stronę

Tomasz Glixelli

Tomasz Glixelli

Miasto jak gąbka – retencja w miastach w oparciu o zielono-niebieską infrastrukturę. Jak skorzystać z doświadczeń światowych i czy w naszych realiach to możliwe?

Podczas prezentacji omówione zostaną przykłady zarówno z Polski, jak i ze świata związane z wdrażaniem projektów zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi, opartych o zintegrowane modelowanie hydrauliczne. Modelowanie to, łącząc model kanalizacji deszczowej i numeryczny model terenu, umożliwia analizowanie szczegółowych rozproszonych rozwiązań retencyjnych powiązanych z planowaniem przestrzennym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest ograniczenie kosztownych rozwiązań punktowych, np. dużych zbiorników retencyjnych na wylotach sieci, a także zniwelowanie skutków zagęszczenia zabudowy lub przewidywanych skutków zmian klimatycznych. Na bazie doświadczeń firmy Ove Arup & Partners autorzy przedstawią ocenę możliwości i warunków wdrożenia rozproszonych rozwiązań retencyjnych - „zielono-niebieskiej” infrastruktury w przykładowym mieście w Polsce.
Przedstawione zostaną także doświadczenia z wdrażania takich projektów za granicą, uzyskane korzyści oraz praktyczne wnioski, które mogą pomóc w przeniesieniu doświadczeń na grunt Polski. Przedstawiane analizy wielkoskalowe pomogą także wskazać kierunek wdrażania projektów inwestycyjnych w ramach adaptacji miast do zmian klimatu i racjonalnego inwestowania w infrastrukturę służącą zarządzaniu wodami opadowymi. Prezentacja stanowi przyczynek do dyskusji, czy miasta w Polsce, zmierzając do uzyskania odporności na zagrożenia związane z opadami nawalnymi i wysoką temperaturą w lecie, mogą działać jak „gąbka”, akumulując wody deszczowe i oddając wilgoć w czasie suszy?

Tomasz Glixelli, Ove Arup & Partners
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Prowadzi zespół inżynierii wodnej w firmie Arup. Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodnej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych, prowadząc projekty infrastrukturalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych. Umiejętnie łączy wiedzę w zakresie modelowania kanalizacji i projektowania zrównoważonych, ekonomicznie racjonalnych rozwiązań technicznych. Zespół pod jego kierunkiem przygotował w ostatnim czasie kilka różnej skali projektów dotyczących zarządzania wodami opadowymi, a także analiz zagrożenia podtopieniami w miastach z oceną skutków zmian klimatu.